Starptautiskais projekts “Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās”

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” kā vadošais partneris kopā ar “Partnerība laukiem un jūrai” ir uzsākusi starptautisku projektu “Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās”, projekta Nr.: 19-00-F043.0443-000001. Projektā piedalās arī partneri no Zviedrijas vietējās rīcības grupas (VRG) “Leader Bohuskust och gränsbygd” no Lysekil, kas atrodas netālu no Gētebrogas.
Projekta mērķis ir uzsākt viedo ciemu koncepcijas attīstību katrā no projekta partneru piekrastes teritorijām Latvijā, balstoties uz vietējo iedzīvotāju sadarbību un jaunu sadarbības formu attīstību. Par prioritāti tiek izvirzītas uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras jomas, nodrošinot gudrāku (viedāku) vietējo resursu izmantošanu, konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas un teritorijas izaugsmi kopumā.
Mūsu VRG “Liepājas rajona partnerība” projektu īsteno Papes ciemā, Rucavas novadā. VRG “Partnerība laukiem un jūrai” teritorijā šo projektu īstenos Engures ciema apkārtnē.

Projekta īstenošanas laikā vietēji iedzīvotāji noskaidros savas vajadzības, pieejamos resursus, kā arī stiprās un vājās puses, lai kopīgi veidotu projekta ciemus par viedu un kvalitatīvu dzīves, darba un atpūtas vietu.
Projekta ietvaros ir plānoti konkrēti pasākumi profesionālu lektoru pavadībā, apzinot vajadzības un resursus, lai kopīgi rastu risinājumus un arī apzinātu, kādas vērtības un prasmes ir atrodamas katrā vietā (SVID analīze). Pasākuma laikā tiks izskaidrots arī viedo ciemu koncepts.
Pēc tam sekos ideju darbnīca jeb t.s. “Ideatons”, kur kopā ar sektoru profesionāļiem tiks meklēti risinājumi esošo izaicinājumu ieviešanā.
Viens no labākajiem risinājumiem tiks arī finansiāli atbalstīts projekta ietvaros. Pasākumos būs pieaicināti eksperti gan no Zviedrijas un Islandes, gan no Eiropas Zivsaimniecības grupu tīkla.
2020.gadā projektā ir paredzēts arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju, kur būs iespēja apskatīt viedo ciemu un kopienu attīstību.
Zivsaimniecības uzņēmējiem tiks organizēts pieredzes brauciens uz Islandi, lai iepazītos ar salas zivsaimnieku darbu.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 29.augusts– 2020.gada 12.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas: 50 000.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content