SVVA stratēģija

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam

Stratēģijas kopsavilkums

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk – VRG) izstrādātā sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2023.–2027. gadam (turpmāk – SVVA stratēģija) ir balstīta uz vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. SVVA stratēģija izstrādāta, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, zivsaimniekiem, nevalstisko sektoru, kopienām, dažādu nozaru pārstāvjiem, pašvaldībām, ostu pārstāvjiem. SVVA stratēģijā ir izstrādāta rīcību programma, kas nosaka un pamato VRG darbības teritorijas attīstības mērķus, prioritātes, vajadzības un nepieciešamās pārmaiņas. SVVA stratēģijas izstrādes procesā tika organizētas 28 darba grupas VRG darbības teritorijā. Darba grupās piedalījās 273 vietējo kopienu pārstāvji, uzņēmēji, zivsaimnieki, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji u. c. Darba grupās tika noskaidrotas tās vajadzības, kuras nepieciešamas īstenot iltspējīgai VRG darbības teritorijas attīstībai. Notika viena SVVA stratēģijas prezentācija interesentiem. SVVA stratēģijas īstenošana veicinās lauku teritorijas un zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstību, veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai. Izstrādājot SVVA stratēģiju, ir ņemtas vērā vadlīnijas, likumdošanā noteiktie attīstības plānošanas principi.
Vietējos resursos un vērtībās balstīta, konkurētspējīga uzņēmējdarbība, cilvēkiem harmoniska dabas un dzīves vide, kurā tiek godāts kultūrvēsturiskais mantojums. Teritorija ar gudri pārvaldītu Baltijas jūras piekrasti.

Saskaņotība ar “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2024.–2027. gadam. Stratēģisko daļu”, kurā ir apkopota informācija par SVVA stratēģijā izvirzītajiem mērķiem un rīcībām un to sasaisti ar VRG darbības teritorijas plānošanas dokumentiem.

Esošās situācijas izvērtējums, kurā ir raksturoti galvenie situāciju raksturojošie fakti, attīstības tendences, problēmas, statistiskie dati par VRG darbības teritoriju, kā arī nepieciešamie risinājumi uzņēmējdarbības attīstībā vietējās ekonomikas stiprināšanai, kopienu un vietu attīstībai, piekrastes attīstībai.

Stratēģiskā daļa, kurā ietverts koncentrēts pašreizējās situācijas kopsavilkums, attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi, sasniedzamie rādītāji, izvērtējums.

Rīcību plāns, kas ir norādīts piecu gadu periodam, sastāv no divām sadaļām – ES KLP SP un PZA.