Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

SVVA stratēģijas īstenošanas starpposma izvērtējums. (2020.gada 30.jūnijs)

Projektu vērtēšanas komisijas nolikums. (2021.gads)

SVVA stratēģijas īstenošanas pārskats 2015.-2018.gadam.

Stratēģijas kopsavilkums

Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju ir izstrādājusi biedrība “Liepājas rajona partnerība”. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ir izstrādāta programma, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības mē rķus, prioritātes, vajadzības un nepieciešamās pārmaiņas. Stratēģijas izstrādes procesā tika organizētas 17 darba grupas un 3 semināri Partnerības teritorijā. Darba grupās piedalījās 128 vietējo kopienu pārstāvji, uzņēmēji, zivsaimnieki, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji u.c. Darba grupās tika noskaidrotas tās vajadzības, kuras nepieciešamas īstenot iltspējīgai teritorijas attīstībai. Stratēģijas izstrādes procesā tika analizēti Kurzemes plānošanas reģiona, novadu un Liepājas pilsētas attīstības plāni, to sasaiste ar Lauku attīstības programmu un Rīcības programmu.

Stratēģija veicinās lauku teritorijas un zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas attīstību, veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

Stratēģijas ieviešanas teritorija ir Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Durbes, Priekules, Vaiņodes novadu teritorijas un Liepājas pilsēta Rīcības programmas ietvaros. Uz 2015.gada 1.jūliju Liepājas rajona partnerības teritorijā esošajos novados iedzīvotāju skaits ir 39 231 un Liepājas pilsētā 78 413 iedzīvotājs. Partnerības teritorijas novados darbojas 325 biedrības un nodibinājumi.

Uz 2015.gada 1.jūliju, Liepājas rajona partnerībai (VRG) ir 72 biedri, no kuriem 8 novadu pašvaldības, 27 biedrības un nodibinājumi, 12 SIA, 3 zemnieku/zvejnieku saimniecības, 2 individuālie komersanti un 20 individuālie biedri. Kopš 2015.gada septembra uz sadarbības līguma pamata, partnerībā darbojas arī Liepājas pilsēta dome.

Kopš 2014.gada septembra partnerības padome darbojas 13 padomes locekļu sastāvā. Partnerības padome ir pārstāvētā no visiem novadiem un Liepājas pilsētas pārstāvjiem. Septiņi padomes locekļi pārstāv zivsaimniecības nozari.

Stratēģijas vīzija, mērķi un rīcības

Vīzija:

  • Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Stratēģiskie mērķi:

  • Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
  • Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.
  • Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.