Realizēto projektu karte

Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstība Dienvidkurzemes novadā

Projekta laik? tiks att?st?tas tehnolo?ijas, kas ir draudz?gas apk?rt?jai videi, nerada nelabv?l?gus izmešus un izpl?des. Lauksaimniec?bas produkcijas sublim?šana ir jauna p?rstr?des tehnolo?ija, kas v?l netiek izmantota VRG teritorij?. Dot? tehnolo?ija atbilst VRG defin?jumam par procesa inov?ciju un galarezult?ta tiek ieg?ts produkts, kurš atbilst produkta inov?cijas krit?riju defin?jumam VRG strat??ij?. Par projektu Projekta nosaukums: Lauksaimniec?bas produkcijas […]

Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos

Projekta galvenais m?r?is ir veikt ce?a “Dzintari?š – Baltijas j?ra” un t? pieguloš? st?vlaukuma p?rb?vi, lai nodrošin?tu piek?uvi piekrastes objektiem Bern?tu ciem?. Šis pašvald?bas vald?jum? esošais ce?š un st?vlaukums ir visintens?v?k noslogotie transporta infrastrukt?ras objekti Bern?tos – to kvalit?te vairs neatbilst piepras?jumam un ar? uztur?šanas izmaksas katru gadu pieaug (greider?šana, atputek?ošana), t?p?c ir vit?li nepieciešama […]

Autoceļa Rucava-Pape pārbūve

Projekta m?r?is ir Rucavas novada pašvald?bas piederoš? ce?a posma Rucava-Pape 3,1 km garum? p?rb?ve izmantojot asfaltbetona segumu, tam paredzot 2 braukšanas joslas, katru 3 m platum?, lai sekm?tu un uzlabotu viet?jo iedz?vot?ju dz?ves kvalit?ti, uz??m?jdarb?bu piekrastes teritorij? un veicin?tu t?s att?st?bu, ekonomisko izaugsmi. Par projektu Projekta nosaukums: Autoce?a Rucava-Pape p?rb?ve Projekta numurs: 21-02-FL03-F043.0207-000006 Projekta finans?jums: […]

Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā

Projekta m?r?is ir veikt Liep?jas pludmales degrad?t?s teritorijas revitaliz?ciju un publisk?s pamatinfrastrukt?ras izb?vi k?rorta zonas teritorijas pieejam?bas veicin?šanai, atbilstoši pašvald?bas att?st?bas programmai, nodrošinot vides resursu saglab?šanu un vides ilgtsp?ju veicinošu teritori?lo att?st?bu. ?stenojot projektu, tiks mazin?ta vidi degrad?još? antropog?n? ietekme uz k?pu biotopiem Ro?u iel?, veicin?ta kop?j?s vides un pils?tvides kvalit?tes uzlabošan?s un palielin?ta akt?v?s […]

Degradētās teritorijas “Centra baseins” revitalizācija

Projekta m?r?is ir Rucavas novada domes teritorijai “Dzintarv?ji” piegu?oš?s teritorijas kad.nr. 6484011031 esoš?s laivu piest?tnes paplašin?šana, lai saglab?tu piekrastes zivsaimniec?bas un zvejniec?bas trad?cijas, veicin?tu vides resursu izmantošanu, k? ar?, lai paplašin?tu pakalpojumu kl?stu akt?v? t?risma cien?t?jiem, zvejniekiem un citiem interesentiem, nodrošinot bezmaksas piek?uvi un uzlabotu laivu ielaišanas iesp?jas Baltijas j?r?. Par projektu Projekta nosaukums: Degrad?t?s […]

Laivu piestātnes izveide Papes kanālā

Projekta m?r?is ir Rucavas novada domes teritorijai “Dzintarv?ji” piegu?oš?s teritorijas kad.nr. 6484011031 esoš?s laivu piest?tnes paplašin?šana, lai saglab?tu piekrastes zivsaimniec?bas un zvejniec?bas trad?cijas, veicin?tu vides resursu izmantošanu, k? ar?, lai paplašin?tu pakalpojumu kl?stu akt?v? t?risma cien?t?jiem, zvejniekiem un citiem interesentiem, nodrošinot bezmaksas piek?uvi un uzlabotu laivu ielaišanas iesp?jas Baltijas j?r?. Par projektu Projekta nosaukums: Laivu […]

Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos

Projekta galvenais m?r?is ir šobr?d degrad?to automaš?nu st?vlaukumu p?rb?v?t par ainaviski pievilc?gu, sak?rtotu, vides resursu saudz?jošu un ilgtsp?j?gi funkcion?jošu. Sekojoši, projekta ietvaros praktiski un m?r?tiec?gi ?stenot t?dus teritorijas apsaimniekošanas pas?kumus, kuri vair?kk?rt izcelti Bern?tu dabas parka dabas aizsardz?bas pl?n? un kuri b?tiski samazin?s šobr?d ?oti augsto antropog?no slodzi uz k?pu un me?u biotopiem konkr?taj? teritorij?, […]

“Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums”

V Projekts pastarpin?ti ir saist?ts ar zvejniec?bu, jo ?k? “J?ras m?ja”, kuras labiek?rtojums tiks veikts min?t? projekta ietvaros, atrad?sies ekspoz?cija par j?ras t?mu un viet?j?s zvejniec?bas trad?cij?m. Projekts veicin?s t?risma att?st?bu un nodrošin?s pieejam?bu ar t?rismu saist?tam objektam. Pateicoties Igaunijas -Latvijas p?rrobe?u projektam “K?j?mg?j?ju maršruts gar Baltijas j?ru Latvij? un Igaunij?” Ziemup? par?d?s arvien vair?k […]

Dabas mājas izveide Zirgu salā

Viet?j?s r?c?bas grupas teritorij? tiks izveidots vien?gais Zin?tnes un inov?ciju centrs vides jom?, kur? pl?nots s?kumskolas, pamatskolas, vidusskolas skol?niem un citi interesentiem, atbilstoši savai vecuma grupai, sniegt inform?ciju un praktisku apm?c?bu vides izgl?t?b?, izmantojot Dabas m?jas papildinošo v?rt?bu- Liep?jas ezeru un kan?lu, kas to savieno ar j?ru- praktisku nodarb?bu veikšanai. Projekta m?r?is: Izveidot Dabas m?ju, […]

Rucavas ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai

Projekta m?r?is ir Rucavas novada domei piederoš?s ?kas “Centra dzirnavas”, Kad. Nr. 64840080493001, vienk?ršota atjaunošana, izveidojot to par Rucavas sabiedrisko centru, paredzot tur ekspoz?cijas telpas Rucavas amatnieku un m?kslinieku darbu izvietošanai, pas?kumu telpas da??du kult?ras un sabiedrisko pas?kumu organiz?šanai, sadarbojoties ar? ar viet?j?m nevalstiskaj?m organiz?cij?m un uz??m?jiem, kas veicin?tu j?ras piekrastes kult?ras mantojuma saglab?šanu, veicin?tu […]

“Tīklu Mājas” pārbūve īpašumā “Piestātne”, Dienvidkurzemes novadā, Jūrmalciemā.

Projekta pl?notajam m?r?im nav komerci?ls raksturs un projekta rezult?ts atbilst krit?rijam kop?gas intereses. T?klu m?ja k? apskates vieta b?s pieejama gan viet?jiem iedz?vot?jiem, gan viesiem, ar pieeju ekspoz?ciju telpai katru darba dienu. Ekspoz?ciju z?lei par pamatuzdevumu tiek uzlikts vismaz 4 reizes gad? veidot pas?kumus, kas populariz? Baltijas j?ras garšas, zvejas trad?cijas, piem?ram : “Pop-Up” restor?ns, […]

Profesionālu šujmašīnu iegāde ādas darbnīcas pilnveidošanai

Projekta iesniedz?ja un ?stenot?ja ir m?ksliniece Liene Eltermane. Projekt? ir ieg?d?ts jaunas, inovat?vas ?das iztr?d?jumu š?šanai paredz?tas šujmaš?nas. Viena ar cilindrisko platformu ?das š?šanai un otra parast? ?das š?šanai paredz?t? šujmaš?na. P?c Liep?jas rajona partner?bas SVVA strat??ijas, t? ir procesa inov?cija Dienvidkurzemes novad?. Izmantots jauns, b?tiski atš?ir?gs tehnolo?iskais process produkta ra?ošan?, ieviešan?. Par projektu T?lrunis: […]

Saules paneļu piegāde un uzstādīšana, uzlādes stacijas ierīkošana

Projekt? tiks ieg?d?ti un uzst?d?ti saules pane?i atjaunojamo energoresursu (elektroener?ijas) ieg?šanai un izmantošanai, k? ar? ieg?d?ta un uzst?d?ta uz saules pane?u sara?ot?s elektroener?ijas darbin?ma viesu nama viesiem pieejama elektrotransporta uzl?des stacija.?  Projekta ?stermi?a m?r?is ir uzst?d?t saules pane?us energoresursu izmaksu optimiz?cijai un efektiviz?cijai, t?dej?di ieturot za?o kursu att?st?bai un mazinot atkar?bu no resursu cenu sv?rst?b?m […]

“Chill House”- mobila izbraukumu ēdināšanas pakalpojuma izveidošana

Projekta m?r?is ir izveidot mobilo izbraukuma ?din?šanas pakalpojumu, ieg?d?joties tam nepieciešam?s pamatlietas – tirdzniec?bas treileri, virtuves iek?rtas un ?eneratoru. Sniegt? pakalpojuma priekšroc?bas: mobilit?te – treileris ir viegli p?rvietojams un to var novietot jebkur? pas?kuma norises viet?; funkcionalit?te – treileris tiek apr?kots ar visu nepieciešamo ?diena pagatavošanai un ?rtam darbam, gatavojot ?dienu lielam cilv?ku skaitam; praktiskums […]

Lauku tūrisma kompleksa “Dižozoli” attīstīšana

Atp?tas vieta Di?ozoli , Priekules pagast?, patlaban ir D?eri?u ?imenes iekopta br?niš??ga atp?tas vieta me?a ielok?, d??u krast?. Vair?ku gadu laik? ir tapis st?r?tis, kur atp?sties, makš?er?t, v?rot dabu un organiz?t sev un draugiem da??dus atp?tas pas?kumus. V?lamies att?st?t un pilnveidot atp?tas iesp?jas Di?ozolos, pied?v?jot jaunus pakalpojumus ieg?d?joties p?rvietojamo pirti un kublu, izveidojot m?sdien?gas labier?c?bas […]

Tenisa kluba “KPK” izveide

Projekta galvenais m?r?is ir veicin?t fizisk?s aktivit?tes Dienvidkurzemes novada iedz?vot?jiem, prim?ri. Tiks pied?v?tas tenisa apm?c?bas gan b?rniem, gan pieaugušajiem, k? ar? organiz?ti gan grupu tenisa treni?i, gan ar? individu?las tenisa nodarb?bas. rojekts ietver 3 ?ra tenisa kortu izveidošanu, bet ieceres un ar? šaj? aprakst? min?t?s iesp?jas ir jau t?lredz?g?kas un ?stenojamas ilg?k? laika posm?. Pl?notie […]

Kvalitatīvi un pieejami autoservisa pakalpojumi lauku teritorijā

Projekta m?r?is ir veicin?t Dienvidkurzemes novada N?cas pagasta teritorijas kvalitat?vas, pievilc?gas dz?ves un darba vides att?st?bu un ekonomisko izaugsmi, uzs?kot jauna uz??mumu SIA “MM Autoserviss” darb?bu, kas sniegtu kvalitat?vus un konkur?tsp?j?gus pakalpojumus viet?jiem un tuv?ko apdz?voto vietu iedz?vot?jiem, pozit?vi mainot vi?u pieredzi, par autoservis? pavad?to laiku, pied?v?jot inovat?vus pakalpojumus lauku teritorij?. Uz??mums pats nenodarbosies ar […]

Brīvdienu mājas “West House” būvniecība Bernātos

Projekta m?r?is ir uzb?v?t pirmo dizaina br?vdienu m?ju ?pašum? “Rietumu Kalnieši”, pied?v?jot ?rvalstu un Latvijas t?ristiem izmitin?šanas un atp?tas iesp?jas Bern?tos, kas ir viena no skaist?kaj?m un t?ristu iecien?t?kaj?m viet?m Latvij?. Realiz?jot šo projektu, Dienvidkurzemes novads k??s par vienu sak?rtotu un t?ristiem pieejamu atp?tas vietu bag?t?ks. Pateicoties ?pašajam br?vdienu m?jas arhitekt?ras risin?jumam, West House papildin?s […]

Jaunas tūristu atpūtas vietas izveide Medzes pagastā

Medzes pagast? ir atv?rusies jauna atp?tas vieta: kempings “Rozes”, 2 ha plat?b? ir izvietotas 2 br?vdienu m?j?s ( ietilp?ba l?dz 4 cilv?ki).M?jas piln?b? apr?kotas pilnv?rt?gai atp?tai! Labiek?rtota pludmale “Liedagi” pie j?ras tikai 1,5 km att?lum?. Kempings ir draudz?gs ?imen?m ar b?rniem, kuriem pat?k atp?sties pie j?ras un b?t dab?. Par projektu Kontaktpersonas: Inga Poltavceva Kontaktt?lrunis: […]

Vēsturiska zvejas kuģa pielāgošana tūrisma pakalpojuma sniegšanai

Uz??muma SIA “Marlin-11” izveidots 2011. gad? un t? galven? nodarbošan?s joma ir j?ras zvejniec?ba Baltijas j?ras piekrastes ?de?os. ?emot v?r? ik pa laikam ieviestos ierobe?ojumus un, lai palielin?tu v?rt?bu nozvejotai zivij un da??dotu uz??muma darb?bu, uz??mums ?stenoja projektu “V?sturiska zvejas ku?a piel?gošana t?risma pakalpojuma sniegšanai”. Projekts tiek ?stenots uz Norv??ijas v?sturisk? zvejas ku?a “Ornfloy” un […]

Mazo katamarānu (ūdens ragavu / Water Sledge) iegāde uzņēmuma darbības dažādošanai

SIA “MAJOKA” ir Liep?jas piekrastes zvejniec?bas uz??mums, kurš, mekl?jot pilnveidošanas un da??došanas iesp?jas, 2021. gad? uzs?ka att?st?t pakalpojumu t?risma jom?. Turpinot, att?st?t šo darb?bas jomu, uz??mums ?steno jaunu projektu, kura ietvaros ir ieg?d?ti divi pilnv?rt?gi apr?koti mazie katamar?ni jeb ?dens ragavas uz??muma darb?bas da??došanai un viena piekabi, ar ko mazos katamar?nus var?s viegli p?rvietot uz […]

Aizputes muižas alus darītava

Projekt? paredz?ts ieg?d?ties alus pild?šanas l?niju, kas sast?v no sekojošiem komponentiem: iek?rta stikla pude?u mazg?šanai; iek?rta alus pild?šanai pudel?s; aizkor??šanas iek?rta. Projekt? pl?nots turpm?ko att?st?bas gaitu: n?kotn? šaj? nam? tiks ier?kota viesn?ca, restor?ns un veikals. Saprotam, ka m?su projekta ilgtsp?ja atkar?ga no ekonomisk?s situ?cijas Latvij? un no t?ristu skaita. Tom?r m?su biznesa diversifik?cijas strat??ija, tas […]

Kokapstrādes darba galdu iegāde

Projekt? uz??mums paredz?jis ieg?d?ties kokapstr?des form?tz??i un platlentas sl?pmaš?nu. Abas nepieciešam?s iek?rtas paredz?ts ieg?d?ties vien? k?rt? un iek?rtu. Ra?ošanai nepieciešam?s iek?rtas uz??mums pl?no ieg?d?ties un uzst?d?t l?dz 31.03.2020. Pašreiz?jai saimnieciskai darb?bai ir b?tisks tr?kums, nav pašam savs sl?p?šanas darba galds, l?dz ar to tiek izmantoti ?rpakalpojumi, kas sad?rdzina produkta izmaksas un ne vienm?r pakalpojuma sniedz?js […]

Lāzertaga pakalpojuma attīstība Grobiņā

Ir izveidota pamatb?ze ar kuru varam nodrošin?t da??dus pas?kumus telp?s kuras nom?jam, k? ari ?rpus telp?m, jeb kur citur. Ir izveidota pašiem sava ekip?juma remonta darbn?ca un d?? t? neesam atkar?gi no citiem. Uz doto br?di viens no darbiniekiem ir iest?jies sporta trenera kursos, lai p?c kursu beigšanas m?s var?tu nodrošin?t kvalitat?v?ku pas?kumu norisi, k? […]

Mazie Alpi – Divu tūrisma mītņu un palīgēkas būvniecība Bernātos, īpašumā “Vīnkalni”

T?risma m?tnes pl?notas k? “br?vdienu m?jas” ar visu nepieciešamo labiek?rtojumu – gu?amistaba ar apr?kojumu, WC un dušas telpa, virtuve ar apr?kojumu un piederumiem. T?risma m?tnes projekt?tas t?, lai to izmantošana b?tu iesp?jama visu sezonu, kas ir svar?gi no SIA “Mazie Alpi” izvirz?t? m?r?a klienta un pl?not? “inovat?v?” pakalpojuma. SIA ”Mazie Alpi” pl?no klientiem pied?v?t ?pašas […]

POP-UP kempinga izveide

Pateicoties ELFLA Latvijas Lauku att?st?bas programmas 2014.-2020.gadam apakšpas?kuma “Darb?bu ?stenošana saska?? ar sabiedr?bas virz?tas viet?j?s att?st?bas strat??iju” aktivit?tes “Viet?j?s ekonomikas stiprin?šanas iniciat?vas” ietvaros Liep?jas rajona partner?ba organiz?tajam atkl?tajam projektu iesniegumu konkursam, SIA “PP Camp” ir izdevies ?stenot projektu “POP-UP kempinga izveide”, kura ietvaros ieg?d?tas 5 zvanu teltis un vismaz 20 gu?vietu nodrošin?šanai nepieciešamais apr?kojums. Projekta […]

Pārvietojamās vissezonas moduļu mājas iegāde, tūrisma vietas – brīvdienu māja “Jaunliedagi” – izveidei

Projekts ?stenots biedr?bas Liep?jas rajona partner?ba izsludin?taj? atkl?t? konkurs?, pas?kuma „Atbalsts LEADER viet?jai att?st?bai” ietvaros. Eiropas Lauksaimniec?bas fonda lauku att?st?bai (ELFLA) Latvijas lauku att?st?bas programmas 2014.-2020.gadam apakšpas?kuma „Darb?bas ?stenošana saska?? ar sabiedr?bas virz?tas viet?j?s att?st?bas strat??iju” ietvaros ar l?dzfinans?to projektu Nr.22-02-AL13-A019.2103-000014, SIA Jaunliedagi ir ieg?d?jušies p?rvietojamo vissezonas modu?u m?ju, ar m?r?i jaunas t?risma vietas – […]

Jauna atpūtas kompleksa “Pazust Priedēs” izveide ar mentālās veselības uzlabošanas iespējām

Eiropas Lauksaimniec?bas fonda lauku att?st?bai (ELFLA) Latvijas Lauku att?st?bas programmas 2014. – 2020.gadam apakš pas?kuma “Darb?bas ?stenošana saska?? ar sabiedr?bas virz?tas viet?j?s att?st?bas strat??iju” aktivit?tes “Viet?j?s ekonomikas stiprin?šanas iniciat?vas” ietvaros ar l?dzfinans?to projektu Nr. 22-02-AL13-A019.2103-000013 SIA “1August” ir uzb?v?jis jaunu atp?tas kompleksu “Pazust Pried?s”, ar m?r?i veicin?t pat?r?t?ju izpratni par ment?l?s vesel?bas noz?mi cilv?ka ikdien? […]

Rikšiem bērīt’ es palaidu!

Projekt? ”Rikšiem b?r?t’ es palaidu!” uz??mums ir ieg?d?jies divviet?gu zirgu p?rvad?jamo piekabi, viegl?s automaš?nas piekabi, karietes tipa ratus un kamanas, aizj?gu divj?gam un speci?l?s zirgu gumijas boti?as. Projekts ?stenots biedr?bas “Liep?jas rajona partner?ba” izsludin?taj? atkl?t? konkurs? pas?kuma „Atbalsts LEADER viet?jai att?st?bai” ietvaros. Projekta realiz?šanai sa?emts 70% ELFLA publiskais finans?jums – Eiropas Lauksaimniec?bas fonda lauku att?st?bai […]

Jūras relaksācijas un atpūtas māja

Re?. Nr. 42103098019 ar Eiropas J?rlietu un zivsaimniec?bas fonda R?c?bas programmas Zivsaimniec?bas att?st?bai 2014.-2020. gadam pas?kum? “Sabiedr?bas virz?tas viet?j?s att?st?bas strat??iju ?stenošana” l?dzfinans?to projektu Nr. 19-02-FL03-F043.0205-000005 ir uzb?v?jusi “J?ras relaks?cijas un atp?tas m?ju” ar m?r?i veicin?t ar lauksaimniec?bu un zvejniec?bu nesaist?tu uz??m?jdarb?bu un nodarbin?t?bu lauku un piej?ras teritorij?s, k? ar? da??dot uz??m?jdarb?bu, att?st?tu lauku t?rismu […]

IK “ASARĪTIS” uzņēmējdarbības attīstība

Projekta ietvaros ieg?d?ta automaš?na, kas apr?kota ar aukstuma iek?rtu/kameru, lai nodrošin?tu klientiem produkcijas pieg?di ar transportl?dzekli, kas specializ?ts p?rvad?šanai atbilstoš? temperat?r? (no +2?C l?dz +6?C). IK “ASAR?TIS” nodarbojas ar piekrastes zveju, t?klu š?šanu un zivju k?pin?šanu N?cas pagasta J?rmalciem?. Specializ?tais transports tagad dod iesp?ju rad?t pievienoto v?rt?bu uz??muma ra?otajiem produktiem, nodrošinot to pieg?di l?dz klientiem […]

Pamatlīdzekļu iegāde mobilās pasākumu vietas nodrošināšanai

Projekta ietvaros ieg?d?ti pamatl?dzek?i mobil?s pas?kumu vietas nodrošin?šanai – augstas kvalit?tes p?rvietojams 11.25 m² LED ekr?ns uz rite?iem ar elektr?bas ?eneratoru, p?rvietojamais sp??u laukums, kas ietver loka šaušanas sienu ar interakt?v?s atska?ošanas sist?mu un piep?šamo atrakciju b?rniem un auto piekabe transport?šanai. Ar ieg?d?taj?m iek?rt?m tiek nodrošin?ts diversific?ts akt?v?s un izklaides pas?kumu pieejam?ba iedz?vot?jiem da??d?s vecuma […]

Drukas aprīkojuma iegāde

Biedr?bas “Priekules Veloklubs” darb?bas m?r?i ir saist?ti ar vesel?ga dz?vesveida un akt?v?s atp?tas pas?kumu organiz?šanu. Lai var?tu uzlabot esošo pas?kumu organizatorisko pusi, t.i., efekt?v?k izmantot biedr?bas r?c?b? esošos resursus, projekta ietvaros tika ieg?d?ts drukas apr?kojums: sublim?cijas printeri A3, galda ploteris, termoprese, termoprese kr?z?m ar sildementiem, noz?m?šu izgatavošanas prese, portat?vais dators. Katrs ?stenotais sporta pas?kumus un […]

SUP dēļu un papildus aprīkojuma iegāde

Biedr?bas “Priekules Veloklubs” darb?bas m?r?i ir saist?ti ar vesel?ga dz?vesveida un akt?v?s atp?tas pas?kumu organiz?šanu. Lai palielin?tu interesi par akt?vo dz?vesveidu un nodrošin?tu jau r?koto pas?kumu lab?ku organiz?šanu un daudzveid?bu, lai pilnveidotu un da??dotu sporta akt?v?s atp?t?s iesp?jas plaš?kam interesentu lokam, projekta ietvaros tika ieg?d?ti desmit SUP d??i, desmit airi un divpadsmit da??da izm?ra gl?bšanas […]

Kūpinātas gaļas produkcijas ražošanas ieviešana

SIA “KALNI?KALNI 1” projekta “K?pin?tas ga?as produkcijas ra?ošanas ieviešana” iesnieguma m?r?is ir piesaist?t publisko l?dzfinans?jumu daudzfunkcion?las univers?las k?pin?šanas / v?r?šanas kameras ieg?dei 23730,-EUR apm?r?. Šis projekts saskan ar jau iepriekš?jos ELFLA publisko finans?jumu projekta iesniegumos defin?to uz??muma ilgtermi?a att?st?bas pl?nu – palielin?t SIA “KALNI?KALNI 1” m?jra?ošanas izstr?d?jumu sortimentu ar v?r?tiem, k?pin?tiem un v?tin?tiem ga?as izstr?d?jumiem. […]

Pamatlīdzekļu iegāde jauna pakalpojuma izveidei saimnieciskās darbības uzsākšani

Uz??m?jdarb?ba saist?ta ar pas?kumu tehnisk? nodrošin?juma nomas pakalpojumiem. Projekta ietvaros ieg?d?ti divi putu ?eneratori, portat?v? bezvadu skanda ar mikrofonu lieliskai putu ball?tei un burbu?u ?enerators. Iek?rtas ir mobilas, viegli p?rvietojamas un vienk?rši uzst?d?mas, t?p?c t?s iesp?jams uzst?d?t visda??d?kaj?s viet?s, neatkar?gi no ?dens un str?vas padeves. Uz??mums nodrošina putu ball?tes publiskos un priv?tos pas?kumos, k? piem?ram […]

Pamatlīdzekļu iegāde šūšanas darbnīcai

Ieg?d?ties pamatl?dzek?us uz??m?jdarb?bas att?st?bai. Ieg?d?tie pamatl?dzek?i uzlabos š?to izstr?d?jumu kvalit?ti, palielin?s ra?ošanas apjomu. Izš?šanas maš?na dos iesp?ju rad?t personific?tus tekstilizstr?d?jumus. Darbs b?s daudz efekt?v?ks. Tiek pl?nots nodrošin?t 2 stabilas darbavietas. Tas ?autu palielin?t ra?ošanas apjomu un neto apgroz?jumu. Sara?ot? prece tiks pied?v?ta gan Latvijas, gan ?rzemju tirgum. Liela uzman?ba tiks piev?rsta: atpaz?stama z?mola izveidošanai; interneta […]

Ogu un augļu pārstrāde saimniecībā “Dorupnieki”

Projekta m?r?is ir ieviest lauksaimniecisk?s produkcijas p?rstr?des iesp?jas saimniec?b? “Dorupnieki”. Lai to pan?ktu j?sasniedz š?di uzdevumi: Veikt esoš?s saimniec?bas ?kas atjaunošanu (projekta izmaksu neattiecin?m? da?a); Izb?v?t sanmezglu ar dušu, izlietni, klozetpodu, k? ar? pieejamu silto un auksto ?deni (projekta neattiecin?m? da?a); Pievilkt jaunu elektr?bas kabeli no esoš?s saimniec?bai piederoš?s sadalnes l?dz saimniec?bas ?kai, kur pl?nota […]

Kempinga “Ods” pakalpojumu attīstībai un darbības efektivitātes uzlabošanai

Projekta “Pamatl?dzek?u ieg?de kempinga “Ods” pakalpojumu att?st?bai un darb?bas efektivit?tes uzlabošanai” m?r?is ir paplašin?t pied?v?to pakalpojumu kl?stu un uzlabot uz??muma darb?bas efektivit?ti. Lai to ?stenotu, projekta ietvaros pl?nots ieg?d?ties 3 elektrosk?terus un 3 me?a jeb bezce?u velosip?dus, k? ar? z?les p??v?ju teritorijas apsaimniekošanas darbu kvalitat?vai un operat?vai nodrošin?šanai. Projekta ?stenošana veicin?s kempinga “Ods” vietas nostiprin?šanos […]

SIA “Mazliet elegances” uzņēmējdarbības attīstība

SIA “Mazliet elegances” projekta m?r?is ir att?st?t uz??muma darb?bu, izstr?d?jot jaunu produktu l?niju, trife?u/konfekšu ra?ošananai, kam ir nepieciešams attiec?gs apr?kojums. Lai ieviestu jaunos produktus ir nepiecšami š?di pamatl?dzek?i: izejvielu smalcin?t?js-blikseris, konfekšu masas sadal?t?js-desu pild?t?js, vertik?l? sald?tava, divas horizont?l?s sald?tavas. M?r?is ir rad?t vismaz vienu jaunu darba vietu, ra?ot kvalitat?vus un biolo?iskus p?rtikas produktus izmantojot ar? […]

Katamarānu iegāde uzņēmuma darbības dažādošanai

SIA “MAJOKA” ir Liep?jas piekrastes zvejniec?bas uz??mums, kurš, mekl?jot pilnveidošanas un da??došanas iesp?jas, 2021. gad? uzs?ka ?stenot projektu “Katamar?nu (?dens ragavu / ‘Water Sledge’) ieg?de uz??muma darb?bas da??došanai”. Projekta ietvaros ieg?d?ti divi piln?b? apr?koti ?dens katamar?ni jeb “?dens ragavas” (Water Sledge). Š?da veida peldl?dzek?a unikalit?te ir t? daudzpus?gais pielietojums. T? b?s lieliska iesp?ja akt?vai atp?tai, […]

Uzņēmuma SIA “Jums garšos” kafejnīcas moduļa izbūve

Par projekta m?r?i tiek izvirz?ts kvalitat?vu darba apst?k?u rad?šana uz??muma darbiniekiem, esošo un potenci?lo klientu pilnv?rt?ga apkalpošana, palielin?t klientu apkalpošanas kapacit?ti, nodrošin?t patst?v?gu darba laiku vis?s sezon?s, ?din?šanas pakalpojumu sortimenta da??došana, jaunu ?din?šanas pakalpojumu un produktu ieviešana. Lai sasniegtu projekta m?r?i, ir nepieciešams izveidot patst?v?gu ?ku, terasi, ventil?cijas un rekuper?cijas sist?mu izrietot no nomas l?guma […]

Publiska bērnu spēļu laukuma izveide glempingā “Bārtas krasts”

Projekta “Publiska b?rnu sp??u laukuma izveide glemping? “B?rtas krasts”, Dunikas pagasts” ietvaros glempinga teritorijas centr?laj? da?? l?dz 31.06.2020. pl?nots izveidot sp??u laukumu ar atbilstošu apr?kojumu da??da vecuma b?rniem (no 3 l?dz pat 16 gadiem). B?rnu sp??u laukuma plat?ba b?s ~ 120 m2 (10m x 12m), atrad?sies teritorijas centr?laj? da?? un b?s viegli p?rskat?ms gan no […]

Universālās pašgājējmašīnas iegāde

Uz??muma SIA “Gr?nus” ?pašnieks ir J?nis Lagzdi?š, kurš p?c Latvijas Lauksiamniec?bas universit?tes, Lauksaimniec?bas fakult?tes absolv?šanas – 2019. gada j?nij? bija s?cis dom?t par uz??muma dibin?šanu nelauksaimnieciskaj? nozar?, jo m?sdien?s nodarboties ar lauksaimniec?bu un t?s produktu ra?ošanu ir ?oti gr?ti, ja nav ?pašum? nedz zeme, nedz tehnika, jo gan zeme, gan tehnika ir d?rga, ta?u izdev?s […]

Aktīvās atpūtas parka “Godiņu Piedzīvojumu Platforma”

Projekta pamata m?r?is ir akt?v?s atp?tas parka “Godi?u Piedz?vojumu Platforma” izveide. M?r?is ir projekta ietvaros plaš?k att?st?t lauku t?risma iesp?jas P?vilostas novad?. Proti, rast iesp?ju ieg?d?ties atseviš?as lietas, lai sp?tu cilv?kiem pied?v?t plaš?kas akt?v?s atp?tas un kvalitat?va br?v? laika pavad?šanas iesp?jas. Kopum? “Godi?u Piedz?vojumu Platformas” m?r?is ir izveidot, rad?t dabai un cilv?kam draudz?gu vidi, kur? […]

Lāzergravēšana

L?zergrav?šanas, griešanas,3D printera un datora un maket?šanas programmas ieg?de uz??m?jdarb?bas att?st?šanai un veicin?šanai. Ar š? projekta pal?dz?bu tiktu ieg?d?tas nepieciešam?s iek?rtas: 3D Printeris, izejmateri?li, CO2 l?zers, portat?vais dators, Corel Daraw. Par projektu Kontaktpersona: Mairita Tumpele Kontaktt?lrunis: 29376532 E-pasta adrese: mairitamm@inbox.lv Adrese: Br?v?bas iela 32A, P?vilosta, Dienvidkurzemes nov., p.n. P?vilosta, LV-3466 Projekta nosaukums: L?zergrav?šanas – griešanas […]

Moduļa ar komplektāciju iegāde uzņēmuma darbības pilnveidošanai

Produkcija, ko pied?v?ju, ir plaša spektra tehnikas rezerves da?as un to apr?kojums. Pakalpojums darbojas kopš 2017. gada. Šobr?d akt?va sadarb?ba notiek ar t?diem sadarb?bas partneriem, k?: KRAMP (KRAM.com): rezerves da?as traktoriem un ang?riem, traktori un braucoš? tehnika (traktori, riepas, venti?i, auto braucoš? tehnika); lielu noliktavu apr?kojums un sist?mas; rokas instrumenti; hidraulikas š??tenes, transmisijas, gult?i, kard?ni, […]

Kaņepju eļļas ražošana Nīcā

Projekta idejas pamat? ir pl?ns att?st?t auksti spiestas e??as (tehnolo?ija “virgin oil”) no ka?epju s?kl?m ra?otni. Papildus ir pl?nots turpin?t prim?ro lauksaimniec?bu, t?d?j?di, da??ji sevi nodrošinot ar izejviel?m un veicot biznesa risku diversifik?ciju.  Ar šo projekta pieteic?js – SIA “St?ri 2” – N?cas novada N?cas pagasta “Atmodu” ?pašum?, liekot liet? ieg?t?s zin?šanas un pieredzi, v?las […]

Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai

Projekta m?r?is ir ieg?d?ties zirgu p?rvad?jamo piekabi (pamatl?dzekli) t?risma pakalpojumu da??došanai. Realiz?jot projektu, uz??mums pl?no paplašin?t savu pakalpojumu kl?stu, izveidojot jaunu darb?bas nozari, kura saist?ta ar zirgu p?rvad?jumiem. Tiktu izveidoti sekojoši pakalpojumi: Izj?des un vizin?šan?s zirga paj?g? publiskos pas?kumos, piem?ram, pils?tas sv?tki, festiv?los u.c.; Izj?des un vizin?šan?s zirga paj?g? priv?tos pas?kumos, piem?ram k? izklaide k?z?s, […]

Beķerejas izveide Brīvības ielā 2, Vaiņodē

Individu?l? darba veic?ja- m?jra?ot?ja. Darb?bas veids- Konditorejas un miltu izstr?d?jumu ra?ošana, m?jas apst?k?os, ar malku kurin?m? maizes kr?sn? tiek cepta rupjmaize un saldsk?b? maize. Ir Izstr?d?tas receptes 6 maizes veidiem, p?r?giem un pl?tes maiz?m. Tiek ceptas k?kas p?c pas?t?jumiem. K?kas ir ieguvušas augstas vietas da??dos konkursos. Divas no k?k?m ir iek?autas Signes Meir?nes gr?mat? “100 […]

Tūrisma pakalpojuma izveide Rucavā

Projekta ietvaros paredz?ts uzs?kt uz??m?jdarb?bu t?risma jom? Rucavas pagast?, m?j?s “Attes”, kuras atrodas autoce?a A11 45 km no Liep?jas, 10 km att?lum? no Lietuvas robe?as, 20 km att?lum? no Palangas lidostas, kas ir ?oti b?tiski t?risma att?st?bai. Kempings tiks izvietots ?be?d?rz?, labiek?rtojot teritoriju, kas b?tu draudz?ga gan ?imen?m ar b?rniem un dz?vniekiem, gan dabas p?rg?jienu […]

Tvaicēta koka dizaina priekšmetu izgatavošanas un apstrādes iekārtu iegāde

Projekta m?r?is ir uzs?kt kvalitat?vu koka dizaina priekšmetu izgatavošanu no tvaic?ta un loc?ta oša un ozola koka. Preces jeb ar tvaiku loc?t? koka galaprodukts ir viengabala da??du formu dizaina priekšmeti da??diem interjeriem un vajadz?b?m. Ir pl?nots tais?t š?dus produktus: dr?bju pakabin?mie, sienas lampas, grieztu lampas, pildspalvu tur?taji, sve?turi u.c. Š?du izstr?dajumu izveidošanai viena no svar?g?kaj?m […]

Informācija par ELFLA projekta realizāciju SIA „Priekules slimnīca”

SIA „Priekules slimn?ca” 2020.g.nogal? realiz?ja Eiropas Savien?bas Eiropas Lauksaimniec?bas fonda lauku att?st?bai (ELFLA) projektu, piedaloties atkl?ta projektu iesniegumu konkurs? Latvijas Lauku att?st?bas programmas 2014.-2020.gadam apakšpas?kuma: 19.2 “Darb?bas ?stenošana saska?? ar sabiedr?bas virz?tas viet?j?s att?st?bas strat??iju” aktivit?tes: 19.2.2 “Vietas potenci?la att?st?bas iniciat?vas”. Projekta nosaukums: „SIA “Priekules slimn?ca” d?rza labiek?rtošana” (proj.nr. 20-02-AL13-A019.2203-000018). P?c projekta bija paredz?ts ieg?d?ties […]

Itālijas garša Kurzemē

Projekta m?r?is izveidot pic?riju,t? pied?v?jot jaunu produktu VRG teritorij?, iesaistot viet?jos uz??m?jus un iedz?vot?jus ekonomisko jaut?jumu risin?šan?,lai pilnveidotu un palielin?tu re?iona konkur?tsp?ju.Rad?tais produkts ir v?rsts uz re?iona pied?v?juma kl?sta paplašin?s?nu un att?st?šanu,veicinot mazo uz??mumu att?st?bu un darb?bas da??došanu,kas balst?ta uz viet?jo resursu ilgtsp?j?gu izmantošanu nostiprin?šanu un atjaunošanu,k? ar? nodarbnin?t?bas paaugstin?šanu VRG teritorij?. Šis ir neliels […]

SIA “Bioenergy AD” uzņēmējdarbības attīstība

Projekta m?r?is ir p?rb?v?t esošas ?kas pagrabst?va telpas, piel?gojot t?s konditorejas izstr?d?jumu ra?ošanas vajadz?b?m, k? ar? ieg?d?ties tam nepieciešam?s iek?rtas un invent?ru. Par projektu Projekta nosaukums: SIA “Bioenergy AD” uz??m?jdarb?bas att?st?ba Projekta ?stenot?js: SIA Mazliet elegances Publiskais finans?jums: 48666,38 EUR Adrese: Saules iela 5 – 32, Aizpute, Aizputes nov. Kontaktpersona: Agate G?tmane t. +371 28636412 […]

Mobilās pirts pakalpojumu attīstīšana Pāvilostas novadā

Projekta m?r?is ir nodrošin?t t?risma, viesm?l?bas un izklaides pakalpojumus P?vilost? un t?s apk?rtn?. Projekta ietvaros ieg?d?ta mobil? pirts, lai sp?tu nodrošin?t pirts pakalpojumus, gan br?vdienu m?jas klientiem, gan jebkuram potenci?lajam klientam, kurš atrodas P?vilostas apk?rtn?, jo pirts b?s mobila, viegli p?rvietojama un izmantojama jebkur? viet?, jo t? ir mont?ta uz automaš?nas piekabes un to bez […]

Sulas spiešanas un apstrādes pakalpojuma izveide

Projekta m?r?is ir jauna veida pakalpojums – pilna cikla sulas ieguve un apstr?de, t.sk. sulas pild?šana modern? iepakojum? (?pašas plastmasas maiss ar kr?ni?u kartona kast? – angliskais apz?m?jums BiB, k? sa?sin?jums no Bag-in-Box), kas lietot?jiem nodrošina produkta kvalit?tes ilgstošu (l?dz 30 dien?m) saglab?šanos ar? p?c iepakojuma atv?ršanas. Par projektu Projekta nosaukums: Sulas spiešanas un apstr?des […]

Interaktīvas apmācību platformas izstrāde burāšanas un kuģošanas pamatu apgūšanai SIA “Vēju aģentūra” konkurētspējas paaugstināšanai

Projekta m?r?is ir izstr?d?t un ieviest unik?lu teor?tisko apm?c?bu interakt?vo platformu (t?lm?c?bas re??mu). Latviešu jauniešiem dot iesp?ju iepaz?ties ar ku?niec?bas pamatiem interakt?v? veid?. Palielin?t bur?šanas skolu P?vilost? pabeigušo skaitu un l?dz ar to veicin?t P?vilostu apmekl?jušo maks?tsp?j?go cilv?ku skaitu. Ilgtermi?a m?r?i ir palielin?t kursu kapacit?ti, lai, nezaud?jot un uzlabojot apm?c?bu kvalit?ti, palielin?tu apm?c?mo kursantu skaitu, […]

“Kurzemnieki” pirts pārbūve un labiekārtošana pirts pakalpojumu sniegšanas vajadzībām

Projekta m?r?is ir rad?t infrastrukt?ru uz??m?jdarb?bas uzs?kšanai un att?st?ba. Projekta ietvaros ir atjaunota “Kurzemnieku” pirts – vieta, kur no jauna atkl?t nepeln?ti piemirst?s latvisk?s pirts trad?cijas un iesp?jas, vieta, kur sniegt un sa?emt pirtnieka pakalpojumus, atp?sties baudot apk?rt?jo dabu klus?, ainavisk? viet? me?a ielok? Priekules pagast?.

Mājražošanas gaļas pārstrādes ceha “Kalniņkalni 1” izveide

Projekta m?r?is ir izveidot m?jra?ošanas ga?as p?rstr?des cehu ?pašum? “Ceptuve”, V?rgales pagast?. Tiks ra?oti ga?as konservi ar ga?as saturu ne maz?k k? 70%. Sniegts pakalpojums medniekiem – med?jumu ga?as p?rstr?de, konserv?šana. Pakalpojums m?jsaimniec?m – ziemas kr?jumu konserv?šana.

Stabu konstrukcijās iekarināmas šķēršļu trases izveide

Projekta ?stenošanas rezult?t? izveidot? š??rš?u trase l?dz?s br?vdienu m?jas “Lauku k?rorts” , kas ?aus apmekl?t?jiem izmantot kompleksu pakalpojumu akt?vai b??v? laika pavad?šanai.

Veikparka izveide viesu mājas “Lauku kūrorts” teritorijā

Projekta ?stenošanas rezult?t? izveidots veikparks br?vdienu m?j? “Lauku K?rorts”, t?d?j?di papildinot akt?v?s atp?tas iesp?jas. °

Pieturvieta zvejnieku sētā

Projekta m?r?is ir sak?rtot infrastrukt?ru izb?v?jot automaš?nu st?vlaukumu ar cieto segumu un izveidot ekskluz?vu zivju degust?cijas vietu uz vec? zvejas ku?a, kas atrodas izcelts krast? pret? zivju veikalam, k? ar? taci?u l?dz upei kur ieg?d?t?s k?pin?t?s zivis var?tu baud?t s??ot pie galdi?a un v?rojot Sakas upi, k? ar? aiziet l?dz Sakas upei pamakš?er?t uz peldoš?s […]

Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Baltijas jūras piekrastē Grobiņas novada Medzes pagastā

Projekta m?r?is ir paplašin?t esošo izb?v?to pieeju pie Baltijas j?ras Grobi?as novada Medzes pagast?, paredzot takas pagarin?jumu, vienas skatu platformas un nojumes izb?vi k?pu zon?. Realiz?jot m?r?i tiks veicin?ta ilgtsp?j?ga piekrastes zonas att?st?ba, kas realiz?jas samazinot antropog?no slodzi uz jut?go Baltijas j?ras k?pu zonu. L?dz ar to Grobi?as novada iedz?vot?ji, makš?er?šanas entuziasti, k? ar? t?risti […]

Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana

Projekta m?r?is ir paplašin?t un uzlabot Papes b?kas st?vlaukuma labiek?rtojumu, izveidojot m?sdienu pras?b?m atbilstošu publisko piek?uves vietu Baltijas j?ras pludmalei t.i. nobrauktuvi uz j?ru Papes ciem? viet?jiem iedz?vot?jiem, zivsaimniec?bas uz??m?jiem, t?ristiem, publisk?s pludmales apsaimniekošanas vajadz?b?m, gl?bšanas un vides dienestiem, k? ar? esoš? st?vlaukuma grants seguma paplašin?šana un informat?vo pludmales zon?juma z?mju uzst?d?šana, lai organiz?tu atp?tniekus […]

Saules enerģija produkcijas ražošanas efektivitātei

Projekta m?r?is ir uzlabot ra?ošanas efektivit?ti zivju produkcijai samazinot maksu par elektroener?iju uzst?dot saules fotovoltu pane?us ar 20 KW jaudu pie maksim?l?s intensit?tes. Elektr?ba ir d?rg?kais, kas sad?rdzina zivju produkcijas ra?ošanu (k?pin?šanu, uzglab?šanu) zvejnieku saimniec?b? KAIJA.

Virtuālais zivju tirgus

Projekta m?r?is ir att?st?t jaunu (inovat?vu) pakalpojumu – svaigu zivju un to izstr?d?jumu interneta veikalu, izveidojot t? funkciju nodrošin?šanai atbilstošu t?mek?a vietni, un rad?t pievienoto v?rt?bu zivsaimniec?bas produktiem to pieg?des posm?, ieg?d?joties specializ?to transportu, kurš apr?kots ar aukstuma kameru, lai noteikt? laik?, apjom? un kvalit?t? sp?tu pieg?d?t svaig?s zivis gala pirc?jiem.

IK “ASARĪTIS” saimnieciskās darbības uzlabošana

?kas p?rb?ve zvejas invent?ra uzglab?šanas un apstr?des vajadz?b?m, k? ar? atseviš?as ?kas p?rb?ve zivju k?pin?šanas vajadz?b?m un tam nepieciešam? invent?ra ieg?de. Zvejas invent?ra apstr?des telpu ir m?r?is apr?kot ar t?klu š?šanas maš?nu un darba galdu. Zivju k?pin?šanas ?ku ir m?r?is apr?kot ar sald?tavu zivju uzglab?šanai un malkas zivju k?pin?tavu.

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde kempinga “Ērgļi” saimnieciskās darbības paplašināšanai

Projekta m?r?is ir veicin?t kempinga “?rg?i” saimniecisko izaugsmi un konkur?tsp?ju ieg?d?jot jaunus pamatl?dzek?us. Probl?ma – kempingam pieejamais materi?li tehniskais nodrošin?jums ir pietiekams, lai t?ristiem pied?v?tu tradicion?los t?risma pakalpojumus. Bet, iev?rojot kempinga atrašan?s vietu – 900 metru att?lum? no atkl?t?s Baltijas j?ras, teritorij? darbojas vair?ki piekrastes zvejnieki, kuri pied?v? ieg?d?ties svaigi zvejotas zivis, b?tu lietder?gi izmantot […]

Tūrisma pakalpojuma dažādošana un paplašināšana Brīvdienu mājā “Atomi”

Projekta ietvaros uzcelta viena br?vdienu m?ju – vieta, kur atp?sties baudot apk?rt?jo dabu, atp?šoties no ikdienas steigas klus?, ainaviski skaist? viet? pie Liep?jas ezera, kura apr?kota t?, lai klientam ar ?paš?m vajadz?b?m b?tu komfortabli uztur?ties.

Četru tūrisma mītņu būvniecība īpašumā “Bārtas krasts”, Dunikas pagasts

Projekta m?r?ir ir: Uzb?v?t un labiek?rtot 4 ?etrviet?gas t?risma m?tnes ar kop?jo “gultas vietu” skaitu 16 cilv?kiem. Izveidot 6-u bedr?šu golfa laukumu, populariz?jot gan šo sp?li, gan vienlaic?gi prezent?jot atp?tas kompleksu “B?rtas krasts” k? sak?rtotu un pievilc?gu vidi un nor?dot uz t? turpm?ko saist?bu ar sporta aktivit?t?m. Labiek?rtot un izveidot “laivot?ju” piest?tni un atp?tas vietu […]

Kempinga “Ods” attīstība, paplašinot diennakts atpūtas piedāvājumu

Projekta m?r?is ir jau iecien?taj? atp?tas b?z? pie B?rtas upes krasta ,paplašin?t diennakts atp?tas pied?v?jumu. Izgatavotas un uzst?d?tas 4 p?rvietojamas atp?tas m?ji?as “Lielais Ods” un 3 p?rvietojamas kempinga m?ji?as “Mazais Ods”.

Kvalitatīvu darba apstākļu radīšana lavandas pārtikas un dzērienu “LavenderTaste” produktu ražošanai

SPA un atp?tas kompleks? “Lavendervilla” uzs?kta lavandas p?rtikas un dz?rienu produktus “Lavender Taste” ra?ošanu un realiz?ciju, papildus klientiem pied?v?jot p?rtikas un dz?rienu produktu degust?cijas. Tiek efekt?v?k izmantoti uz??muma resursi un daudzveidots esošais produkta sortiments, papildin?ts lauku t?risma pied?v?jums.

Uzņēmuma darbības pilnveidošana, iegādājoties niedru izvešanas tehniku

Projekta ietvaros ieg?d?t? tehnika dod iesp?ju sara?ot eksportsp?j?gu produktu, t?s ir niedres, kas ir sagatavotas jau k? b?vmateri?ls jumtu kl?šanai. Jaunais agreg?ts dod iesp?ju sav?kt un izvest sap?aut?s niedres l?dz niedru k?l?šu siešanas l?nijai, jo tas maksim?li pietuvoties niedru p?aušanas vietai, kas p?d?j?s ziem?s esošajos bezsala apst?k?os ir ?oti apgr?tinoši. K? ar? ieg?d?tais agreg?ts ?auj […]

Konditorejas, ceptuves izveide

Projekta m?r?is ir att?st?t viet?jo m?jra?ot?ju uz??m?jdarb?bu un pied?v?t cilv?kiem kvalitat?vus, dab?gus un bez e-viel?m gatavotus konditorejas izstr?d?jumus, sekojot l?dz m?sdienu modes tendenc?m tirg?. P?c g?t?s pieredzes, izgatavojot zef?rus un citus izstr?d?jumus, m?sdien?s cilv?ki ir ?oti ieinteres?ti pirkt m?j?s gatavotus produktus.

Iekārtu un aprīkojuma iegāde ražošanas attīstībai , jaunu produktu ražošanai un esošo kvalitātes uzlabošanai Kalvenes topošajā, Durbes un Aizputes esošajās vīna darītavās

Projekta m?r?is ir paaugstin?t SAI “Aizputes v?na dar?tava” un SIA “EVI&JO” sara?oto aug?u-ogu v?nu kvalit?ti, izveidot jaunus inovat?vus produktus un produktus ar augstu pievienoto v?rt?bu aug?u-ogu dzirkstošos v?nus, limon?des uz dab?go aug?u-ogu sulu b?zes, pied?v?t jaunus t?risma pakalpojumus jauniešiem un b?rniem. Izveidot jaunu v?na dar?tavu Kalvenes “Medniekos”, kas v?nu gatavo no tupat izaudz?taj?m v?nog?m. Ilgtermi?a […]

CNC frēzēšanas iekārtas iegāde koka dizaina lietu ražošanas uzsākšanai

P?c projekta “CNC fr?z?šanas iek?rtas ieg?de koka dizaina lietu ra?ošanas uzs?kšanai” ?stenošanas tiks uzs?kta t?da koka dizaina priekšmetu ra?ošana, kuru galvenais izejmateri?ls b?s jau pieredz?jis un reiz izmantots koks. Jaunizveidot? uz??muma ?pašnieks pl?no pagarin?t reiz izmantotu un pielietotu kokmateri?lu m??u, piem?ram, vecu š???u, kl?šu b?vniec?b? izmantoti kokmateri?li, p?rv?ršot tos jaunos produktus. Rezult?t? ar projekta pal?dz?bu […]

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta

Projekta m?r?is ir izveidot publiski pieejamu univers?lu sporta laukumu “Villa Alma” teritorij?, t?d?j?di da??dojot br?v? laika pavad?šanas iesp?jas un akt?v? t?risma iesp?jas.

Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1. kārta

Projekta m?r?is ir atjaunot, labiek?rtot un moderniz?t publisk?s akt?v?s atp?tas laukumus zemesgabal? “Varav?ksn?tes”, Bern?tos, radot pievilc?gu un sak?rtotu vidi akt?vai br?v? laika pavad?šanai, sporta pas?kumu un nomet?u r?košanai, t?d?j?di paaugstinot ar? Bern?tu dabas parka potenci?lu un pievilc?bu t?risma jom?.

Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam “Kurzemnieks”

Ar Kurzemes goda t?rpu izst?d?šanu, m??izgl?t?bas lekciju un muzejpedago?isko nodarb?bu, par tautas t?rpu valk?šanas trad?cij?m Kurzem? sagatavošanu Aizputes novadp?tniec?bas muzej?, veicin?t sabiedr?bas iesaist?šanos kult?ras mantojuma apzin?šan?, un papildin?t vietas potenci?lu ar jaunu ar t?rismu saist?ta pakalpojuma un produkta pied?v?jumu. Ieg?stot jaunu kolekt?va kopt?lu ar etnogr?fiski pareiziem un piln?giem Kurzemes goda tautas t?rpiem, p?rliecinoši var?sim par?d?t […]

Šodien iesaisties, piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē

Projekta m?r?is ir lLabiek?rtot teritoriju pakalpojuma pieejam?bas nodrošin?šanai cilv?kiem ar invalidit?ti un vi?u atbalsta person?m, soci?l?s rehabilit?cijas un izzi?as centr? lauku vid? “Dv?seles veldzes d?rzs”, Ziemup?, V?rgales pagast?, P?vilostas novad?.

Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram

Projekta m?r?is ir izveidot velomaršrutu apk?rt Durbes ezeram, t?d?j?di sak?rtojot apk?rt?jo vidi un nodrošinot iedz?vot?jiem pilnv?rt?gu br?v? laika pavad?šanu.

Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē

Projekta m?r?is ir izveidot Durbes pils?t? kvalitat?vu un pievilc?gu dabas t?risma un rekre?cijas objektu- celi?u gar Durbes pilskalnu un d??i iedz?vot?jiem un att?st?t t?risma produkta kl?stu, mazinot v?sturisko pies?r?ojumu.

Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1. kārta

Ideja par Priekules novada “?ime?u d?rza” veidošanu ir netieš? veid? saist?ta ar iniciat?vas “Likte?d?rzs” ?stenošanu Latvij?. T? rad?s 2011. gad?, kad pašvald?ba v?l?j?s ?paši god?t gada laik? novad? dzimušos b?rnus un vi?u ?imenes, r?kojot vi?iem par godu sv?tkus un atst?jot ne tikai emocion?las atmi?as par notikušu pas?kumu, bet ar? paliekošu v?rt?bu – ?ime?u kop?gi iest?d?tus […]

Pastaigu un rekreācijas takas būvniecība īpašumā “VOLZBAHS” Vaiņodes novadā

Labiek?rtot atp?tas vietu “Volzbahs”. Projekts paredz ier?kot taku ar pak?pieniem (jeb k?pnes ar marg?m un skatu laukumiem) Volzbaha nog?z? 105,5 m garum?. Uzb?v?jot k?pnes, palielin?sies nog?zes daudzfunkcionalit?te, piem?ram, nog?zes p?rredzam?ba pas?kumu laik? (k?pnes izmantojamas k? skat?t?ju vietas, vienlaikus uzlabojot droš?bu, nov?ršot neuzman?gu p?rvietošanos pa nog?zi). Seviš?i noz?m?gi tas b?s ziemas pas?kumu laik?, t?s nodrošin?s skat?t?jiem […]

Baznīcas jumts vieno un pasargā

Saglab?t viet?jo sakr?lo mantojumu, atjaunojot publiska objekta Me?galciema bazn?cas jumta segumu.

Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

Izveidot sabiedr?bai pieejamas, plašas un sanit?raj?m norm?m atbilstošas telpas sabiedrisk? centra izveidei N?cas pagasta Gr?nvaltos, lai veicin?tu viet?j?s kopienas aktivit?tes.

Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas Mežaparkā

Ska?u radošu vides objektu izgatavošana un uzst?d?šana C?ravas Me?apark?, kas veicin?s kvalitat?vas, pievilc?gas dz?ves un darba vides att?st?bu, dabas objekta sak?rtošanu jauna vesel?bas un t?risma pakalpojuma pieejam?bai. Izveidoti ska?u radošu iztur?gi objekti park? 1km garum?, lai staig?šana, atp?ta b?tu interesant?ka, apmekl?t?ji var?s darboties, klaus?ties, atp?sties un p?rvietoties no objekta uz objektu.

Bernātu Dzintariņa atdzimšana

Projekta m?r?is ir rad?t infrastrukt?ru uz??m?jdarb?bas uzs?kšanai un att?st?bai Bern?tu “Dzintari??”. P?rb?v?t bijušo kafejn?cu un izveidot pievilc?gu vietu atp?tai Bern?tu dabas parka apmekl?t?jiem.

Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos

Peldb?ve – peldoša pirts ar atp?tas un br?v? laika pavad?šanas telp?m. Papildus pirtij un telp?m paredz?ta ar? ba?la, kur? var?s baud?t ?dens proced?ras.

Nīcas siers

Izveidota siera ra?otne, kura balst?ta uz jaun?m zin?šan?m un prasm?m, t?d?j?di sekm?jot viet?jo resursu maksim?lu un produkt?vu izmantošanu, radot p?c iesp?jas augst?ku pievienoto v?rt?bu. Projekta rezult?t? paredz?ts ra?ot klasisko puscieto “Gouda” tipa sieru un neizmantot ne konservantus, ne m?ksl?g?s piedevas, jo siera gatavojamais katls tiks savienots ar slaukšanas iek?rtu, l?dz ar to taj? non?ks tikko […]

Kempinga “Pabērzi” izveide Bernātos

Rad?ts jauns lauku t?risma pakalpojums ar moderniem un m?sdien?giem kempinga nami?iem, kur b?s iesp?jams pavad?t br?vo laiku. Bez pamatpakalpojumiem, nakš?ošanas iesp?j?m jaunos kempinga nami?os vai telšu viet?s, tiks izveidota plaša profila akt?v?s atp?tas zona ar da??d?m sportošanas iesp?j?m. Pl?nots pied?v?t ar? velosip?du ?ri, lai klienti var?tu izbaud?t dabas parka “Bern?ti” unik?lo un skaisto me?u un […]

Bērnu rotaļu laukumu izveide Dunalkā

Veidot atbilstošu rota?u un atp?tas laukumu Dunalkas centra b?rniem, t?d?j?di radot iesp?ju pilnv?rt?gi pavad?t br?vo laiku un veicin?t b?rnu att?st?bu.

Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana

Projekta ietvaros izgatavoti un uzst?d?ti 6 Grobi?as arheolo?isk? ansamb?a inform?cijas stendi, nodrošinot l?dz šim nebijuša, unik?la kult?rv?sturisk? materi?la izkl?stu atbilstoši katrai Grobi?as arheolo?isk? ansamb?a vietai div?s valod?s – latviešu un ang?u. L?dz ar to var droši apgalvot, ka pl?notie inform?cijas stendi ir piln?gs jaunin?jums vis? novada teritorij?. Turkl?t aprakstošais materi?ls papildin?ts ar spilgt?m, uzskat?m?m un […]

Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”

Projekta m?r?is ir izveidot autentiskus Alsungas novada tautas t?rpus deju kolekt?vam “M?rsils”, lai sekm?tu kvalitat?va br?v? laika pavad?šanas iesp?ju att?st?bu, audzin?t patriotisk?s v?rt?bas , veicin?t Latvijas kult?rv?rt?bu popularit?ti P?vilostas novad?.

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Saules ielā 25, Grobiņā

Izveidots akt?v?s atp?tas laukums Grobi?as pagasta Cimdenieku ciem?, uzst?dot 4 jaunus sporta/akt?v?s atp?tas elementus, kur viet?jiem b?rniem un jauniešiem t.sk. b?rniem un jauniešiem ar ?paš?m vajadz?b?m, lai ir iesp?ja satur?gi pavad?t br?vo laiku sportisk? gar?.

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Cimdeniekos, Grobiņas pagastā

Izveidots akt?v?s atp?tas laukums Grobi?as pagasta Cimdenieku ciem?, uzst?dot 4 jaunus sporta/akt?v?s atp?tas elementus, kur viet?jiem b?rniem un jauniešiem t.sk. b?rniem un jauniešiem ar ?paš?m vajadz?b?m, lai ir iesp?ja satur?gi pavad?t br?vo laiku sportisk? gar?.

Saules paneļu darbināmas elektrouzlādes stacijas izveide

Esošaj? benz?ntank? ?ener??a Balo?a iel? 33B, Liep?j? ,izveidot elektrotransportl?dzek?u un citu elektroietaišu uzl?des staciju, kura tiks darbin?ta ar saules pane?u / bateriju pal?dz?bu. Dotaj? uzl?des stacij? var uzl?d?t elektropiedzi?as velosip?dus, inval?du rati?us/braucamos, maz?s elektroiek?rtas (mob?lais telefons, dators), kemperus u.c. ar elektr?bu darbin?mu tehniku. agreg?tus. Viena uzl?des vieta ar? elektoautomob?lim.

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Att?st?t dabas t?risma infrastrukt?ru Kazdangas park?, izb?v?jot jaunu b?vi p?ri Dzirnezeram – g?j?ju tilts, laipa un skatu tornis – izveidojot ekonomiski akt?vu vietu Kurzemes re?ion?, izmantojot dabas un kult?rv?sturisk? mantojuma potenci?lu.

Tīklu darbnīcas-noliktavas izveide

Ieg?d?ta modu?a tipa ?ku, kur? ier?kota t?klu darbn?ca-noliktava, lai veiktu zvejas r?ku remontu un jaunradi (t?klu š?šana, murdu š?šana).

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content