ELFLA LEADER rīcības plāns

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītās rīcības. Stratēģijā izvirzīti divi mērķi, kuru īstenošanai izvirzītas – divas rīcības.

1. M1/ R1 "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai"

Atbalsts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:

 • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
  Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
 • Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Var tikt īstenoti kopprojekti, izņemot darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projektos ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās, gan apmācībās.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kuru īstenošanas rezultātā top vai tiek labiekārtota vide, kur tiek realizēta vietējā produkcija, t.i. veikali u.c. tirdzniecības vietas. Rīcības ietvaros var tikt izveidoti arī interneta veikali. Var tikt īstenoti arī kopprojekti, veicinot uzņēmēju sadarbību, to apvienošanos kopēju projektu īstenošanā.

Projektos ieguldījums gan būvniecībā, gan aprīkojumā, gan sabiedriskajās attiecībās.

Projektu īstenošana vieta – VRG teritorija un pilsētas, kurā vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, izņemot Rīgu.

Projektu īstenošanas vieta – VRG teritorija, izņemot Liepājas pilsētu. Darbinieku produktivitātes kāpināšanas pasākumi var tikt īstenoti ārpus VRG teritorijas.

2. M1/ R1 "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai"

Atbilst Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

 • Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Apraksts: Vietējās teritorijas sakārtošanai paredzēts atbalstīt VRG teritorijā apdzīvo vietu publisko infrastruktūru, objektu sakārtošana, pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanu.

Iespējamie risinājumi:

 • dažādu dabas un izziņu taku izveide;
 • jaunu brīvā laika pavadīšanas objektu izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, veicinot objektu pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 • infrastruktūras izveide pasākumiem ar lielu dalībnieku skaitu (sporta spēlēm, koncertiem u.c.);
 • tirgus laukumu izveide;
 • veloceliņu izbūve, labiekārtošana;
 • vides objektu izveide;
 • sakrālā mantojuma saglabāšana, atjaunošana;
 • publiskā infrastruktūra, veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību;
 • informatīvo norāžu, zīmju, karšu un shēmu par tūrisma objektiem izveidošana, uzstādīšana partnerības teritorijā.

Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem dažādošanas iespējamie risinājumi:

 • mūžizglītības iespējas;
 • interešu izglītības iespējas visos vecumos;
 • sociālo pakalpojumu attīstība vai uzlabošana;
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide;
 • jauniešu centri;
 • aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai,
 • sporta inventāra iegāde,
 • kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi.
 • tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem,
 • nometņu, apmācību organizēšana;

Pamatlīdzekļu iegāde neattiecas uz mācību izmaksu projektiem.

Šajā rīcībā tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, kuriem nav komerciāla rakstura, tas nekvalificējas kā valsts atbalsts, par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa. Projektiem ir jābūt pieejamiem iedzīvotājiem jebkurā laikā.