Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības

Stratēģijā izvirzīts viens mērķis, kuru īstenošanai izvirzītas divas rīcības.

Atbalsts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

M3/ R1 “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē”

Rīcības ietvaros atbalstāmas sekojošas aktivitātes:

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.

Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.

Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.

2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.

M3/ R2 “ Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.

Rīcības ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

  • 1. Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti. Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

  • 2. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.