Biedrība “Liepājas rajona partnerība” uzsāk jauno 2023.–2027. gada periodu ar jauniem projektu konkursiem

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” (vietējā rīcības grupa – VRG) dibināta 2006. gada 19. septembrī ar mērķi veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos teritorijas attīstībā. Biedrības darbības teritorija ir Dienvidkurzemes novads un Liepājas valstspilsēta.

Sava darbības mērķa īstenošanai biedrība ir izstrādājusi un īsteno “Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam” (SVVA stratēģija). SVVA stratēģijā izvirzītā vīzija ir vietējos resursos un vērtībās balstīta, konkurētspējīga uzņēmējdarbība, cilvēkiem harmoniska dabas un dzīves vide, kurā tiek godāts kultūrvēsturiskais mantojums; teritorija ar gudri pārvaldītu Baltijas jūras piekrasti.

SVVA stratēģija tiek īstenota atklātu projektu konkursu veidā saskaņā ar 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem:

 1. Nr. 580 Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”;
 2. Nr. 579 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Atbalsta intensitāte un maksimālās attiecināmās summas var mainīties SVVA stratēģijas īstenošanas laikā.

Stratēģiskie mērķi (M) un rīcības (R)

M1 – Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība

R1 – Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 25. marta.

R2 – Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.

Risinājuma piemēri:

 • Ražošanas attīstība, kas balstīta uz vietējiem resursiem.
 • Eksportspējīga uzņēmējdarbība.
 • Aprites ekonomika.
 • Inovāciju ieviešana, radot augstāku pievienoto vērtību.
 • Veselības pakalpojumu attīstība lauku teritorijā.
 • Mobilo pakalpojumu izveide.
 • Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide.
 • Bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrāde.
 • Darbinieku apmācības darbam ar jaunām tehnoloģijām, iekārtām.
 • Tūrisma infrastruktūras projekti u. c.

Atbalsta intensitāte: 40 %–75 %

Seminārs uzņēmējiem par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 28. martā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

M2 – Kvalitatīva dzīves vides un daudzveidīga publiskā infrastruktūra

R1 – Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.

Risinājuma piemēri:

 • Dienas centru, kas pilda dažādas funkcijas iedzīvotāju brīvajam laikam, izveide pagastos.
 • Brīvā laika pavadīšanas vietu izveide, esošo uzlabošana, vides pieejamības nodrošināšana.
 • Sporta infrastruktūras sakārtošana, izveidošana, dažādošana.
 • Tautas sporta attīstība.
 • Jauniešu centru izveide u. c.

Atbalsta intensitāte: 70% 

R2 – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.

Risinājuma piemēri:

 • Senlietu krātuvju darbības nodrošināšana pagastos.
 • Kultūras mantojuma objektu infrastruktūras sakārtošana.
 • Dienvidkurzemes novada teritorijas vēsturisko tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem.
 • Amatu māju izveidošana, esošo pilnveidošana, aprīkošana u. c.

Atbalsta intensitāte: 80%

Seminārs par sabiedriskā labuma projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 1. februārī plkst. 15.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R3 – Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.

Risinājuma piemēri:

 • Prasmju un iemaņu veicinoši pasākumi, praktiskas nodarbības (mācības).

Atbalsta intensitāte: 90%

R4 – NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.

Risinājuma piemēri:

 • Izveidot, aprīkot, pilnveidot, modernizēt biedrību telpas, nodrošināt ar pamatlīdzekļiem to darbībai u. c.

Atbalsta intensitāte: 90%

Seminārs biedrībām par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 8. februārī plkst. 15.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

M3 – Vieda Baltijas jūras piekrastes attīstība

R1 – Piekrastes uzņēmējdarbības attīstība, dažādošana (izņemot tūrisma mītnes)

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 25. jūnija.

Risinājuma piemēri:

 • Zvejniecība, zivju produktu apstrāde, pārstrāde, t. sk. mājražošana.
 • Zivju resursu uzglabāšanas vietu izveide.
 • Jaunu zivju produktu izstrāde.
 • Veselīgas produkcijas ražošanas attīstība.
 • Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana. Jaunu pakalpojumu izveide.
 • Ražošana. Eksportspējīga uzņēmējdarbība.
 • Videi draudzīga uzņēmējdarbība piekrastē.
 • “Lēnā tūrisma” attīstība piekrastē u. c.

Atbalsta intensitāte: 50%–90%

Seminārs piekrastes uzņēmējiem par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R2 – Tūrisma pakalpojuma attīstība piekrastē

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.

Risinājuma piemēri:

 • Tūrisma pakalpojuma attīstība, kas iekļauj zilās ekonomikas nosacījumus.
 • Tūrisma infrastruktūras projekti, kas paredz vides pielāgošanu visām lietotāju grupām – senioriem, personām ar invaliditāti, vecākiem ar bērniem, bērniem.
 • Vissezonas tūrisma mītnes ar papildu pakalpojumu nodrošināšanu u. c.

Atbalsta intensitāte: 50%

Seminārs par piekrastes tūrisma projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 15. februārī plkst. 15.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R3 – Piekrastes dabas vērtību, vides resursu un kultūras mantojuma saglabāšana

Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.

Risinājuma piemēri:

 • Piekrastes zvejniecības tradīciju saglabāšana un popularizēšana.
 • Ceļu un ielu pārbūve.
 • Izeju izbūve uz pludmali.
 • Norāžu zīmju izvietošana piekrastē.
 • Dabas tūrisma attīstība, pilnveidošana u. c.

Atbalsta intensitāte: 50%–90%

Semināts par piekrastes  sabiedriskā labuma projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 9. maijā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R4 – Zivju izkraušanas vietas Nīcas pagasta Jūrmalciema piestātnē atjaunošana

Atbalsta intensitāte: 90%

M4 – Modernas ostas zvejniecības nodrošināšanai

Projektu konkurss plānots no 2024. gada marta.

R1 – Ostu attīstība

Risinājuma piemēri:

 • Pietauvošanās joslu sakārtošana.
 • Piestātņu izveidošana zvejniecības nodrošināšanai.
 • Kuģošanas sistēmas drošības nodrošināšana.
 • Infrastruktūras sakārtošana zvejniecībai.

Atbalsta intensitāte: 90%