Personas datu apstrādes privātuma politika

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk – Biedrība) mērķu īstenošanai, tās funkciju veikšanai un pakalpojumu sniegšanai visefektīvākajā veidā ir nepieciešams ievākt, apstrādāt un izmantot personas datus, t. i., jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt fizisku personu.

Biedrības veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (tālāk tekstā – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (tālāk tekstā – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Biedrības veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Biedrība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, reģ. Nr. 40008106318; Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430; tālr.: (+371) 26595623, e-pasts: info@lrpartneriba.lv
Saziņai ar Biedrības datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz info@lrpartneriba.lv. Sazinoties elektroniski vai vēršoties Biedrības juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var gan uzdot jautājumus, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Biedrība, gan ziņot par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem, gan arī uzzināt par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un nepieciešamība

Personas datu apstrādi veic, Datu subjektiem saņemot pakalpojumu, kas tiek sniegts atbilstoši Biedrības normatīvajiem dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, tai skaitā Biedrības darbībā attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, noslēdzot līgumu ar Biedrību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, tostarp elektroniskā vidē.

Personas datu iegūšana un apstrāde

Biedrība iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Biedrība Datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, iegūstot to no mājaslapas, sociālajiem tīkliem vai mutiski (piem., saņemot e-pastu, saglabājot fotogrāfiju vai veicot filmēšanu). Personas datu apstrādi veic Biedrības darbinieki un/vai piesaistītie personas datu apstrādātāji. Šādos gadījumos Biedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai personas datu apstrādātāji veiktu personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Personas datu aizsardzība nav atkarīga no formas, kādā personas dati iegūti.

Biedrība vāc un apstrādā dažādus personas datus:

 1. datu subjekta identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, reģistrācijas Nr. u. c.) un kontaktinformācija;
 2. profesionālie dati (izglītība, amata nosaukums u. c.);
 3. finanšu dati (banka, konta Nr. u. c.);
 4. foto, video un audio ierakstu dati, mājaslapas un sociālā tīmekļa vietnes apmeklētāju dati (informāciju par izmantotās vietnes darbību (saskaņā ar sīkdatņu politiku), informāciju par izmantoto ierīci un savienojumu (Google Analytics ievāktie dati), informāciju par lietotāja kontu (ja tīmekļvietnes lietotājam ir izmantots konts);
 5. dati par klientu saņemto finansiālo atbalstu saistībā ar vietējo attīstības stratēģiju īstenotajiem projektiem;
 6. dati, kas iegūti vai veidoti normatīvajos aktos paredzētos pienākumus;
 7. dati par Datu subjekta apmierinātību;
 8. dati par lietotāja veiktajām darbībām (IP adrese, pieslēgšanās datums, laiks);
 9. dati, kurus pats Datu subjekts iesniedz Biedrībā.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai

 1. rīkotu dažādus pasākumus: forumus, konferences, seminārus u. c. gan informēšanai, gan investīciju piesaistei, kapacitātes celšanai u. tml.;
 2. plānotu investīciju piesaisti;
 3. saņemtu Eiropas Savienības fondu u.c. finanšu instrumentu finansējumu Biedrības darbības nodrošināšanai un projektu aktivitāšu īstenošanai;
 4. lai izvērtētu iesniegtos projektu pieteikumus (biedrību, fizisku, juridisku personu u. c.), pieņemtu lēmumu par to atbilstību Biedrības apstiprinātajai vietējās attīstības stratēģijai, kā arī nodrošinātu īstenoto projektu uzraudzību;
 5. nodibinātu un izpildītu līgumsaistības;
 6. dokumentu aprites (gan iekšējas, gan ārējas) nodrošināšanai;
 7. veiktu pētījumus, aptaujas, informētu klientus un plašāku sabiedrību par Biedrību, tās īstenotajām aktivitātēm;
 8. Biedrības mājaslapas uzturēšanai un aktualizēšanai;
 9. Biedrības un tās klientu interešu aizsardzībai;
 10. nodrošinātu ikdienas darba nepārtrauktību (piemēram, attiecībā uz Darba likuma, Grāmatvedības likuma prasību izpildi, darba aizsardzības ievērošanu u. c.).

Biedrības sīkdatņu politika ir pieejama Biedrības mājaslapā www.lrpartneriba.lv.

Personas datu saņēmēji

Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi tiesībsargājošajās vai uzraugošajās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Biedrība apņemas bez kavēšanās paziņot Datu subjektam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, ja fiziskas personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Datu subjektam.

Biedrībā veiktās personas datu apstrādes

 1. Līgumu saistību izpilde
  Apstrādātie personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr. un citi dati, ko norāda iesniedzējs un kas nozīmīgi līguma dokumentu sagatavošanai un izpildei.
  Datu ievākšanas mērķis: Iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude, dokumentu sagatavošana, līguma saistību izpilde.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b apakšpunkts, Darba likums).
  Personas datu iespējamie saņēmēji: Biedrības izpilddirektors, administratīvā vadītāja asistents, projektu koordinators (saņem, apstrādā iesniegumus, reģistrē lietvedības sistēmā, organizē iekšējo informācijas apmaiņu).
  Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 2. Fotografēšana un filmēšana pasākumu laikā
  Apstrādātie personas dati: personas fotogrāfija.
  Datu ievākšanas mērķis: fotografēšana un filmēšana, iegūto materiālu publicēšana un glabāšana Biedrības publicitātes un mārketinga nolūkos.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts). Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti Biedrības tīmekļa vietnē www.lrpartneriba.lv un sociālo tīklu Facebook un Instagram kontos.
  Personas datu iespējamie saņēmēji: 1) Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izpilddirektors un sabiedrisko attiecību speciālists (apstrādā, glabā, publicē); 2) pārziņa nolīgtie apstrādātāji (fotogrāfi, video operatori, elektroniskā pasta un datortehnikas uzturētāji); 3) jebkura cita persona, kas piekļūst publicētajiem materiāliem.
  Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Informatīvu paziņojumu nosūtīšana
  Apstrādātie personas dati: elektroniskā pasta adrese.
  Datu ievākšanas mērķis: informatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā personu informēšanai par rīkotajiem pasākumiem, vērtējuma par klientu informētību un apmierinātību iegūšanai.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a apakšpunkts).
  Personas datu iespējamie saņēmēji: 1) Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izpilddirektors un sabiedrisko attiecību speciālists (piekrišanas saņemšana, apstrāde, paziņojuma nosūtīšana); 2) pārziņa nolīgtie apstrādātāji (paziņojumu nosūtīšanas risinājuma uzturētājs, elektroniskā pasta uzturētājs).
  Personas datu glabāšanas termiņi: Līdz piekrišanas atsaukšanai, ko var izdarīt, jebkurā laikā nosūtot piekrišanas atsaukumu no reģistrētā e-pasta uz e-pastu info@lrpartneriba.lv, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.
 4. Anketēšana pirms pasākuma
  Apstrādātie personas dati: Personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija.
  Datu ievākšanas mērķis: Pasākumu (semināru, apmācību u. c.) piekļuvei.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Biedrība organizē arī bezmaksas pasākumus, kuros tiek veikta dalībnieku uzskaite atskaišu iesniegšanai pārraugošajās iestādēs.
  Personas datu iespējamie saņēmēji: Biedrības izpilddirektors, sabiedrisko attiecību speciālists (organizē saziņu ar kontaktpersonām, atsevišķos gadījumos sniedz pārskatus par pasākumu, piem., nosūtot prezentācijas u. tml.); pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskā pasta uzturētājs).
  Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Iesūtīto iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību apstrāde
  Apstrādātie personas dati: Vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr. un citi dati, ko norāda iesniedzējs.
  Datu ievākšanas mērķis: Iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude, atbildes sniegšana.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts, Iesniegumu likums).
  Personas datu iespējamie saņēmēji: Biedrības izpilddirektors, administratīvā vadītāja asistents, projektu koordinators (saņem, apstrādā iesniegumus, reģistrē lietvedības sistēmā, organizē iekšējo informācijas apmaiņu); citi Biedrības darbinieki vai padomes pārstāvji atbilstoši kompetencei; pārziņa nolīgtie apstrādātāji (elektroniskā pasta, datortehnikas uzturētājs).
  Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Maksājumu dokumentu sagatavošana
  Apstrādātie personas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, elektroniskā pasta adrese.
  Datu ievākšanas mērķis: Klientu maksājumu administrēšana.
  Leģitīmais pamats personas datu apstrādei: Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts, likums ”Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumi Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”).
  Personas datu iespējamie saņēmēji: Biedrība izpilddirektore, projektu koordinators (sagatavo rēķinu, izraksta kvīti, nosūta rēķinu elektroniskajā pastā un veic citas darbības maksājumu dokumentu sagatavošanai), izpilddirektore, grāmatvedība (apstrādā maksājumu dokumentus).
  Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, Biedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu glabāšana

Biedrība apstrādā Datu subjekta datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Personas datus Biedrība glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.

Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Biedrība glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.
Biedrība nevāc nekādus Datu subjekta personas datus Biedrības mājaslapā, neskaitot to informāciju, kuru lietotājs brīvprātīgi nododat (piem., nosūtot mums vēstuli). Jebkura informāciju, kuru Datu subjekts šādā veidā sniedz, nav pieejama trešajām personām, tā tiek izmantota tikai tiem mērķiem, kādiem Datu subjekts šo informāciju tika sniedzis.

Biedrība nemēģinās identificēt individuālos mājaslapas www.lrpartneriba.lv apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu. Biedrība nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot mājaslapas apmeklētāju privātumu.

Informācijas apmaiņa un tālāknodošana

Biedrība var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs normatīvie akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Biedrības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Biedrības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Biedrība var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām tikai tādos gadījumos, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Biedrība Datu subjektam sniedz informāciju par to, kāpēc Datu subjekta dati Biedrībai ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Datu subjekta personas dati ir nepieciešami, un ko Biedrība iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam.

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Datu subjekta tiesības ir:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. sūdzēties par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Biedrības veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Biedrību vai tās datu aizsardzības speciālistu.
Privātuma politika var tikt precizēta un atjaunota, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu. Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Biedrības tīmekļa vietnē www.lrpartneriba.lv sadaļā Privātuma politika.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content