Nr.p.kBiedrības nosaukums Biedrības apraksts JomaKontaktinformācija
1"Papes Attīstības Biedrība"1. Veicināt ciema iedzīvotāju pilsoniskās apziņas pilnveidošanu un sabiedrības iesaistīšanos Papes ciema teritorijas attīstībā; 2. celt ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā, pulcēt un apvienot Papes ciema iedzīvotājus kopības veidošanai; 3. iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, inteletuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai; 4. atbalstīt sabiedriskās dzīves dažādošanu Papes ciemā, organizējot sporta, kultūras un izglītojošos pasākumus; 5. veicināt uzņēmējdarbības attīstību Papes ciemā; 6. veicināt tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu un aktīvā tūrisma attīstību Papes ciemā (dabas takas, velo ceļi, putnu vērošanas torņa atjaunošana, u.c.); 7. reklamēt Papi kā tūrisma galamērķi un piedāvāt aktīvus starptautiski konkurētspējīgus kultūras un dabas tūrisma produktus; 8. veicināt Papes ciema infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu, teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 9. veicināt autoceļa Rucava - Pape pilnu rekonstrukciju ar cieto segumu; 10. veicināt Papes ezera sakārtošanu (laivu ceļi, laivu piestātnes, niedru pļaušana, u.c.); 11. iesaistīties Papes ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un ar zivsaimniecību saistīto tradīciju atjaunošanā; 12. iesaistīties zaļā dzīves veida popularizēšanā un Zilā Karoga pludmales programmā, piedalīties ciema un novada vides aizsardzības aktivitātēs, vides izglītības akcijās, atpūtas vietu labiekārtošanā, sakopšanas talku organizēšanā; 13. informācijas apmaiņas veicināšana, aktivizējot kopienas pilsonisko līdzdalību un nodrošinot Papes ciema mājas lapas, facebook konta, avīzes, u.c. izveidošanu un uzturēšanu; 14. izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Papes ciema teritorijas attīstībai, izmantojot ciemu attīstības plānošanas pamatprincipu - esošo resursu un vietējās kopienas pastāvošo prasmju un zināšanu izmantošanu; 15. pārstāvēt Papes iedzīvotāju intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Veidot aktīvu sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Lietuvas, u.c. NVO; 16. veicināt kārtības nodrošināšanu Papes ciemā.Muitenieks MārisDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Pape, "Dzintarvēji"Attīstības un organizatoriskās
2"Bunkas saulespuķes" demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana; tradīciju atjaunošana, latviešu valodas konsekventa lietošana; ar biedrības "Bunkas saulespuķes" jautājumiem saistīto preses izdevumu atbalstīšana; labdarības pasākumu organizēšana.Andersone MaldaDienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Bunka, "Bunkas kultūras nams"Attīstības un organizatoriskās
3"Tev un Taviem draugiem"apvienot un sekmēt Grobiņas pilsētas un pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrībā notiekošajos procesos; izzināt apkārtnes vēsturi, apzinot vecākos iedzīvotājus un dokumentējot viņu atmiņu stāstījumus, kā arī citas vēsturiskās liecības; veicināt Biedrības biedru pašizglītošanos, noklausoties dažāda satura lekcijas; rīkot dažādas tematiskās izstādes un labdarības koncertus; veicināt savstarpēju sadarbību ar interešu biedrībām Latvijā un ārvalstīs.Freimane SarmīteDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 54Attīstības un organizatoriskās
4Kalētu vietējās iniciatīvas grupa Veicināt un atbalstīt sabiedrības iestāšanos Kalētu pagasta attīstībā; Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Kalētu pagasta attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Kalētu Pagasta attīstību; Veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos; Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus VIG mērķu sasniegšanai; Pārstāvēt Kalētu pagasta iedzīvotāju intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī.Purviņa AgritaDienvidkurzemes nov., Kalētu pag., Kalēti, Liepu aleja 6Attīstības un organizatoriskās
5"Vaiņodes novada iniciatīvas grupa"1.veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Vaiņodes novada attīstībā; 2.izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgspējīgai Vaiņodes novada attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; 3.attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Vaiņodes novada attīstību; 4.veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos; 5.koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus VIG mērķu sasniegšanai; 6.pārstāvēt Vaiņodes novada iedzīvotāju intereses nacionālajā un starptautiskā līmenī.Ziņģe EgitaDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Raiņa iela 23AAttīstības un organizatoriskās
6"Tvēriens" Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Bārtas pagasta attīstībā. Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Attīstīt sadarbību ar pašvaldību, valsts un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā. Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.Engelmane LindaDienvidkurzemes nov., Bārtas pag., "Tauriņi"Attīstības un organizatoriskās
7"Lāņupe"Nodrošināt lauku reģiona iedzīvotāju informācijas pieejamību, sekmēt un atbalstīt iedzīvotāju izglītošanu un pašiniciatīvas attīstīšanu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos.Zaula KristīneDienvidkurzemes nov., Vecpils pag., Vecpils, "Vecpils pamatskola"Attīstības un organizatoriskāsrutamelpori@inbox.lv
8Biedrība "Spalva"veicināt pagasta iedzīvotāju aktīvu iesaistīānos kultūras dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs; iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai; nodrošināt un atbalstīt dažāda veida izglītības, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas projektus kvalitatīvas dzīves vides veidošanā; veicināt sadarbību starp ģimenēm, skolu, pašvaldību, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.Balandiņa AndaDienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Priedes"Attīstības un organizatoriskās
9Pirtnieks AndisPilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana kultūras, tūrisma un izglītības jomās; 2.Veicināt autosporta attīstību, piesaistot finanšu resursus tehnikas nodrošināšanai dalībai autosporta pasākumos.Pirtnieks AndisDienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., Bojas, Boju gatve 2AAttīstības un organizatoriskās
10"Rucavas novada lauku attīstības biedrība" 1. Veicināt Rucavas novada lauksaimnieku, zivsaimnieku, mājražotāju un fizisko personu, kas ražo lauksaimniecības produktus attīstību; 2. veicināt konkurētspējīgas lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas ražošanu, pārstrādi, kooperāciju un tirdzniecību; 3. alternatīvu nodarbošanos veidu attīstības veicināšana Rucavas novadā; 4. vietējo lauksaimnieku, zivsaimnieku, mājražotāju produkcijas popularizēšana Latvijā un ārzemēs; 5. veicināt ilgspējīgu lauku vides un infrastruktūras attīstību Rucavas novadā.Ate InitaDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Oliņi"Attīstības un organizatoriskās
11"Nīcas novada attīstības biedrība" Veicināt un sekmēt izglītības, sporta, kultūras jomu attīstību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu Nīcas novadā; sekmēt sabiedrības iesaistīšanos Nīcas novada izglītības, kultūras, sporta dzīvē; veicināt pašvaldības un dažādu sabiedrības grupu sadarbību.Kalējs IngarsDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, Bārtas iela 6Attīstības un organizatoriskās
12"Latvijas Vairogi" Organizēt dokumentācijas sagatavošanu biedru īpašumā esošo garāžu nodošanai ekspluatācijā un ierakstīšanai zemesgrāmatā; Organizēt garāžām piesaistītā zemesgabala izpirkšanu vai nomu; Veikt garāžu lietošanai nepieciešamo komunikāciju izbūvi un uzturēšanu; Nodrošināt biedru īpašumā esošo garāžu piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, koplietošanas inženierkomunikāciju pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju un remontu, pakalpojumu līguma slēgšanu un norēķinus ar piegādātājiem.Jefimovs AndrisDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Jaunatnes iela 5 - 2Attīstības un organizatoriskās
13"Iedzīvotāju Iniciatīva Dienvidkurzemē!" Veicināt Dienvidkurzemes novada vienmērīgu un ilgtspējīgu attīstību vērstu uz visa novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un iedzīvotāju demokrātijas un pilsoniskās apzināšanās un līdzatbildības veicināšana, sekmējot iedzīvotāju pašiniciatīvu aktīvi iesaistīties un līdzdarboties pašvaldības lēmumu pieņemšanā, pārstāvēt iedzīvotāju iniciatīvas un intereses pašvaldības un NVO institūcijās, būt kā kontaktu punktam ideju apmaiņai starp aktīvajiem novada iedzīvotājiem, veicinot tiesisku, drošu un sakoptu vidi sev apkārt. Attīstīt Dienvidkurzemes iedzīvotāju iniciatīvu lokālas kopienas pilnveidošanai; Attīstīt uz zināšanām balstītas demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības veidošanMagone AlfrēdsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 97 - 3Attīstības un organizatoriskās
14Biedrība "No idejas līdz attīstībai"Pāvilostas novada tūrisma aktivitāšau konkurētspējas palielināšana un kapacitātes stiprināšana; sabiedrības integrācija; cilvēkresursu attīstība; uzņēmējdarbības kapacitātes stiprināšana Pāvilostas novadā; izglītības veicināšana; tūrisma aktivitāšu atbalstīšana, piesaistot tūristus un veidojot ārvalstu sadarbību; jauniešu un pebsionāru integrācija Pāvilostas novada attīstības veicināšanai; vides aizsardzība, atbalstot videi nekaitīgu darbību, vides sakārtošanu un vides vērtību saglabāšanuVīgante IntaDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Priežu iela 8 - 6Attīstības un organizatoriskās
15Biedrība GE MEDIALatvijā veidota audiovizuālā satura veidošana; Audiovizuālās nozares attīstība Latvijā; Jauno mākslinieku atbalsts.Eglītis ĢirtsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Austrumu iela 1 - 5Attīstības un organizatoriskās
16"STROPS"Izglītot lauku iedzīvotājus darba tirgus mainīgajām prasībām. Radīt lauku iedzīvotājiem iespējas ekonomiskai, garīgai un fiziskai izaugsmei. Veicināt Kurzemes reģiona iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.Lagzdiņa LindaDienvidkurzemes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Blāzmas" - 16Attīstības un organizatoriskās
17"SANĀK"1. Bērnu, jauniešu un pieaugušo nometņu organizēšana; 2. aktīvas, sportiskas un interesantas vides veidošana bērnu un jaunatnes radošai attīstībai; 3. dažādas neformālas izglītības apmācības organizēšana; 4.projektu realizācija; 5. sadarbības veicināšana starp Latvijas un ārzemju partneriem.Krauklis KārlisDienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Saraiķu Lejnieki"Attīstības un organizatoriskās
18Bunkas mežābele Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; strādājošo darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana; veselīgas atpūtas organizēšana; piedalīšanās projektosPamovska IngeborgaDienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Bunka, "Bunkas kultūras nams"Attīstības un organizatoriskās
19Sporta biedrība "Sporta klubs Aizpute"Veicināt volejbola un citu sporta veidu attīstību un popularizēšanu Dienvidkurzemes novadā, Latvijā, kā arī starptautiskā mērogā; Fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana, popularizēšana un organizēšana; Veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana; Izglītojošu, informējošu pasākumu un projektu organizēšana; Augstas klases sportistu sagatavošana un rezultātu sasniegšana sportā.Embrika BaibaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Robežu iela 27Sporta klubi
20ATHLETIC AIZPUTEVeicināt aktīvu dzīves veidu Aizputes un tās apkārtnē dzīvojošiem jauniešiem un pieaugušajiem. Uzlabot un attīstīt fiziskās darbspējas. Popularizēt un attīstīt aktīvu dzīves veidu Aizputē un tās apkārtnē dzīvojošajiem. Organizēt sporta pasākumus.Ķelpis JānisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Jelgavas iela 15 - 8Sporta klubi
21Biedrība "Kurzemes Avioklubs"Dažādu aviācijas sportu popularizēšana, organizēšana un atbalstīšana Kurzemes reģionā;pilotu un citu aviācijas speciālistu apmācība un sagatavošana.Sūriņš AndrisDienvidkurzemes nov., Cīravas pag., "Lidlauks"Sporta klubi
22Sporta biedrība "KANU ATVARS"Propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu; iesaistīt iedzīvotājus regulārās nodarbībās; audzināt jaunatni regulāram, sistemātiskam darbam;Blūma DzintraDienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Paplakas stacija"Sporta klubi
23Biedrība "Latvian speed factory"1. Organizēt un vadīt sporta pasākumus, 2. Gādāt par sporta attīstību, 3. Rūpēties par sportistu sporta meistarības celšanu, materiālās bāzes pilnveidošanu, 4. Attīstīt starptautiskos sakarus, 5. Bērnu un jauniešu piesaistīšana sportam.Dūčis RihardsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 65ASporta klubi
24"Grobiņas sporta centrs"1.Popularizēt futbolu un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās; 2.Organizēt dažāda mēroga sacensības futbolā; 3.Organizēt komandas ar mērķi piedalīties dažāda līmeņa, mēroga un vecuma sacensībās; 4.Realizēt dažāda vecuma un līmeņa futbolistu attīstības programmas; 5.Veicināt futbola infrastruktūras un materiālās bāzes attīstību Dienvidkurzemes novadā.Blumbergs ArtūrsDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 1C - 7Sporta klubi
25Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūraAmatieru sporta attīstīšana; dažādu sporta spēļu un svētku organizēšana.Bermaks TomsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Priežu iela 11 - 12Sporta klubi
26"Nūjo ar vēju"Ločmelis ImantsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Jāņu iela 13Sporta klubi
27"CF Aizpute"Grīnberga KristīneDienvidkurzemes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 6 - 2Sporta klubi
28"PRIEKULES VELOKLUBS"Niedols ArmandsDienvidkurzemes nov., Priekule, Skolas iela 1BSporta klubi
29"Latvijas Pludmale"Sporta aktivitāšu organizēšana un veselīga dzīves veida veicināšana, sporta popularizēšana un atbalstīšana, jaunatnes sporta attīstīšana Latvijā; Sporta sacensības; Turnīri, līgas un čempionāti.Sedols GintsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 5 - 21Sporta klubi
30Jātnieku Sporta Klubs "Atvases"Līvmanis DainisDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Atvases"Sporta klubi
31"Bunkas sporta klubs"Bunkas pagasta iedzīvotāju un viesu, kluba biedru un citu cilvēku, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, viņu veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšana; Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā; Futbola, basketbola, volejbola un citu sporta veidu popularizēšana; Jauniešu iesaistīšana regulārās sporta un aktīvas atpūtas nodarbībās; Demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā, sporta un citās dzīves sfērās, kluba biedru radošas darbības, profesionālās izaugsmes un zināšanu veicināšana sporta jomā; Kluba komandas veidošana un piedalīšanās pauerliftinga, un citu sporta veidu sacensībās; Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, kā arī citiem spēka sporta veidu klubiem Latvijā; Fizisko aktivitāšu programmas izstrādāšana sievietēm un bērniem, iesaistot aktīvā sporta dzīves veidā; Projektu izstrāde sporta kluba attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai, kā arī kluba darbības popularizēšanai; Jauniešu integrēšanās sabiedrībā veicināšana; Sporta aktīvas atpūtas vides veidošana pagastā ar mērķi novērst jauniešu masveida aizplūšanu darba meklējumos uz ārzemēm.Ziņģe EgitaDienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Bunka, "Bunkas kultūras nams"Sporta klubi
32"Kurzemnieki" Veicināt un koordinēt sadarbību starp autobraucējiem, citām auto organizācijām, "Latvijas Automobiļu federāciju" (turpmāk tekstā - LAF), fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām; Nodrošināt un veicināt autosporta attīstību un popularizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajos normatīvos; Veikt autosporta popularizēšanu jaunatnes vidū; Organizēt autosporta pasākumus, kas saskaņoti ar LAF; Nodrošināt drošības pasākumu ievērošanu autosporta pasākumu laikā; Piesaistīt naudas un mantas līdzekļus autosporta veicināšanai; Veikt mārketinga un reklāmas pasākumus juridiskām un fiziskām personām augstāk minēto mērķu sasniegšanai; Biedrības biedru un dibinātāju automašīnu pārbūve auto sporta vajadzībām par Biedrības līdzekļiem; Biedrības biedru un dibinātāju sporta automašīnu remontēšana par Biedrības līdzekļiem; Biedrības biedru un dibinātāju piedalīšanās ziedojumu apmaksa auto sporta sacensībās, par Biedrības līdzekļiem; Autosporta komandas izveide.Ruja ArnisDienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Ozoli"Sporta klubi
33Biedrība "A.B.K.Gigants"1.Attīstīt un popularizēt boksa sportu un sieviešu volejbolu; 2.Piedalīties dažādos čempionātos; 3.Iesaistīt dažādu vecumucilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.Lauks JānisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Lažas iela 7A - 37Sporta klubi
34Biedrība "KAPITĀLS C" Popularizēt jāšanas sportu; Piesaistīt jauniešus un bērnus aktīvai brīvā laika pavadīšanai un sportošanai; Nodrošināt ar jāšanas sportu saistītu pasākumu organizēšanu.Cinkus ArtaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Ciesaiņi"Sporta klubi
35Priekules novada sporta klubs Priekules novada iedzīvotāju un viesu, kluba biedru un citu cilvēku, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, viņu veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšana; Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā; Futbola, basketbola, volejbola un citu sporta veidu popularizēšana; Jauniešu iesaistīšana regulārās sporta un aktīvās atpūtas nodarbībās; Demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā, sporta un citās dzīves sfērās, kluba biedru radošas darbības, profesionālas izaugsmes un zināšanu veicināšana sporta jomā; Kluba komandas veidošana un piedalīšanās pauerliftinga, un citu sporta veidu sacensībās; Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, kā arī citiem spēka sporta veidu klubiem Latvijā; Fizisko aktivitāšu programmas izstrādāšana sievietēm un bērniem, iesaistot aktīvā sporta dzīves veidā; Projektu izstrāde sporta kluba attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai, kā arī kluba darbības popularizēšanai; Jauniešu integrēšanās sabiedrībā veicināšana; Sporta un aktīvās atpūtas vides veidošana novadā ar mērķi novērst jauniešu masveida aizplūšanu darba meklējumos uz ārzemēm; Priekules novada čempionātu organizēšana.Ziņģe EgitaDienvidkurzemes nov., Priekule, Aizputes iela 1Sporta klubi
36"SK Vecpils"Veicināt autosporta attīstību Latvijā; Organizēt autosporta un sporta pasākumus; Sabiedriskā labuma darbība - jaunatnes iesaistīšana autosportā.Džeriņš SandisDienvidkurzemes nov., Vecpils pag., "Vītiņi"Sporta klubiskvecpils@inbox.lv
37"Hīrons Z"Veicināt dažādu jāšanas sporta disciplīnu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām jāšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atsevišķu pieredzi, iemaņām un spējām; Atbalstīt jāšanas sporta entuziastus, ierīkojot un uzturot jāšanas laukumus, pēc iespājas iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību un treniņu norisi; Organizēt un nodrošināt sporta kluba komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga jāšanas sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās; Radīt iespēju skolas vecuma jaunatnei iepazīt un apgūt jāšanas sporta disciplīnas, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un tenējoties; Iepazīstināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām ar zirgiem un jāšanas sportu.Pavlušenko IvoDienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., "Krūmi"Sporta klubi
38"ROTOR GAISA KUĢU ASOCIĀCIJA"1.Aviācijas sporta veidu popularizēšana un veicināšana, īpaši helikopteru un žiroplānu attīstība; 2.Sporta sacensību, nometņu un kultūras pasākumu organizēšana bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem; 3.Sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām dažādos projektos, tai skaitā starptautiskos projektos; 4.Aviācijas parka veidošana; 5.Izglītības programmu un pasākumu īstenošana; 6.Kursu, semināru organizēšana un vadīšana; 7.Aviācijas sporta izklaides pasākumu organizēšana.Avotiņa InāraDienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Noras" - 6Sporta klubi
39Sporta klubs "F.F.F." Veicināt motokrosa sporta attīstību Latvijā, kā arī nest Latvijas vārdu pasaulē; Popularizēt motokrosa sporta veidu; Sekmēt Biedrības dalību un augstu rezultātu sasniegšanu profesionālajā sportā; Veicināt Liepājas rajona sportistu piedalīšanos augstāka ranga sporta spēlēs un sacensībās; veidot savu sporta bāzi.Freibergs GatisDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Jaunatnes iela 14 - 8Sporta klubi
40Grobiņas moto klubsIzstrādāt un atbalstīt bērnu un jauniešu fiziskās audzināšanas programmas; aktīva dzīvesveida popularizēšana; piedalīties sacensībās nacionālā un starptautiskā līmenī.; Izveidot bāzi Latvijas triāla izlases veidošanai; sagatavot sportistus dalībai Eiropas, Pasaules čempionātos un Nāciju Kausā.Mateusa GunitaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 56Sporta klubi
41Šaušanas sporta klubs "LĀČKOKI" Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un biedrības vajadzībām; Medījamo dzīvnieku, putnu un zivju aizsardzība, pavairošana, racionāla izmantošana un medību platību bioloģiskās ietilpības pavairošana; Sadarbība un palīdzība mērķa sasniegšanai organizācijām, kuras nodarbojas ar vides aizsardzību; Sabiedrības izglītošana un informēšana par vides aizsardzību un medību ētiku; Medību saimniecības organizācijas nomātās platībās organizācija atbilstoši medību reglamentējošiem aktiem; Atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija; Makšķerēšanas un medību sporta pasākumu organizācija; Cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (t.sk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārējā vadība).Gusevs JurisDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Lāčkoki"Sporta klubi
42"Moto Ulmale"Veicināt tūrisma un sporta attīstību vietējā reģionā; Veicināt vietējās infrastruktūras attīstību; Veicināt motokrosa sporta attīstību Latvijā; Atbalstīt motokrosa sportu ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi un īpašas motosporta trases izveidošanu; Popularizēt motokrosa sporta veidu; Sekmēt profesionālā motosporta attīstību; Atbalstīt jaunos sportistus motokrosa sportā; Piesaistīt investīcijas motokrosa sporta attīstībai.Uzars GintsDienvidkurzemes nov., Sakas pag., Strante, "Jaunpīlādži"Sporta klubi
43F.F.K. "Livonija"1. Attīstīt un popularizēt florbolu un futbolu. 2. Piedalīties dažādos čempionātos. 3. Iesaistīt dažādu vecuma cilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.Dēvits MareksDienvidkurzemes nov., Aizpute, Kastaņu aleja 2Sporta klubi
44"Grobiņas boksa klubs" Jaunatnes un pieaugušo veselīgas atpūtas organizācija, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošana.Biģelis BrunoDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Cīruļi"Sporta klubi
45Biedrība "Autosports Grobiņa"1. Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības vajadzībām; 2. Masu pasākumu organizēšana, kas saistīta ar autosportu un autosporta popularizēšanu; 3. Iespēju nodrošināšana sabiedrībai nodarboties ar dažāda veida autosporta veidiem, piedalīties veselību veicinošos pasākumos, piedalīties sporta nometņu organizēšanā; 4. Tūrisma un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana; 5. Sadarbība un palīdzība mērķa sasniegšanai organizācijām, kuras nodarbojas ar autosporta organizēšanu un popularizēšanu; 6. Sabiedrības izglītošana un informēšana par autosporta veidiem; 7. Atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizēšana; 8. Cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (t.sk. apmācību un atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārējā vadība).Grantiņš ArtisDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 98Sporta klubi
46Biedrība Sporta klubs "RAMO Motorsport" 1.Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī pārējo Biedrības līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības vajadzībām; 2.veselīgas atpūtas pasākumu organizēšana fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai; 3.tūrisma braucienu organizēšana; 4.nodrošināt pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām autosporta sacensībās; 5.pielāgot automašīnas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vispārējai ceļu satiksmei; 6.pielāgot sporta mašīnas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām autosporta un motosporta sacensībās; 7.attīstīt dalību autosporta sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 8.piesaistīt jaunatni motosportam, izglītot jaunatni tehniskajos sporta veidos; 9.rast vidi sporta tehnikas konstruktoru zināšanu attīstībai; 10.tehnisko izglītību studējošo prakses vietu nodrošināšana; 11.sacensību un treniņu organizēšana; 12.atbalstīt motosporta entuziastus; 13.rast vidi apmācību un treniņu norisei; 14.organizēt un nodrošināt biedrības komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga motosporta un autosporta sacensībās Latvijā un ārpus tās; 15.veikt sadarbību ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām; 16.lai biedrība realizētu statūtos noteiktos mērķus veic saimniecisko darbību; 17.vispārējai ceļu satiksmei paredzēto automašīnu pārbūve par sporta automašīnām; 18. vispārējai ceļu satiksmei paredzēto un autosportam paredzēto automašīnu remonts; 19.vispārējai ceļu satiksmei paredzēto un motosportam paredzēto motociklu remonts.Zaharāns UldisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Lažas iela 10Sporta klubi
47"Lakrosa Klubs Libava"Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt lakrosa spēles attīstību. Ar lakrosa palīdzību propogandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kā arī "godīgas spēles" proncipus. Nodrošināt un veicināt lakrosa pamatvērtību attīstīšanu. Veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību. Organizēt sporta nodarbības uz demokrātijas principa pamata, lai panāktu katra dalībnieka līdzdalību kopējo mērķu sasniegšanā. Apkopot un sistematizēt preses, foto, video, kino un citus ar lakrosu un kluba darbībām saistītos dokumentālos materiālus. Piedalīties Latvijas Lakrosa federācijas darbībā, rīkot turnīrus un reklamēt lakrosa sporta spēli un tās paveidus skolās un ārpus tām.Grasis GintsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Ālandes iela 34ASporta klubi
48Sporta klubs "Leģions"Florbola popularizēšana bērnu un jauniešu vidū Dienvidkurzemes novadā, piesaistot tos sporta sacensībām un treniņnodarbībām, gan jauniešu, gan pieaugušo līmenī, tādējādi attīstot savu fizisko veselību un lietderīgi izmantojot savu brīvo laiku.Griezītis GintsDienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, Priežu iela 3 - 15Sporta klubi
49"Loka šaušanas sporta klubs "Curland" 1. Loka šaušanas un tai radniecīgu sporta veidu attīstība un popularizēšana. 2. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 3. Dalībnieku un citu interesentu brīvā laika lietderīga organizēšana. 4. Fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana.Luters KasparsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 28ASporta klubi
50"Atex motosport"Motosporta veicināšana un attīstība.Reķēns GuntisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Jura Mātera iela 65Sporta klubi
51Biedrība "Lindales uguns"1.Loka šaušanas, novusa spēles popularizēšana jauniešu vidū; 2.Bērnu un jauniešu piesaistīšana tūrisma pasākumiem un sacensībām; 3.Jaunu sporta aktivitāšu izveide un popularizēšana atbilstoši pieprasījumam; 4.Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; 5.Iedzīvotāju piesaiste aktīvajos pasākumos; 6.Vēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana, popularizēšana; 7.Pārrobežu sadarbības veicināšana; 8.Dažādu vides tūrisma, sporta aktivitāšu un izglītības projektu izstrādāšana un realizēšana; 9.Vides sakopšana, labiekārtošana, tūrisma un rekreācijas attīstība.Kauliņš ĢirtsDienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Buči"Sporta klubi
52Viking TrialVeicināt bērnu un jauniešu iesaistīšano sportā; Izveidot triāla klubu un piedalīties motosporta sacensībās Latvijā un pasaulē; Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; Sniegt izglītojošu, tehnisku un materiālu palīdzību biedrības biedriem; Veikt citus uzdevumus biedrības mērķu sasniegšanai.Alksne IlzeDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Alejas iela 2Sporta klubi
53"Sporta klubs Durbe" Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus novusa attīstībai Durbes novadā. Apvienot novusa sporta veida interesentus. Palielināt jaunatnes iesaistīšanos un interesi par novusa sportu. Ar novusa palīdzību veicināt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju. Organizēt dažāda līmeņa novusa sporta sacensības un apmācības. Radīt apstākļus biedrības biedriem un novada iedzīvotājiem regulārām novusa sporta nodarbībām. Palielināt novusa spēlētāju skaitu Durbes novadā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus novusa spēlētājus, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem. Veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās. Piedalīties novada sporta pasākumos.Kuzmins ArtursDienvidkurzemes nov., Durbe, Raiņa iela 59ASporta klubi
54"Liepājas novusa klubs"Organizēt un radīt apstākļus novusa attīstībai Liepājā; Popularizēt novusa sportu Liepājā un Latvijas Republikā; Nodrošināt sacensības Liepājas pilsētas mērogā, kā arī Latvijas Republikas novusa čempionātu, jaunatnes un veterānu sacensības un citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem; Nodrošināt Liepājas biedru piedalīšanos Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās tiktāl, cik to atļauj Biedrības līdzekļi.Strakšs IlmārsDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Ezerlīči"Sporta klubi
55"Sporta klubs Tebras loki" Loka šaušanas un radniecīgu sporta veidu attīstība un popularizēšana; Dalībnieku un citu interesentu brīvā laika lietderīga organizēšana; Fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana; Izglītojošu, informējošu un zinātnisku projektu un pasākumu organizēšana.Spāģis AigarsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Cepļa iela 4 - 29Sporta klubi
56"Sup skola Liepāja" Ūdens sporta veidu attīstīšana, popularizēšana un ar to saistīta sabiedriskā labuma darbība, treniņu procesa nodrošināšana un koordinēšana. Ūdens sporta veidu popularizējošu vai izglītojošu pasākumu rīkošana. Iesaistīšanās dažādu Biedrības pārstāvošo sporta veidu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sponsoru un labvēļu ziedojumu un mērķdotāciju piesaiste Biedrības mērķu sasniegšanai. Biedrības sportistu dalība Latvijas mēroga un starptautiskās sacensībās, augstu sasniegumu sportā veicināšana.Pranks GatisDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Šķilas"Sporta klubi
57"Valta birzs"Sabiedriskā labuma darbība - sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas iedzīvotājiem.Gailīte DaceDienvidkurzemes nov., Priekule, Galvenā iela 26Sporta klubi
58"MTB" GROBIŅAS NOVADSPopularizēt un attīstīt riteņbraukšanas sportu Grobiņas pilsētā un novadā; veicināt un palielināt Latvijas iedzīvotāju interesi par sportu un fiziskām aktivitātēm; veicināt sporta dzīves attīstību reģionos, rīkojot sacensības un citus pasākumus sadarbībā ar pašvaldībām un citām organizācijām.Čukurs GuntisDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Jaunozoli"Sporta klubi
59Biedrība "AIRĒŠANAS SLALOMA APVIENĪBA"1.Uz brīvprātības principiem apvienot airēšanas slaloma sportistus, sporta entuziastus, trenerus un tiesnešus, lai attīstītu un popularizētu airēšanas slalomu; 2.Palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus airēšanas slaloma attīstībai un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu un sportisko principu ievērošanu; 3.Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, nodarbojoties ar airēšanas slalomu; 4.Veikt sabiedriskā labuma funkcijas: 1)tālākizglītības pasākumu organizēšanu; 2)sporta un atpūtas masu pasākumu organizēšanu; 3)drošības un vides aizsardzības pasākumu organizēšanu.Auznieks AigarsDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Gūžas, "Gūžas" - 1Sporta klubi
60Sporta klubs "TOP SPORT"Popularizēt zirgu turēšanu, audzēšanu, kvalitatīvu jaunzirgu iestrādāšanu, sekmēt jāšanas sporta attīstību un popularizēšanu Latvijā, kā arī veicināt Biedrības atpazīstamību ārvalstīs, veicināt sportistu profesionālo izaugsmi un meistarību, popularizēt fiziski aktīvu un veselīgu dzīves veidu, popularizēt jāšanas sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, piesaistīt viņus sporta sacensībām, treniņnodarbībām un pasākumiem, iesaistīt sporta nodarbībās cilvēkus ar ķermeņa kustību traucējumu problēmām, sadarboties ar ārvalstu jātnieku sporta klubiem, piedalīties starptautiska mēroga jāšanas sporta sacensībās, kopt jāšanas sporta tradīcijas.Egle DaigaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Zirgu iela 9Sporta klubi
61"Walk this way"1.Sporta aktivitāšu, veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū; 2.Izplatīt un organizēt neformālo izglītību starp jauniešiem un pieaugušajiem; 3.Fiziskas, emocionālas, psihiskas veselības veicināšanas pasākumi jauniešu un pieaugušo vidū; 4.Bezatkritumu dzīves veida popularizēšana; 5.Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.Roga IngaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, M. Namiķa iela 2BSporta klubi
62"JURA STAĻĻI"Popularizēt zirgu turēšanu, jātnieku sportu, reitterapiju un atpūtu zirgā kā veselīgu dzīves veida sastāvdaļu; Radīt auglīgu vidi tādām morālām vērtībām, kā ģimeniskums, humānisms, rūpes par savu tuvāko, līdzcietība pret dzīvniekiem; Veicināt jātnieku sporta attīstību, celt biedru sportisko meistarību un atbalstīt jātnieku sporta un zirgmīļu pasākumus; Aktīvi iesaistīties Latvijas un starptautiska mēroga jātnieku sporta apritē.Kalita JurisDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Robežnieki, "Kapeļkalēji"Sporta klubi
63"Brīnumpastaliņas"Veicināt sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupu - bērnu un jauniešu ar invaliditāti un bērnu no sociālā riska ģimenēm fiziskās, fgarīgās un sociālās veselības uzlabošanu, veicot dabisku integrācijas procesu sabiedrībā, organizēt izglītojošus un veselību veicinošus atpūtas pasākumus bērniem un jauniešiem ar aktīvu laika pavadīšanu, sniedzot jaunas zināšanas un praktiskās iemaņasBraže LienaDienvidkurzemes nov., Priekule, Aizputes iela 25 - 2Sporta klubi
64RUCAVAS KULTŪRTELPAS ATTĪTĪBAS BIEDRĪBARucavas kultūrtelpas savdabības saglabāšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana, ietverot mantojuma identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību un popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot arī formālo un neformālo izglītību; Rucavas kultūrtelpas kopienas stiprināšana un aktivizēšana, sekmējot dažādu paaudžu saskarsmi, īpaši akcentējot darbu ar jauniešiem.Liniņa LauraDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"izglītība, kult.mant., mākslas
65"Atklātais sabiedriskais fonds Virziens Latvija"1.Stiprināt latviskuma apziņu un Latvijas valstiskuma ideju; 2.Veicināt Latvijas kultūrvēstures un dabas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; 3.Iesaistīt Latvijas pilsonisko sabiedrību valsts pilnveidē.Ķeruže ŽannaDienvidkurzemes nov., Gramzdas pag., "Fazenda"izglītība, kult.mant., mākslas
66"Kalnišķu Īves"Atbalstīt vietējo iniciatīvas grupu darbību un attīstību; Izveidot un labiekārtot brīvā laika pavadīšanas centrus un vietas, esošo centru uzlabošana; Veicināt vietējo ražotāju preču un pakalpojumu attīstību; Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana; Infrastrūktūras uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai; Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu (bērnu rotaļlaukumu un atpūtas vietu izveide); Popularizēt un atbalstīt veselīgu dzīvesveidu (rīkot seminārus, lekcijas un iesaistīt iedzīvotājus fiziskajās aktivitātēs); Koordinēt un piesaistīt finansuālos, materiālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanaiZvirbule SarmīteDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Kalnišķi, "Kalnišķu Dimanti" - 9izglītība, kult.mant., mākslas
67"Izzināt Saprast Uzdrīkstēties"Sniegt sabiedrisku labumu un organizēt aktivitātes, lai uzlabotu Latvijas vidi un dabu; izglītotu sabiedrību par sociālām un ekonomiskām problēmām un atjaunotu Latvijas etnogrāfiskās tradīcijas.Bunka DaceDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 101 - 5izglītība, kult.mant., mākslas
68HM STAGECita kultūras darbība, Mūzikas, dejas un teātra atbalsts.Lūsis HelvijsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Jelgavas iela 15A - 32izglītība, kult.mant., mākslas
69"Nākamā pietura"Māksliniecisku un radošu izaugsmi veicinošu pasākumu organizēšana; vides un kultūras objektu sakopšanas, uzturēšanas un attīstības pasākumu organizēšana.Straņķis GatisDienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., "Vīnrozes" - 2izglītība, kult.mant., mākslas
70INCRESOSekmēt sabiedrības iesaistīšanos saturīga brīvā laika pavadīšanā atbilstoši katra spējām, vecumam un interesēm. Veicināt dažādu paaudžu saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai.Budriķis ReinisDienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Kapsēdes pamatskola"izglītība, kult.mant., mākslas
71Ģimeņu centrs "Liepa" Sabiedrības fiziskās un emocionālās veselības, izglītības un pilsoniskās aktivitātes veicināšana: organizējot veselības veicināšanas pasākumus; izglītojot sabiedrību par fizisko un emocionālo veselību; rīkojot sporta, atpūtas un izglītojošus pasākumus; veicinot ģimeņu, bērnu un jauniešu iesaisti sabiedriskās aktivitātēsVasara LīgaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Ezerlīči"izglītība, kult.mant., mākslas
72Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "ABSINTE" Veselīga dzīvesveida atbalstīšana; iedzīvotāju izglītošana; sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšana; rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana; sadzīves pakalpojumiZeme GundegaDienvidkurzemes nov., Dunikas pag., Sikšņi, "Līvas"izglītība, kult.mant., mākslas
73Grobiņas radošais klubs "Efeja"Floristikas popularizēšana sabiedrībā; kultūras pasākumu un izstāžu organizēšana; labdarības pasākumu organizēšana; Interešu kopu, pulciņu un citu struktūrvienību veidošana; darbs sabiedrības labā, lai veicinātu bērnu, jauniešu, invalīdu un citu sociālo grupu interešu izglītību; mācību semināru organizēšana; kultūras sakaru attīstība ar ārvalstu biedrībām.Blūma VinetaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 54izglītība, kult.mant., mākslas
74Biedrība "Virdzenieces"1. Lauku teritorijas ekonomisko un sociālo apstākļu uzlabošana un lauku apdzīvotības saglabāšana; 2. Lauku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana un uzlabošana; 3. Mūžizglītības, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu organizēšana.Ūdriņa ZaigaDienvidkurzemes nov., Virgas pag., Virga, "Gaismas"izglītība, kult.mant., mākslas
75Biedrība "VĒRGALĪTE" 1. veicināt nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši latviešu tautas dejas, un latvisko tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs; 2. atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesēju darbību; 3. radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus; 4. organizēt un īstenot dažādus kultūras, mākslas, atpūtas un izklaides pasākumus.Sprudzāne AnitaDienvidkurzemes nov., Vērgales pag., Vērgale, "Pagastmāja"izglītība, kult.mant., mākslas
76"Mūsu laiks" 1. Radīt un pilnveidot bērnu, jauniešu un novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas Durbes novadā. 2. Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, stimulēt un organizēt kultūras, vides, izglītības, sporta un tūrisma pasākumus. 3. Rast iespēju piedalīties ārzemju kultūras apmaiņas projektos. 4. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. 5. Piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai. 6. Veidot sadarbību ar Durbes novada pašvaldību, dažādām valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.Jesere-Voitkēviča LīgaDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela 6 - 13izglītība, kult.mant., mākslas
77Biedrība "Pakavs G"1.Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; 2.Iesaistīt Gramzdas un apkārtnes attīstības veicināšanā ikvienu, arī invalīdus; 3.Popularizēt veselīga dzīvesveida un ikviena veselības profilaktiskās pārbaudes nozīmību; 4.Veicināt mērķu īstenošanai sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām; 5.Iesaistīt Gramzdas pagasta iedzīvotājus sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās aktivitātēs, lai veicinātu savas dzīves kvalitātes uzlabošanos; 6.Sniegt atbalstu dažādā iedzīvotāju grupām un īstenot viņu iniciatīvas kultūras, sporta, sociālajā, veselības aprūpes un, mūžizglītības jomā.Lemkena VinetaDienvidkurzemes nov., Gramzdas pag., Gramzda, Skolas iela 3izglītība, kult.mant., mākslas
78"Linmeijers" 1. Veicināt Aizputes kultūras vērtību un arhitektūras mantojuma saglabāšanu. 2. Veicināt kultūras notikumu attīstību un daudzveidību Aizputē. 3. Veicināt tūrisma attīstību un popularizēt Aizputi kā tūrisma galamērķi.Brūveris VilisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 6 - 1izglītība, kult.mant., mākslas
79Biedrība "Kultūrvides studija A5"Kultūrvēsturiskās vides un objektu apzināšana, izpēte, saglabāšana un atjaunošana. Kultūrvēsturisku objektu attīstība un apsaimniekošana, nodrošinot to darbību. Kultūrvēsturiskās vides un objektu popularizēšana, pasākumu organizēšana.Grundbergs Rihards JūlijsDienvidkurzemes nov., Durbe, Aizputes iela 3Aizglītība, kult.mant., mākslas
80Mēs un MākslaPopularizēt un veicināt mākslas procesus, veidojot jaunus mākslas darbus, vides objektus, radošas aktivitātes un citas radošas izpausmes; Veidot interesi sabiedrībā par mākslas procesiem; Bērnos un jauniešos veidot izpratni par mākslas un citām radošām aktivitātēm; Veicināt tūrisma attīstību Dienvidkurzemes novadā un Aizputē; Popularizēt Latvijas daiļamatniecību, mākslu un Latvijas tēlu pasaulē; Organizēt mākslas darbu izstādīšanu; Organizēt mākslas, sporta, veselīga dzīvesveida un cita veida pasākumus bērniem, skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām; Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai; Veicināt kultūras, mākslas, mūzikas, neformālās, interešu, profesionālās, formālās izglītības un mūžizglītības, zinātnes, veselības, amatniecības, kokapstrādes, biškopības, mežsaimniecības, vides aizsardzības, tūrisma, un foto nozares ilgtspējīgu attīstību un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanu, atjaunošanu, saglabāšanu un uzturēšanu; Īstenot vietējos, nacionālos un pārrobežu līdzdalības un līdzdarbības pasākumus (akcijas, pieredzes apmaiņas, kursus, konsultācijas, izstādes, u.c.); Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām (valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām u.c.) Latvijā un ārvalstīs, kas sekmē biedrības Brumsons ĢirtsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Smilšu iela 6izglītība, kult.mant., mākslas
81Papes dabas parka fondsNodrošināt dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, apsaimniekošanu un atjaunošanu dabas parka "Pape" teritorijā Liepājas rajonā.Eglītis MārisDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Pagastmāja"izglītība, kult.mant., mākslas
82"KURŠU INICIATĪVU FONDS"Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu piekrastē.Muitenieks MārisDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Pape, "Mikjāņi"izglītība, kult.mant., mākslas
83Bernātu Kūrorta Fonds Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tā vērtības apzināšana, sabiedrības izglītošana un kultūras pasākumu organizēšana.Emersone AnnijaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Bernāti, "Sērdieņi"izglītība, kult.mant., mākslas
84"Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija"Latvijas tradicionālās kultūras saglabāšana, attīstība un popularizēšana.Aigare SandraDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"izglītība, kult.mant., mākslas
85"RUCAVAS TRADĪCIJU KLUBS"Praktiski apgūt un popularizēt tradicionālās kultūras mantojumu, īpaši kopt Rucavas tradīcijas.Ozola ElgaDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"izglītība, kult.mant., mākslas
86"Konsonanse" 1.Attīstīt mūzikas un kultūrizglītības pakalpojumus; 2.Rūpēties par dažādu mūzikas veidu izplatību un popularizēšanu; 3.Veicināt kultūras pasākumu pieejamību plašākai sabiedrībai; 4.Attīstīt starpvalstu sadarbību kultūras jomā; 5.Nodrošināt mūžizglītības iespējas; 6.Veikt citas sabiedriskā labuma darbības, kas vērstas uz sabiedrības kultūras un izglītības pilnveidošanu.Juškina TatjanaDienvidkurzemes nov., Priekule, Skolas iela 12izglītība, kult.mant., mākslas
87"Zaptes Rūķi" 1.Iedvesmot cilvēkus radoši kustēties, praktizēt kontaktimprovizāciju un ieklausīties savos ķermeņos; 2.Veicināt cilvēku savstarpējo sadarbošanos, kopradi un kontaktuBloka IlzeDienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Leinumi"izglītība, kult.mant., mākslas
88"Kultūras mantojuma biedrība VECPILS"Sekmēt Vecpils pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un infrastruktūras labiekārtošanu; Turpināt Vecpils pagastā esošo kultūrvēsturisko objektu padziļinātu izpēti; Informācijas izplatīšana par Vecpils pagasta kultūrvēsturisko mantojumu; Veicināt kultūras apmaiņu un sadarbību ar bijušajiem Vecpils pagasta muižu pēcnācējiem.Rancis BrunoDienvidkurzemes nov., Vecpils pag., Vecpils, "Pauguri"izglītība, kult.mant., mākslas
89"SKYR"organizēt dažādu žanru nekomerciālās un mūsdienu profesionālās mākslas pasākumus Rīgā un citviet Latvijā, tādējādi uzturot un veicinot dažādu sabiedrības slāņu zināšanas, izpratni un ieinteresētību tajā; sekmēt Rīgas kā profesionālās mākslas centra, kā arī Latvijas - kā reģiona - attīstību, realizējot jau gatavus vietējos un ārvalstu profesionālās mākslas projektus, kā arī veidojot savus produktus un integrētus starpsektoru projektus; mobilizēt iedzīvotāju radošo līdzdalību, ne tikai patēriņu; sadarbībā veidot jaunus kultūras tūrisma produktus (t.s. pāsākumu tūrisma paketes); sadarboties ar pēc iespējas visām kultūras un citām partneru organizācijām Rīgas pilsētā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs; veicināt sadarbību ar privāto un nevalstisko organizāciju sektoriem; iekļauties starptautiskā kultūras apritē; papildināt Rīgas pilsētas un visas valsts kā Baltijas reģiona kultūras un mūsdienu profesionālās mākslas centra tēlu ar jaunu saturu, ļaujot galvaspilsētai un Latvijai konkurēt ar t.s. Vecās Eiropas valstīm un to galvaspilsētām, laika gaitā tās pat apsteidzot un kļūstot par pastāvīgu un neizdzēšamu punktu Eiropas kultūras kartēMagone MiksDienvidkurzemes nov., Durbe, Skolas iela 2 - 11izglītība, kult.mant., mākslas
90"Saspraude"1. vizuālās pašdarbības mākslas popularizēšana; 2. mūžizglītības iespēju nodrošināšana; 3. inovatīvu mākslas tehnoloģiju apgūšana; 4. tautas kultūrvērtību saglabāšana; 5. tūrisma attīstīšana.Cukura KristīneDienvidkurzemes nov., Priekule, Skolas iela 12izglītība, kult.mant., mākslas
91"VPDK Mārsils"1. veicināt nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši latviešu tautas dejas, un latvisko tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs; 2. atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesēju darbību; 3. radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus; 4. organizēt un īstenot dažādus kultūras, mākslas, atpūtas un izklaides pasākumus.Zamarītis GuntarsDienvidkurzemes nov., Sakas pag., "Līči"izglītība, kult.mant., mākslas
92"Cits Kvartāls"veicināt un atbalstīt estrādes un populārās mūzikas attīstību Latvijas sabiedrībā; veidot starptautisku sadarbību ar dažādiem ārvalstu mūziķiem un mūzikas grupām; nodrošināt koncertprogrammas un muzikālos nodrošinājumus dažādos publiskos un kooperatīvos pasākumos.Liepa KristapsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 34 - 9izglītība, kult.mant., mākslas
93"Muzikantu apvienība Luste"Veicināt instrumentālās muzicēšanas tradīciju apzināšanu un saglabāšanu; Sekmēt latviskās kultūras popularizēšanu Latvijas iedzīvotāju vidū un ārvalstīs; Veicināt tautas mūzikas instrumentu spēles apguvi un mūžizglītību; Veidot mūzikas instrumentu bāzi, atbalstīt muzikantu darbību; Veicināt instrumentālās muzicēšanas tradīciju apzināšanu, kā arī popularizēt spēlētos mūzikas instrumentus - akordeonu, cītaru, bungas, basģitāru, klarneti, ukuleli, ģitāras, blokflautas; Veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistīto fizisko un juridisko personu dialogu ar valsts, pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām; Attīstīt un nostiprināt starptautisko sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā; Radīt un producēt tautas muzikantu produktus un mūzikas pakalpojumus.Briljonoks AldisDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, "Dzintari"izglītība, kult.mant., mākslas
94"Pāvilostas laivas" Atjaunot, uzturēt un attīstīt koka laivu būvēšanas tradīcijas; apzināt, apkopot un padarīt pieejamu informāciju par kultūrvēsturisko mantojumu sasitībā ar piekrastes laivu būvniecību un izmantošanu; veicināt sakas upes pieejamību laivošanai; atbalstīt biedrus zināšanu ieguves procesā; popularizēt laivošanu, burāšanu un ar to saistītās aktivitātes interesentu vidū; citi mērķi, kas saistīti tradicionālo koka laivu būvēšanu un izmantošanu.Videnieks ValtsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Lašu iela 1Aizglītība, kult.mant., mākslas
95AMALIENBURGVeicināt Aizputes kultūras vērtību un arhitektūras mantojuma saglabāšanu. Veidot kultūras notikumu attīstību un daudzveidību Aizputē. Veicināt tūrisma attīstību un popularizēt Aizputi kā tūrisma galamērķi. Veicināt Amalienburg pils un tās teritorijas izpētes darbus. Veicināt Amalienburg teritorijas sakārtošanu, atjaunošanu un restaurāciju; Veicināt Amalienburg kā kultūrvēsturiskā objekta attīstību, atpazīstamību un saglabāšanu. Veicot radošas meistarklases par tēmām: māksla, kultūra, kulinārija, rokdarbu vēsture, papīra liešana, zīmoglaku pagatavošana, grāmatu siešana, mode, interjers, arhitektūra, galdniecība. Piesaistīt līdzekļus Aizputes vēsturiskā centra izpētei, atjaunošanai un restaurācijai, lai vēl esošās vērtības saglabātu un nodotu tālāk nākamajām paaudzēm, lai tādējādi veicinātu izpratni iedzīvotājos par vēstures nozīmi un klātesamību šodien 21 gs.Gaile MartaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Atmodas iela 5 - 1izglītība, kult.mant., mākslas
96Biedrība "SAKSINIS"Veicināt skatuviskās tautas dejas nozares saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs; popularizēt un saglabāt Rucavas novada tautas tērpa valkāšanas tradīcijas; piedalīties Latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju izkopšanā;Vasiļjeva MontaDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Avotkalni"Izklaide un atpūta
97"Active Deer"Vides labiekārtošana drošai aktīvai atpūtai; dažādu aktīvās atpūtas pasākumu (t.sk. bērnu un skolēnu sporta pasākumu) organizēšana labiekārtotā vidē vietējiem jauniešiem, kā arī citiem interesentiem.Rozīte KristīneDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99A - 20Izklaide un atpūta
98"DOMĀ LĪDZ"Aktīva dzīvesveida, mūzikas, kultūras, tūrisma, vides, izglītības un mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.Miemis ZigmārsDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Pagastmāja"Izklaide un atpūta
99"Kurzemes gaisa baloni"Blūms IndulisDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Lejas iela 1Izklaide un atpūtaindulis@gaisabalons.lv
100"Allnature"Lāce IevaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Stendzes"Izklaide un atpūta
101"Sajūtu METROPOLE" 1.Sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas saistīta ar pieejamas vides veidošanu iedzīvotājiem, aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos procesos; 2.Sabiedrības, izglītošana kultūrvides, pilsētvides, sociālās vides, kā arī tūrisma vides sakopšanai un lauksaimniecības vides uzturēšanai un pilnveidošanai; 3.Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;Grāmatiņa EvijaDienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., "Putniņi"Izklaide un atpūta
102"Pāvilostas Serf klubs"Videnieks ValtsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 1Izklaide un atpūta
103"Dabas skrējējs"Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sporta, izklaides un kultūras pasākumu rīkošana un vadīšana.Romānova MadaraDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Birztalas" - 4Izklaide un atpūtastudio_sidewalk@inbox.lv
104"IZDZĪVOŠANAS SKOLA"veicināt personības izaugsmi mijiedarbībā ar dabu un cilvēkiem; stiprināt ģimenes vērtības; izglītot un praktiski apmācīt sabiedrību par cilvēkdrošības jautājumiem; organizēt apmācības, pārgājienus, nometnes un seminārus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un organizācijām, lai cilvēkus iepazīstinātu ar dabu, aktīvo tūrismu, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, mācītu dzīvošanai dabā vajadzīgās iemaņas un izdzīvošanas prasmes; sadarboties ar citu valstu organizācijām, lai popularizētu Latvijas ekotūrismu un dabu, veiktu pieredzes apmaiņu un kopīgi īstenotu starptautiskus projektus, kuri saistīti ar Biedrības mērķiem.Dombrovskis MareksDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Meža iela 7 - 1Izklaide un atpūta
105"VOLZBAHS" Organizēt aktīvās atpūtas pasākumus dzīves kvalitātes uzlabošanai - fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai, veicinot sabiedrības, īpaši jaunatnes iesaistīšanu aktīvai laika pavadīšanai brīvā dabā. Kultūras un sporta aktivitāšu, īpaši ziemas sporta veidu - kalnu slēpošanas, distanču slēpošanas, kamaniņbraukšanas, snovborda attīstīšana un veicināšana. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana un attīstība; jaunu tūrisma produktu veidošana un popularizēšana. Izstrādāt un realizēt stratēģiju velo tūrisma, orientēšanās, dabas un dzīvnieku vērošanas attīstībai, iespējami labāku ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu aktīvai atpūtai. Vaiņodes novada kultūras mantojuma saglabāšana u popularizēšana; kultūrvides kopšana un saglabāšana. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Vaiņodes novadā, Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu un Vaiņodes novada attīstību. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai; rast inovatīvus risinājums, kas novadā, novada tuvākajās administratīvajās teritorijās Biedrības radītos pakalpojumus padara konkurēt spējīgus ar augstu pievienoto vērtību. Biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās materiālās bāzes izveidošana. Nodarboties ar labdarību.Bokums RaimondsDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Dārza iela 26Izklaide un atpūta
106"Luksnātāji"Rucavas vēstures izpēte, ūdens tūrisma, kājinieku tūrisma popularizēšana un pasākumu organizēšana; iedzīvotāju piesaistīšana pasākumiem, popularizēt Rucavu, pilnveidot zināšanas par Rucavu un attīstīt dažādas prasmes.Mieme DaceDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Rucavas krejotava"Izklaide un atpūta
107Biedrība "Ugunskurs" - labdarība, sociālā palīdzība1.Veicināt pagastā dzīvojošo bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika izmantošanu. 2. Sniegt atbalstu pagastā dzīvojošiem, vientuļiem, un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.Karlsone ZitaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Rolavi"Sociālās, veselība, labdarība
108"CIEDRS"1. Veicināt, atbalstīt, organizēt Grobiņas baptistu dievnama ēkas saglabāšanu un uzturēšanu kā vienu no Grobiņas vēsturiskā centra daļām, kā arī attīstīt dažādu tūrisma projektu izstrādi. 2. Grobiņā un tās apkārtnē atbalstīt, veicināt, organizēt: 2.1. bērnu un jauniešu kristīga satura brīvā laika pavadīšanas iespējas; 2.2. iespēju iedzīvotājiem pulcēties dažādās kristīgas uevirzes interešu grupās (mūzikas, mākslas, sporta, profesionālās, vecumposmu u.c.); 2.3. kristīga satura izglītojošus kursus, seminārus, konferences; 2.4. soci'ālā atbalsta pieejamību iedzīvotājiem (pašpalīdzības grupu veidošanu, humānās palīdzības saņemšanu, kristīgās padomdošanas u.c. iespējas).Rāte GitaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Kalēju iela 61Sociālās, veselība, labdarība
109Biedrība "Laimas sala"Mērķi virzīti uz cilvēku garīgās izaugsmes un veselības stiprināšanas pasākumu organizēšanu, lai stimulētu katra indivīda pašapziņu un veselīga dzīves veida nostādnes. Piesaistīt finanses, lai radītu vidi sabiedrības un indivīdu saskaņas, izaugsmes, kā arī fiziskās, garīgās un sociālās labklājības attīstīšanas paaugstināšanai. - vispusīgi izglītot sabiedrību veselības nostiprināšanas un saglabāšanas jautājumos, pielietojot dažādas metodes, tai skaitā mūzikas terapiju, mākslas terapiju u.c. terapijas. - veicināt iespējas garīgai, radošai un fiziskai attīstībai, organizējot seminārus, grupu nodarbības, tūrisma aktivitātes, radošās darbnīcas, apmācības kursus un citas aktivitātes. - stimulēt katra indivīda motivāciju pašam sakārtot sevi garīgi un fiziski. - palielināt plašas iedzīvotāju grupu radošās aktivitātes. - organizācija savu mērķu sasniegšanai sadarbojas ar pašvaldībām, valsts institūcijām, izglītības iestādēm, Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, komercsabiedrībām un indivīdiem.Veinberga KristīneDienvidkurzemes nov., Priekule, Galvenā iela 19Sociālās, veselība, labdarība
110"Pārcēlājs" - sociālā Sabiedrības informēšana un izglītošana par atkarībām un līdzatkarību (semināri, kursi, nometnes u.c.), sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, izglītības iestādēm, privātstruktūrām un reliģiskām organizācijām; Atkarību slimības ārstēšanas pēc Minesotas programmas organizēšana; Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana un sniegšana atkarīgiem cilvēkiem un līdzatkarīgiem (motivācija, sociālās rehabilitācijas programmas, pēcpalīdzība, atbalsta grupas u.c.); Atkarīgo bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana un sniegšana; Atkarīgo jauniešu un pieaugušo personu sociālās integrācijas programmu, tai skaitā "Pusceļa mājas" izstrāde, ieviešana un realizācija; Literatūras un citu informācijas avotu par atkarībām un līdzatkarību nodrošināšana (literatūras iegāde, tulkošana, iespiešanas organizēšana, izplatīšana, radio un TV sižetu veidošana u.c.); Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu valsts un pašvaldības institūcijām, reliģiskām organizācijām, izglītības iestādēm un privātstruktūrām; Popularizēt morāli ētiskās un kristīgās vērtības kā pamatvērtības veselīgas sabiedrības attīstībai; Sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumus kā atbalstu ģimenēm (tajā skaitā, daudzbērnu, nepilnām, maznodrošinātām un trūcīgām, ģimenēm, kurās bērni ar īpašām vajadzībām) psihosociālu problēmu risināšanā, integrējot sabiedrībā, veidojot un nostiprinot piederību kopienai; Sniegt alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem, vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm; Sniegt atbalstu pašaprūpes prasmju apgūšanā un pielietošanā; Nodrošināt pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanu, mazinot sociālos riskus un atstumtību jauniešu un sabiedrības vidū; Atbalstīt sociālās atstumtības riskiem pakļautās personas un ģimenes; Veicināt praktiskam darbam un dzīvei derīgas papildizglītības pieejamību; Veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo personu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.Joensson Hans MartinDienvidkurzemes nov., Priekule, Galvenā iela 37Sociālās, veselība, labdarība
111"Aiz žoga" veselībaVeselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana; Fitnesa treniņu, dažādu fizisku aktivitāšu, pārgājienu, izbraucienu un nometņu rīkošana; Ar aktīvo tūrismu un ekotūrismu saistītu pasākumu organizēšana; Personības izaugsmes veicināšana gan caur dažādām fiziskām aktivitātēm, gan arī outdoor aktivitātēm dabā; Komandu saliedēšanas pasākumu un aktivitāšu rīkošana; Jauniešu un bērnu brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšana, kas veicina veselīgu, morālu, ētisku un dabai draudzīgu dzīvesveidu; Personības izaugsmes veicināšanas koučings un mentorings; Sabiedrības uzrunāšana un izglītošana par tēmām, kas saistītas ar biedrības darbības mērķiem, vadot lekcijas, seminārus un sniedzot muzikālus priekšnesumus.Goloborodko AndrejsDienvidkurzemes nov., Priekule, Parka iela 4Sociālās, veselība, labdarība
112Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām "SAULESSVECE"Bērnu attīstībai labvēlīgas vides veidošana; bērnu spēju attīstīšana; vecāku izglītošana, psiholoģiskā palīdzība; brīvprātīgo kustības veicināšana.Spīre IlzeDienvidkurzemes nov., Aizpute, Skolas iela 1Sociālās, veselība, labdarība
113"Līzes Māja"Sociālās rehabilitācijas projektu veidošana un realizēšana.Bitenieks RaivoDienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Mucenieki"Sociālās, veselība, labdarība
114Biedrība "RECREATION"Harmoniskā, atbalstošā un personības attīstību veicinošā vidē piedāvāt vispusīgu psiholoģisko un intelektuālo atbalstu personības individualizācijas procesāBalode Marta PaulaDienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., "Stūri"Sociālās, veselība, labdarība
115Cerības muižaSniegt garīgu un praktisku atbalstu dzīves kvalitātes celšanā dažādām sociālām grupām, kas balstās uz ģimenes, dažādu paaudžu sadarbības, darba tikuma un kristīgām vērtībām, pilnveidojot un labiekārtojot dzīves vidi atbilstoši universālā dizaina principiem, nodrošinot atbalstu sociālos, nodarbinātības un izglītības jautājumos.Grīnvalde LīgaDienvidkurzemes nov., Cīravas pag., "Mācītāja ferma" - 1Sociālās, veselība, labdarība
116"Aizputes Samariešu palīdzības fonds"Palīdzība krīzē nonākušiem bērniem, pusaudžiem, veciem cilvēkiem, bezdarbniekiem; Invalīdu rehabilitācija; Brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un jauniešiem; Bērnu, jauniešu un pārējās sabiedrības kristīgi-ētiskā audzināšana.Skuja-Huke IneseDienvidkurzemes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 10Sociālās, veselība, labdarība
117Liepājas pirmstiesas uzraudzības centrs Likumpārkāpēju, viņu ģimeņu, sociālās atstumtības risku mazināšana, izglītošana, sociālā rehabilitācija un resocializācija.Grosberga DaceDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Vienības iela 8 - 8Sociālās, veselība, labdarība
118Aizputes sieviešu apvienība "INTEGRO" 1. Sieviešu personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšanu, akcentējot mūžizglītības nodarbības kā galveno līdzekli šī uzdevuma sasniegšanai; 2. nodarbību, kas saistītas ar sieviešu veselības uzlabošanu, organizēšanu; 3. labdarības pasākumu rīkošanu bērniem ar īpašām vajadzībām un trūcīgām personām.Veidmane MāraDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 2Sociālās, veselība, labdarība
119"Ziedēt arī atvasarā"Veicināt pensionāru un pirmspensijas vecuma cilvēku sociālās atstumtības mazināšanos reģionā, aktivizēt sabiedriskās un pilsoniskās apziņas veidošanos un nostiprināšanos, viņu iesaistīšanos demokratizācijas procesu virzībā, sekmējot viņu pašapliecināšanos.Pāvila DainaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, Bārtas iela 6Sociālās, veselība, labdarība
120ALETIAveidot informatīva un izglītojoša rakstura pasākumus visām vecuma paaudzēm; veikt sabiedrisko un sociālo darbu, to skaitā palīdzēt trūcīgām ģimenēm; veikt vides un infrastruktūras uzlabošanu, to skaitā veikt projektu realizācijai nepieciešamo līdzekļu piesaisti.Kulpe KristīneDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Purenes" - 18Sociālās, veselība, labdarība
121"RUMULA" Lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības riska samazināšana, veidojot pievilcīgu dzīves un kultūrvidi.Šalma DairaDienvidkurzemes nov., Virgas pag., Purmsāti, "Kurši" - 15Sociālās, veselība, labdarība
122"ŠĪLO" 1.Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. 2.Veicināt sociālās un pašaprūpes prasmes sociālā riska ģimenēm, personām ar invaliditāti, kā arī atkarībās nonākušajām personām. 3.Sniegt palīdzību krīzē nonākušām ģimenēm. 4.Organizēt saturīgu, izglītojošu, veselību veicinošu un drošu brīvā laika pavadīšanu (kultūras pasākumi, lekcijas, nometnes, sporta aktivitātes, ekskursijas, interešu pulciņi, radošās darbnīcas u.c.). 5.Sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu sociālajā, garīgajā un informācijas jomā. 6.Uzlabot vidi un pieejamību. 7.Realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas. 8.Apzināt ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, veicinot savstarpēju informācijas apmaiņu un sadarbību. 9.Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām. 10.Organizēt labdarības pasākumus. 11.Iesaistīt Biedrības darbā brīvprātīgos, dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, sekmēt pašiniciatīvu. 12.Veikt projektu izstrādi un realizāciju. 13.Piesaistīt naudas līdzekļus ar ziedojumu palīdzību un veikt saimniecisko darbību. 14.Piesaistīt humāno palīdzību.Dubāne GintaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 2Sociālās, veselība, labdarība
123Biedrība DAP LATVIJA Ģimeņu vienotības veicināšana; Garīgā un materiālā atbalsta sniegšana maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm; Ģimeņu pasākumu organizēšana; Materiāla un sociāla rakstura atbalsta sniegšana vientuļām māmiņām, bāreņiem, atraitnēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; integrēšana sabiedrībā; Sabiedrības labklājības veicināšana līdzdarbojoties pilsētvides labiekārtošanas pasākumos, sociālos pasākumos; Indivīdu un ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošana; Radošo darbnīcu organizēšana; Labdarības maltīšu, atpūtas/radošo pasākumu rīkošana mikrorajonos, iedzīvotāju saliedētības veicināšanai; Svētku organizēšana mikrorajonos, sadarbībā ar pašvaldības iestādēm; Indivīdu izglītošana, motivēšana attīstīt sava patiesā potenciāla, talantu lietošanu sabiedrības labā, sadzīvē, biznesa vidē, ģimenē; Kristīgās vēsts nešana sabiedrībā, reliģiska rakstura mācību organizēšana; Jaunu līderu apmācība sabiedriskā darba veikšanai, turpināšanai, sabiedrības morālo vērtību celšanai.Kosteļeba AndrejsDienvidkurzemes nov., Priekule, Tirgoņu iela 3Sociālās, veselība, labdarība
124"Danga"1.Veikt darbu ar bērniem, skolēniem, jauniešiem, ar ģimeni kopumā, tādējādi palīdzot bērniem, jauniešiem, ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgā sabiedrībā, veicinot pilnvērtīgu personības attīstību un pozitīvu saskarsmi starp bērniem un vecākiem. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu, skolēnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot izglītības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus un nometnes labdarības akcijas, apmaiņas programmas; 2.Celt lauku bērnu un jauniešu pašapziņu, aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā, veicināt labdarības pasākumu attīstību, sadarbību starp ģimenēm, skolu, pašvaldību, sabiedrību, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību; 3.Izglītojošu kursu, lekciju, semināru un konsultāciju organizēšana, saturīgu izklaides pasākumu organizēšana bērniem un vecākiem; 4.Labdarības pasākumu organizēšana, kā arī akciju, gadatirgu un ziedojumu vākšana, izstādes - izpārdošanas, dažādu labdarības pasākumu organizēšana; 5.Sadarboties ar dažādām organizācijām, valsts institūcijām ar mērķi atbalstīt un veicināt ģimenes sociāli ekonomisko labklājību; 6.Izveidot biedrības informācijas lapu internetā, nodrošinot tādas sadarbības attīstības iespējas, kas nodrošinās pieredžu un ideju apmaiņu.Vītola KristīneDienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., Kazdanga, "Eglaines"Sociālās, veselība, labdarība
125Durbes novada senioripensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana; pensionāru materiālās un garīgās labklājības veicināšana; pensionāru iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos.Manteja ZigrīdaDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2Sociālās, veselība, labdarība
126"Vienmēr Blakus" Atbalsts ģimenēm un bērniem, Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums, Cita ar veselību saistīta darbība, Nodarbinātības veicināšana, Rehabilitācija, Sociālā aizsardzībaReņģe InitaDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Pupaiņi"Sociālās, veselība, labdarība
127Uzņēmums Jums1.Darbs ar bērniem un jauniešiem; 2.Bērnu invalīdu, bāreņu un daudzbērnu ģimeņu atbalsts; 3.Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana, labklājības veicināšana ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem Latvijā; 4.Speciālistu un partneru piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai; 5.Uzņēmējdarbības uzsākšanas un atbalsta pasākumi; 6.Izglītības un sporta pasākumu organizēšana, veikšana; 7.Palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās; 8.Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.Zeltagrauda AigaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Cepļa iela 1 - 8Sociālās, veselība, labdarība
128StepByStep FamilySniegt labumu sociālās atstumtības riskam pakļautām vai sociāli mazaizsargātām personām, tajā skaitā personām ar invaliditāti un īpašām vajadzībām (traumu izraisītiem kustību traucējumiem, diagnozi "bērnu cerebrālā trieka", u.c.), ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam; citām sociālās atstumtības; sekmēt sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju sociālo labklājību; sniegt dažāda veida sociālos pakalpojumus, tajā skaitā sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti un īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm; veicināt kvalitatīva sociālo pakalpojumu pieejamību un tā servisa attīstību Latvijā; veicināt personu ar invaliditāti un īpašām vajadzībām tiesību un interešu aizsardzību Latvijā; veidot sabiedrības sapratni un pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm; veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā; veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.Krētainis ValtersDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Bemberi"Sociālās, veselība, labdarība
129"LATVIAN INTERNATIONAL FONDATION" darba iespējas; jaunu ideju realizācija; izglītošanās; labdarības pasākumu rīkošana.Brikmanis KasparsDienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Vālēni"Sociālās, veselība, labdarība
130"Edgara Ernestsona piemiņas fonds"Ar nodibinājuma un ziedojumu līdzekļiem saglabāt tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņu.Kārkliņa IlzeDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Ālandes iela 29Sociālās, veselība, labdarība
131"Torii" Satuvināt cilvēkus; Izveidot vēl ciešākas draudzīgās saites starp dažādām kultūrām un to pārstāvjiem; Veidot pēc iespējas kvalitatīvākus kultūras pasākumus visa veida auditorijām.Kaužēns SeverīnsDienvidkurzemes nov., Priekule, Paplakas iela 9Sociālās, veselība, labdarība
132"Sociālais klubs" kultūras aktivitāšu popularizēšana un īstenošana; sporta aktivitāšu popularizēšana un īstenošana; iesaistīšanās līdzīgās starptautiskajās organizācijās; materiāltehniskās bāzes izveidošana; līdzekļu piesaistīšana šajos statūtos noteikto mērķu īstenošanai ziedojumu, subsīdiju, aizņēmumu un citā veidā; sniegt konsultācijas kluba biedriem un citiem līdzīgiem klubiem un organizācijām par to darbības pilnveidošanu; organizēt informatīva rakstura sanāksmes par kultūras un sporta jautājumiem.Jansons MārisDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Brīvības iela 21Sociālās, veselība, labdarība
133INVALĪDU BIEDRĪBA "CERĪBA"Apvienot biedrībā personas ar visa veida invaliditāti, tai skaitā arī redzes invaliditāti un cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, viņu domubiedrus un atbalstītājus; veicināt Aizputes novadā dzīvojošo cilvēku ar visa veida invaliditāti interešu izglītību, nodarbinātību, dažādu prasmju un iemaņu apguvi, sociālo rehabilitāciju un citu alternatīvo sociālo pakalpojumu ieviešanu un pieejamības nodrošināšanu; piesaistīt naudas līdzekļus un humāno palīdzību, lai to izmantotu biedrības mērķu sasniegšanai; nodarbināt personas algotā un brīvprātīgā darbā, kas vērsts uz statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.Ziemele AnitaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 2Sociālās, veselība, labdarība
134"AIZPUTES SAMARIETIS" Bērnu, jauniešu, invalīdu, pensionāru, bezdarbnieku sociālā aprūpe; bērnu, jauniešu un parējās sabiedrības kristīgi - ētiska audzināšana; brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un pusaudžiem; bērnu un vecu ļaužu nakts mītnes; invalīdu rehabilitācija; tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana trūcīgiem, bērniem un invalīdiem, bezdarbniekiem un veciem ļaudīm.Daubaha DaceDienvidkurzemes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 8Sociālās, veselība, labdarība
135Aizputes senioru apvienība "Piesaulīte" - veicināt Aizputes pilsētas senioru piedalīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, - veicināt aktīvu sadarbību ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām, - iespēju robežās organizēt sociālo un medicīnisko palīdzību.Vētra MāraDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 2Sociālās, veselība, labdarība
136Paulownia audzētāju biedrība Veicināt Paulownia ieviešanu Latvijā, kā ātri augošu apzaļumošanas kultūru pilsētās, tādējādi veicinot gaisa un augsnes attīrīšanu, kā arī kā ātri augošu komerckultūru, kā nektāra, enerģētisko resursu un lietkoksnes ieguvei. Izveidot vienot stādu audzēšanas sistēmu un attīstīt audzēšanas tehnoloģijas. Veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Veidot sadarbību ar zinātniskām un pētnieciskām iestādēm, izmēģinājumu un demonstrējumu veidošanai un optimālākai audzēšanas tehnoloģijas izstrādei, piemērojot Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Veidot sadarbību ar Zemkopības ministriju un kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta organizācijām (LAD, LOSP) par vienotas atbalsta programmas veidošanu. Popularizēt Paulowniu kā perspektīvu kultūru ar plašu izmantošanas spektru, Latvijas mediju vidē un organizēt izglītojošus seminārus.Meļķe MairaDienvidkurzemes nov., Kalētu pag., "Apšenieki"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
137"Mēs dabai-daba mums"Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības.Spāģis JurisDienvidkurzemes nov., Durbe, Tirgus iela 6Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
138"Runči"Izveidot un uzturēt aktīvās atpūtas vietas.Izveidot un uzturēt aktīvās atpūtas vietas.Izglītot sabiedrību par ūdens resursu izmantošanas un atjaunošanas iespējām, dabas un vides aizsardzības jautājumiem.Laumanis AgrisDienvidkurzemes nov., Cīravas pag., "Grantskalni"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
139"GAIĻPIESĪŠI"ekoloģiski tīras vides uzturēšana.Guseva Regīna GunaDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Robežnieki, Robežu iela 1 - 8Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
140"Rotaļlietu CE marķēšanas atbalsta biedrība mājamatniekiem"Izglītot un informēt sabiedrību, patērētājus un mājsaimniekus par rotaļlietu CE marķēšanu, Eiropas direktīvu "Par rotaļlietu drošumu" un citu saistošo likumdošanu mazu apjomu rotaļlietu ražotājiem. Sekmēt drošu ar rokām darināto rotaļlietu tirgu Latvijā un ES, informēt patērētājus par viņu tiesībām uz mazos apjomos darināto rotaļlietu ražotājus CE marķēšanas jautājumos. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, komercstruktūrām un citām nevalstiskām organizācijām ar biedrību saistīto mērķu realizēšanā. Piesaistīt ziedojumus, dāvinājumus, citus finanšu līdzekļus, kā arī veikt saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai.Ločmele HertaDienvidkurzemes nov., Priekule, Vaiņodes iela 5 - 3Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
141"Aizvīķu parks" Piesaistīt fizisko un juridisko personu naudas līdzekļus, ziedojumus un saimnieciskā darbībā iegūtos līdzekļus Aizvīķu parka estētiskās vides tālākveidošanai.Ķeružis HenrijsDienvidkurzemes nov., Gramzdas pag., Aizvīķi, "Kārijas"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
142"Tāšu ezers"Tāšu ezera un tā apkārtējās teritorijas ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana atbilstoši LR likumdošanai un saskaņā ar šiem statūtiem.Rubenis EdmundsDienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Medzes pagasta padome"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
143"Ūdeles"Ekoloģiski tīras vides uzturēšana mājdzīvnieku ēkās.Kadaģe VeltaDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Dubeņi, Kuršu iela 4 - 36Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
144"Piekrastes aizsardzība rītdienai" ("PAR") Baltijas jūras Latvijas piekrastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšana; Vides aizsardzība; Vides izglītība; Iedzīvotāju interešu aizsardzība.Bikovs ArtūrsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Atpūtas iela 4Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
145Biedrība "Bārtas upes radošā apvienība" Veicināt cilvēku interesi par apkārtējo vidi, tajā norisošajiem procesiem un dabas aizsardzību; - izkopt visas sabiedrības vērtību izpratni, veicināt veselīga dzīvesveida kultūru un popularizēt aktīvo tūrismu un ūdenstūrismu Dienvidkurzemē; - bērnu un jauniešu izglītības veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana, izglītojošu pasākumu par dabas aizsardzību organozēšana, t.sk. dabas draugu pulciņa un airēšanas skolas organizēšana; - Bārtas upes krastu sakopšana un labiekārtošana; - makšķerēšanas tūrisma attīstīšana, tā popularizēšana Nīcas novadā, makšķerēšanas pulciņa, interešu kopas organizēšana; - radīt un realizēt vides, kultūras un izglītības produktus un pakalpojumus; - kultūras dzīves veicināšana vietējā apkārtnē; - sociālās integrācijas veicināšana; - veikt citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami Biedrības mērķu īstenošanai; - Biedrības darbība nav vērsta tikai uz biedrības biedru privāto interešu un vajadzību apmierināšanu.Ozoliņa IngaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Šmiti"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
146"Dzīvo zaļāk!" Izveidot izpratni par vidi un apzināties ar to saistītās problēmas vietējā, reģionālā un globālā mērogā; Radīt iespēju aktīvi iesaistīties vides problēmu risināšanā; sniegt zināšanas un prasmes videi draudzīgu ikdienas paradumu izkopšanai.Lapiņa LaimaDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Ķīvītes"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
147Biedrība Nidas KopuvaBiedrības mērķis ir Nidas ciematā Baltijas jūras kāpu zonas, dabas un ainavas aizsargāšanas, atjaunošanas un uzraudzības pasākumu organizēšana un vadīšana. Iedzīvotāju un it īpaši bērnu informēšanas pasākumu organizēšana par kāpu zonas aizsardzības, atjaunošanas un apbūvēšanas noteikumiem un ierobežojumiem. Bērnu un jauniešu piesaiste Baltijas kultūras un dabas iepazīšanai caur aktīvas atpūtas pasākumiem piejūras zonā.Eberling DianaDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Nida, "Dižgrīvas"Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
148"Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs" Pāvilostas un tās apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, vides aizsardzība, vides izglītība, iedzīvotāju interešu aizsardzībaHorna MaritaDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Kalna iela 7Lauksaimniecība, vide, mežsaimniecība
149"Kurzemes vietējie produkti"Veicināt Kurzemes reģiona vietējo ražotāju pārtikas produktu atpazīstamību; sekmēt vietējās produkcijas noieta tirguKopštāle EvijaDienvidkurzemes nov., Aizpute, Sakas iela 14AAmatniecība, mājražošana
150BIEDRĪBA "LAUKU SĒTA"Paaugstinot lauku un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot viņu sociālo un ekonomisko aktivitāti. Veicināt mājražotāju, amatnieku un mikro ražotāju darbību un sadarbību Liepājā un Kurzemes novados. Sekmēt saražotās produkcijas noietu, vietējo produktu popularizēšanu un to pieejamību Liepājas pilsētā. Piedalīties Kurzemes novadu rīkotos gadatirgos u.c. pasākumos, kas saistāmi ar vietējo produktu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Popularizēt lauksaimnieciskās zemes izmantošanu ekoloģiski tīra, sezonāla, uz vietējām tradīcijām balstīta produkta radīšanai. Sekmēt iedzīvotājos vietas piederības apziņas nostiprināšanos. Izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas - sociālos tīklus un internetu, kā arī masu medijus - informēt un apkopot informāciju par Kurzemes mājražotājiem, amatniekiem un mikro ražotājiem; sekmēt to apvienošanos vienotā datu bāzē, ar kuras palīdzību savest kopā pircēju ar ražotāju. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu. Pārstāvēt mājražotāju, amatnieku, mikro ražotāju un biedrības biedru tiesības, intereses valsts un pašvaldību iestādēs.Matutis AndrisDienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Irbītes"Amatniecība, mājražošana
151RUCAVAS AMATNIECĪBAS KOPAAmatniecības kvalitatīva un kvantitatīva attīstība Rucavā; Amatnieku kvalifikācijas un meistarības veicināšana; Apmācības organizēšana visdažādāko amata prasmju apguvē dažāda vecuma ļaudīm; Uzņēmējdarbības veicināšana amatniekiem; Rucavas amatniecības mārketinga pasākumi; Tirdziņu organizēšana un amatnieku rosināšana piedalīties tirdziņos ar saviem izstrādājumiem; Apstākļu radīšana amatnieku darbam, amata prasmju demonstrēšanai, apmācībai (telpas, aprīkojums, instrumenti, materiāli).Maksakova AleksandraDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Zvanītāji"Amatniecība, mājražošana
152TŪRISMA KLUBS "OGA"Ūdens tūrisma, velotūrisma, kājinieku tūrisma un alpīnisma popularizēšana jauniešu vidū, to piesaistīšana tūrisma pasākumiem un sacensībām, kur varētu lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, pilnveidot savas zināšanas, pašapliecināšanās iespējas un līdera īpašību attīstīšanu, dinamisku un radošu atpūtu, nostiprināt veselību, iegūt zināšanas un prasmes turpmākai dzīvei.Reinis RaimondsDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Pīlādžu iela 3Tūrisms
153Sporta un tūrisma biedrība "ODS"morāli un materiāli atbalstīt sabiedrības attīstības procesus; veicināt sabiedrības aktivitāti valsts, pašvaldību un citu fizisku vai juridisku personu rīkotajos pasākumos; finanšu līdzekļu piesaistīšana cilvēku aktīvās atpūtas organizēšanai; organizēt pasākumus, kuri saistīti ar jaunatnes sociālo un fizisko attīstību; finanšu līdzekļu piesaistīšana dažādu sporta veidu attīstībai un izaugsmei, cilvēku aktīvās atpūtas organizēšana; jaunatnes hokeja un ar to saistīto pasākumu finansiāla atbalstīšana.Sokolova ZaneDienvidkurzemes nov., Bārtas pag., "Ods"Tūrisms
154Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs "DR-KRASTS"Popularizēt un attīstīt sporta tūrismu un orientēšanās sportu kā aktīvās atpūtas veidu skolas vecuma bērniem, ģimenēm un visa vecuma cilvēkiem Lejaskurzemes novados.Penkule SilvijaDienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, Priežu iela 1A - 15Tūrisms
155"Pāvilostas tūrisma sabiedrība"Attīstīt Pāvilostu kā kvalitatīvu un īpašu tūrisma un kultūras galamērķi, veicinot iekļaujošu un ilgtspējīgu pilsētvides un kultūras telpas attīstību, ar pilnvērtīgām kopienu līdzdalības iespējām: pārstāvēt "Pāvilostas tūrisma sabiedrības" un iedzīvotāju intereses reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī saistībā ar Pāvilostas tūrisma un ilgtspējīgas pilsētvides attīstību; popularizēt Pāvilostu vietējā un starptautiskajā tirgū, veidojot kvalitatīva tūrisma galamērķa tēlu un izmantojot mūsdienu informācijas aprites vidi; darboties kā vienojošai platformai, kas sekmē tūrisma ekosistēmas dalībnieku un sabiedrības dažādu kopienu sadarbību tūrisma ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Pāvilostā; apvienot Pāvilostas tūrisma ekosistēmas dalībniekus un uzturēt to kopību; veicināt un atbalstīt sabiedrības dažādu kopienu iesaistīšanos Pāvilostas teritorijas attīstībā un atbalstīt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; veicināt savstarpējo sadarbību starp pastāvīgajiem iedzīvotājiem, "otro māju tūristiem", pašvaldību un valsts un pašvaldības institūcijām biedrības nosprausto mērķu sasniegšanai; iniciēt projektus, sadarbības modeļus un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai; izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīgai Pāvilostas teritorijas attīstībai, nodrošinot pilnvērtīgas kopienu līdzdalības iespējas, un lobēt to integrēšanu ievērošanu reģiona attīstības politikā.Bricis DagnisDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Kalna iela 18ATūrisms
156Vaiņodes makšķernieku biedrībaPaupe AtvarsDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Teātra iela 24Zvejsaimniecība un makšķerēšana
157Grobiņas makšķernieku kopaLisecka MairitaDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Tilti 1" - 2Zvejsaimniecība un makšķerēšana
158Nodibinājums "Pāvilostas jūras makšķerēšanas centrs"Smiltenieks ElmārsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Brīvības iela 3Zvejsaimniecība un makšķerēšana
159Piejūras novadu zvejnieku biedrībaVeicināt zvejniecības attīstību un zvejniecībā nodarbināto labklājību biedrības darbības teritorijā.Popkovs IgorsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 2AZvejsaimniecība un makšķerēšana
160"AG CARP VAIŅODE" Karpu makšķerēšanas sporta "ķer un palaid"popularizēšana un attīstība; Makšķerēšanas tūrisma un makšķerēšanas sacensību veicināšana; Vaiņodes pagasta ūdenskrātuvju apsaimniekošana un apkārtējās vides sakopšana; Vaiņodes novada popularizēšana un tūristu piesaiste.Grīvs AtisDienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Kalna iela 1B - 9Zvejsaimniecība un makšķerēšana
161Jūrmalciema valgumsAttīstīt, saglabāt un popularizēt zivsaimniecībai nozīmīgu nozari - piekrastes zvejniecību; Nodrošināt tradicionālās kultūras mantojuma ilgtspēju, it īpaši to, kas saistīts ar zvejniecību, zivju pārstrādi un zvejnieku dzīvi, tradīcijām, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm.Pāvela RasmaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Jūrmalciems, "Ievas"Zvejsaimniecība un makšķerēšana
162Vērgales zvejnieku apvienība Uzturēt spēkā un aizstāvēt zvejniecībā nodarbināto tiesības, ievērojot LR likumdošanu un starptautiskās tiesības. Pretoties jebkuram mēģinājumam šo brīvību apdraudēt. Veicināt piekrastes zvejniecības kā tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijā, zvejniecībā nodarbināto labklājību Apvienības darbības teritorijā. Pārstāvēt, aizsargāt un līdzsvarot savu biedru intereses.Ročāns GintsDienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Padomes māja"Zvejsaimniecība un makšķerēšana
163"Latvijas Zvejas produktu ražotāju grupa"zivju resursu racionāla izmantošana; nozvejas plānu un programmu izstrāde; zvejniecība produktu cenu regulēšana, veicinot grupas dalībnieku ekonomiskās intereses; zvejniecības produktu tirgu kopēja organizācija; zvejniecības produktu tirgus intervences pasākumu īstenošana; grupas biedru nozvejas kvotu pārvaldīšana pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvaldi; palīdzības grupas biedriem iekārtu modernizācijā un darbības veikšanā.Cepļajevs VadimsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 4Zvejsaimniecība un makšķerēšana
164"Pāvilostas pilsētas jahtklubs"Veicināt jahtu burāšanas attīstību, popularizēt un stiprināt burāšanas tradīcijas. Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot sporta, izglītojošus un sabiedriskus pasākumus. Sekmēt kvalificētu jahtu vadītāju un burāšanas tiesnešu sagatavošanu. Organizēt vietēja un starptautiska mēroga burāšanas sacensības un tālos jūras pārgājienus. Sekmēt jahtu kvalitatīvu ekspluatāciju, veicināt inventāra iegādi un remontu. Bērnu un jauniešu interešu atbalstīšana un iesaistīšana burāšanā. Veicināt burātāju dalību Latvijas un starptautiskajās sacensībās. Pārstāvēt Biedrības intereses vietējās un starptautiskās burāšanas sporta organizācijās.Jenerts RalfsDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 2AZvejsaimniecība un makšķerēšana
165Makšķernieku biedrība "VĒRGALNIEKI"Veicināt zivsaimniecības attšitību pagastā un novadā, Veicināt cilvēku resursu attīstību, Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, Veicināt vides aizsardzības problēmu risināšanu.Sprudzāns AivarsDienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Štrausi"Zvejsaimniecība un makšķerēšana
166"PRIVA INVESTORU APVIENĪBA"1.Panākt un sekmēt investīciju nozares attīstību Latvijā; 2.Apkopot un analizēt informāciju par potenciālajiem investoriem; 3.Sadarboties ar potenciālajiem investoriem ārvalstīs un Latvijas Republikā; 4.Veicināt investīciju piesaistīšanu; 5.Konsultēt dažādas organizācijas un komercstruktūras investīciju piesaistē; 6.Sniegt juridisku un finansiālu atbalstu investīciju piesaistes jautājumos.Miļuks GenādijsDienvidkurzemes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Jaunā māja" - 1Uzņēmējdarbība, ekonomika
167"Global Innovation and Eco Technology Institute" Veicināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un globālu pieredžu ieviešanu lokāli, īpaši lauku vidē, tai skaitā veikt pētījumus un meklēt mūsdienīgus risinājumus aprites ekonomikas, veselīgas pārtikas, pieaugušo mūžizglītības un citās jomās.Kapiņš AndrisDienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., "Bruņurupuči"Uzņēmējdarbība, ekonomika
168Priekules novada uzņēmēju klubs "UK-5"1. Aizstāvēt Biedrības dalībnieku intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās struktūrās; 2. Veicināt novadā strādājošo uzņēmēju un amatnieku savstarpējos sakarus un sadarbību; 3. Veicināt labvēlīgas vides veidošanos saimnieciskās darbības attīstībai Priekules novadā; 4. Koodinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas; 5. Pieredzes apmaiņas veicināšana; 6. Veicināt investīciju piesaistīšanu no ES fondiem un citiem finanšu avotiem; 7. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām sabiedriskajām organizācijām.Matulis RobertsDienvidkurzemes nov., Priekule, Vaiņodes iela 4Uzņēmējdarbība, ekonomika
169Biedrība "ZILL" uzņēmēju organizēšana un kopīgo interešu pārstāvēšana Liepājas pilsētā un tās apkaimēZezjuļa IgorsDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Purenes"Uzņēmējdarbība, ekonomika
170"Uzņēmēju klubs - Grobiņa"1.Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām; 2.savstarpējā dialoga veidošana un sadarbības attīstīšana ar vietējo pašvaldību; 3.vadības kultūras apgūšana; 4.lietišķu kontaktu dibināšana; 5.biedrības biedru savstarpēja atbalstīšana; 6.profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa; 7.biedrības biedru atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija; 8.pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un analīze; 9.cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (t.sk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārējā vadība).Lēvalde DaceDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76Uzņēmējdarbība, ekonomika
171"Aizputes novada uzņēmēju klubs" fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām; vadības kultūras apgūšana; lietišķu kontaktu dibināšana; biedrības biedru savstarpēja atbalstīšana; profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa; Biedrības biedru atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija; pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un analīze; cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (tsk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārēja vadība).Sisenis GundarsDienvidkurzemes nov., Aizpute, Pasta iela 1AUzņēmējdarbība, ekonomika
172"Aprites ekonomikas kompetenču centrs"Veicināt izpratni un pāreju uz aprites ekonomiku Latvijā. Piedalīties valsts politikas izstrādē, aprites ekonomikas politikas veidošanā un īstenošanā. Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un organizācijās. Sniegt primāro informāciju, zināšanas, prasmes un pakalpojumus, kas sekmē pāreju uz aprites ekonomiku, tai skaitā izdodot un izplatot informatīvus biļetenus, brošūras, katalogus un citus izdevumus. Integrēt aprites ekonomikas principus valsts izglītības sistēmā, organizējot izstādes, seminārus, kursus, studiju programmas un citus pasākumus. Veicināt uzņēmumu veiktspēju aprites ekonomikas principu ieviešanā.Girvaitis TomsDienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Stepēni"Uzņēmējdarbība, ekonomika
173"Likvidatoru asociācija" likvidatoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, profesionālo pienākumu veikšanas prestiža paaugstināšana. Likvidatoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, kā arī tai noteikto izdevumu veikšana, lai veicinātu efektīvu un likumīgu likvidācijas procesu gaitu.Atvars MārtiņšDienvidkurzemes nov., Rucavas pag., Rucava, "Smiltāji"Uzņēmējdarbība, ekonomika
174Gaviezes pagasta jauniešu biedrība "ĀMUĻI"Pilnveidot brīvā laika pavadīšanu Gaviezes pagastā. Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē Gaviezes pagastā un Grobiņas novadā. Atbalstīt kultūras, sporta un labdarības pasākumus Gaviezes pagastā un Grobiņas novadā.Kupčus SanitaDienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., Gavieze, "Āmuļi"Jaunieši
175Biedrība "Smaidiņi" - Jaunieši 1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai; 3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvē nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā; 4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.Eidinta IlzeDienvidkurzemes nov., Virgas pag., Purmsāti, Dārza iela 8Jaunieši
176"airsoft Priekule" Popularizēt un iepazīstināt jauniešus ar spēli airsoft, organizēt dažādus sporta un aktīvās atpūtas pasākumus; Biedrībai ir tiesības veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus, tajā skaitā slēgt nepieciešamos darba, pakalpojumu un citus līgumus, iesaistītos projektos; Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai; Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Par brīvprātīgu darbu uzskatāms bez atlīdzības darbs, ko veic persona, nestājoties darba attiecībās, un, kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.Strjuka EmīlsDienvidkurzemes nov., Priekules pag., Kalnenieki, Nākotnes iela 13 - 3Jaunieši
177Jaunatnes demokrātijas skolaVeicināt jauniešu iesaistīšanos demokrātisko procesu virzībā, palīdzēt jauniešiem apzināties sevi un savu vietu šajos procesos, veicināt viņu pašapliecināšanos.Petermane LāsmaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Nīcas vidusskola"Jaunieši
178Jauniešu informācijas un atbalsta centrs "Pulss" Nodrošināt lauku reģiona jauniešu informācijas pieejamību, sekmēt un atbalstīt jauniešu izglītošanu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos.Kārkliņa MaijaDienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76Jaunieši
179"NEXT" sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot: brīvprātīgā darba attīstību Latvijā; aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācijai sabiedrībā; starpkultūru sadarbību; izglītības un sociālo prasmju paaugstināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām; profesionālās kompetences un izglītības paaugstināšanu brīvprātīgajiem un biedrības biedriem; citu aktivitāšu īstenošanu, kas nav pretrunā ar biedrības statūtiem.Brūveris VilisDienvidkurzemes nov., Aizpute, Katoļu iela 5Jaunieši
180Grobiņas pagasta jauniešu organizācija "Mezgls" Apvienot Grobiņas pagasta jauniešus ar kopīgām interesēm, nodrošināt viņu sabiedrisko attīstību, informācijas pieejamība, sekmēt un atbalstīt jauniešu pašiniciatīvu; aizstāvēt un pārstāvēt Grobiņas pagasta jauniešu intereses materiālās un kultūras dzīves jautājumos Grobiņas pagastā un ārpus tās.Gorbunova EvijaDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Grobiņa, Otaņķu iela 1Jaunieši
181"Bunkas jauniešu klubiņš"Veikt neformālo izglītību; Radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; Nodrošināt jauniešus ar viņiem nepieciešamo informāciju; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū; Veicināt jauniešu etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt jauniešu mobilitāti Eiropas dimensijā; Piedalīties dažādos projektos; Iesaistīt arī citus interesantus jauniešu darba organizēšanā un atbalstīšanā.Ziņģe EgitaDienvidkurzemes nov., Bunkas pag., Bunka, "Bunkas kultūras nams"Jaunieši
182Kultūras un sabiedriskais punkts "Pāvila steķis" paplašināt bērnu un jauniešu iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku Pāvilostā, organizējot kultūras un sabiedriskos pasākumus; veicināt Pāvilostas vēstures, kultūras un dabas mantojuma izziņu; veicināt savstarpējo saliedētību Pāvilostas sezonālo un pamatiedzīvotāju starpā; attīstīt atbilstošu pulcēšanās vietu ar atbilstošu aprīkojumu, kur būtu iespējams realizēt dažādas iedzīvotāju aktivitātes, tai skaitā, kultūras pasākumus, izstādes u.c. tamlīdzīgus projektus; piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanaiTūtāne GundegaDienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Tirgus iela 14Jaunieši
183"IZGAISMO IDEJU"Sekmēt jauniešiem labvēlīgas vides attīstību Attīstīt jauniešiem aktuālās informācijas sistēmu Veicināt jauniešu neformālo izglītību Attīstīt jauniešu starptautisko sadarbību Sekmēt dažādu kultūru un sociālās piederības jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un integrācijas procesos Veikt jauniešu interešu aizstāvību Sekmēt jauniešu līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības attīstību Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba kustību Veicināt publikās varas iestāžu sadarbību ar jauniešiem Veicināt jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu Sekmēt jauniešu karjeras iespējas Sekmēt jauniešu radošu personības attīstību Sekmēt vietējās kopienas vides attīstību Attīstīt vietējai kopienai aktuālu informācijas sistēmu Attīstīt vietējās kopienas sadarbību (vietēja, valsts un starptautiskā līmenī) Veicināt vietējās kopienas viedokļu aizstāvību un diskusijas veidošanos Veicināt publiskās varas iestāžu sadarbību ar kopienas dalībniekiem Veicināt kopienas izpratni par ilgtermiņa un ilgtspējīguma nozīmi kopienas attīstībā Veicināt kopienas radošuma attīstībuTīmane AnceDienvidkurzemes nov., Aizpute, Katoļu iela 5Jaunieši
184"Pagasta bitītes"Veicināt bērnu un jauniešu personības attīstību un brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, organizējot izglītojošus, ar kultūru, sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītus pasākumus.Stepiņa KristīnaDienvidkurzemes nov., Aizputes pag., Rokasbirze, "Skola"Jaunieši
185"Keep the Change" 1.Nodrošināt biedrības biedriem un citām personām iespēju piedalīties jauniešu apmaiņas projektos Latvijā un ārvalstīs; 2.Veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; 3.Nodrošināt jauniešiem iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā; 4.Organizēt izglītojošus pasākumus; 5.Veicināt sadarbību ar radniecīgajām organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.Štāle AndraDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Bernāti, "Ērgļi"Jaunieši
186"CERĪBU KRĀSA"Veicināt atstumto grupu bērnu un jauniešu sociālo integrāciju, dodot iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos, izglītojošos pasākumos.Dzintare IevaDienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Galdnieki"Jaunieši
187"Ploces brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"Palīdzība valsts glābšanas dienestam Plocē un apkārtnē; Pasākumu veikšana, ugunsgrēka risku samazināšanai Plocē un apkārtnē; Iedzīvotāju apmācība ugunsdrošības jautājumos Plocē un apkārtnē.Mizēns AndrisDienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Krievi" - 1Ugunsdzēsēji
188"Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās ēkās; Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai; Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām; Sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD); Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbos; Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēka un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā; Organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām; Informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumus; Organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos; Veicināt interešu izglītību un mūžizglītību; Organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījuma rezultātā cietušajiem cilvēkiem; Atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; Organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un ugunsdzēsības sporta attīstībuTunnis ArmandsDienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Robežnieki, Liepu iela 1AUgunsdzēsēji

 “Liepājas rajona partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000002

logo-2024-kopa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Copyright © 2024
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Partnerības mājas lapā tiek izmantas sīkdatnes – Sīkdatņu politika un Personas datu apstrādes privātuma politika.
Piekrītu
Skip to content