Par šo sadaļu

"Liepājas rajona partnerība" šajā nevalstisko organizāciju (NVO, biedrības, fondi, nodibinājumi) sadaļā ir apkopojusi Dienvidkurzemes novadā reģistrētās biedrības, kuras ir aizpildījušas pieteikuma anketu. Anketas tiek apkopotas un no tām tiek izveidoti biedrību profili, lai to ievietotu "Mūsu nevalstiskās organizācijas" sadaļā.

NVO ir atbildīgas par informācijas aktualizēšanu www.lrpartneriba.lv mājas lapā, ziņojot par izmaiņām:

 • elana@lrpartneriba.lv
 • 26853119.

Ja vēlaties pieteikt savu biedrību šai sadaļai, tad jāaizpilda pieteikuma anketa.

Biedrība “Kazdangas dzirnavas”

 • Adrese: Liepu gatve 10-2, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads
 • Kontaktpersona: Elīna Medene
 • E-pasts: kazdangasdzirnavas@gmail.com
 • Tālrunis: 29774842
 • Darbības jomas: kultūras mantojuma saglabāšana, kultūra un māksla, tūrisms, sports, izglītība, izmitināšana
Biedrība darbojaas 7 gadus, organizējot Bernātu ciemā dažādus kultūras un izklaidējošus pasākumus un veicot vides labiekārtošanas un sakopšanas talkas. Darbības jomas ir pasākumu organizēšana un vides labiekārtošana. Biedrības uzdevums ir organizēt Bernātu ciemā dažādus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Biedrībā ir 18 biedri.

Biedrība "Mēs Bernātiem"

 • Adrese: "Smilgas", Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzems novads
 • Kontaktpersona: Diāna Ansule
 • E-pasts: diana.ansule21@gmail.com
 • Tālrunis: 27809437
 • Darbības jojmas: pasākumu organizēšana, vides labiekārtošana
Biedrība “Kazdangas dzirnavas” ir Kazdangā bāzēta nevalstiska organizācija ar plašu darbības amplitūdu – sākot no kultūras mantojuma saglabāšanas, tradīciju kopšanas, kultūras dzīves aktivizēšanas līdz sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai, tūrisma attīstīšanai, izglītības veicināšanai un vietējās infrastruktūras uzlabošanai. Biedrības ir dibināta 2023.gadā, taču darbojusies savu mērķu ietvaros neformāli jau vairākus gadus pirms. Ikgadējie biedrības organizētie pasākumi, kuri piesaisa plašu cilvēku pulku, ir vasaras saulgriežu ugunsrituāls Kazdangas dzirnezerā ar degošām “raganām” (salmu būtnēm), kā arī atklātās peldēšanas sacensības tautai. 2023.gada septembrī biedrība Kazdangā organizēja koncertu ar izcila indiešu mūziķa Subratas De un latgaliešu folkdīvas Birutas Ozoliņas piedalīšanos. No 2024. gada biedrība iznomās Kazdangas saieta nama telpas, izveidojot tajā hosteli “Barona spilvens”, kā arī plānots realizēt dažādus mākslas projektus un nometnes. Darbības jomas ir kultūras mantojuma saglabāšana, kultūra un māksla, tūrisms, sports, izglītība, izmitināšana. Biedrības uzdevumi:
 • Kazdangas, tās apkārtnes līdzsvarotas attīstības un tās iedzīvotāju labklājības veicināšana;
 • vietējās kultūras dzīves attīstīšana (kultūras pasākumu, izstāžu, lekciju, darbnīcu, tirdziņu, koncertu, meistarklašu organizēšana un realizēšana), iesaistot un piesaistot gan vietējos māksliniekus un nozares speciālistus, gan dalībniekus no visas Latvijas un pasaules;
 • vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (vietējās un valsts mēroga pieminekļu aizsargāšana, saglabāšana, uzturēšana), apkārtējās vides, īpaši Kazdangas muižas parka aizsargāšana, saglabāšana, uzturēšana, kā arī citu vietējā mēroga nozīmīgu vēsturisku objektu saglābšana, saglabāšana, uzturēšana);
 • vietējā tradicionālā kultūras mantojuma (folklora, tradīcijas) saglabāšana, vākšana, pētīšana, atdzīvināšana;
 • vietējā tūrisma veicināšana: tūristu piesaistīšana, reklamējot vietējos tūrisma objektus, izveidojot suvenīrus, organizējot ekskursijas, pārgājienus, nometnes, piedāvājot gida pakalpojumus, piedāvājot ēdināšanas pakalpojumus, piedāvājot nakšņošanas iespējas; piedalīšanās vietējo tūrisma objektu saglabāšanā; jaunu tūrisma objektu izveidošana vai piedalīšanās to izveidošanā;
 • vietējās infrastruktūras saglabāšana un attīstīšana; vietējās uzņēmējdarbības pastāvēšanas, labklājības un attīstības sekmēšana;
 • sociālo neaizsargātāko grupu (bērni, jaunieši, invalīdi, seniori, bēgļi, mazturīgie), īpaši vietējo, līdzdalības un integrēšanas sabiedrībā un sabiedriskajos procesos veicināšana, palīdzības sniegšana, atbalsta mehānismu piedāvāšana, atbilstošupasākumu organizēšana, kas sekmētu šo grupu pārstāvju labklājību; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
 • sadarbošanās ar pašvaldībām un citām nevalstiskām organizācijām kopīga mērķa sasniegšanai.
Biedrība piedāvā no 2024.gada vasaras – telpas nakšņošanai (ierobežotā daudzumā) un telpas pasākumiem, kā arī ūdensporta inventārs (4 bojas, peldceliņi, glābšanas riņķis, kanoe laiva). Biedrībā ir 2 biedri.

Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

 • Adrese: Liepu iela 1A, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads
 • Kontaktpersona: Andris Jefimovs
 • E-pasts: grobinasbub@gmail.com
 • Tālrunis: 26442473
 • Darbības jomas ugunsdzēsības un glābšanas darbi, katastrofu pārvaldīšana, sporta attīstība, palīdzība krīzes situācijās, pilsoniskā līdzdalība (izglītošana drošības jautājumos skolās, pansionātos pēc pieprasījuma)
Darbības raksturojums atbilstoši biedrības statūtiem tās mērķis ir atbalstīt un veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās ēkās. Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai. Sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD).Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbos. Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēka un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā. Organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām. Informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumus. Organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos. Veicināt interešu izglītību un mūžizglītību. Atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Biedrības uzdevums ir apvienot cilvēkus ar līdzīgām interesēm, kalpojot sabiedrības drošībai. Darbības jomas: ugunsdzēsības un glābšanas darbi, katastrofu pārvaldīšana, sporta attīstība, palīdzība krīzes situācijās, pilsoniskā līdzdalība. Biedrība piedāvā izglītojošas lekcijas ugunsdrošībā. Biedrībā ir 60 biedri.

Jūrmalciema Valgums

 • Adrese: "Ievas", Jūrmalciems, Nīcas pagasts
 • Kontaktpersona: Rasma Pāvela
 • E-pasts: jurmalciemavalgums@inbox.lv
 • Tālrunis: 26114601
 • Darbības jomas: zivsaimniecība, vides izglītība, kultūras mantojums un veicināšana
Biedrība Jūrmalciema Valgums – aktīvākie un radošākie jūrmalciemnieki. Biedrības mērķi. Attīstīt, saglabāt un popularizēt zivsaimniecības nozīmīgu nozari – piekrastes zvejniecību. Nodrošināt tradicionālās kultūras mantojuma ilgtspēju,it īpaši to, kas saistīts ar zvejniecību, zivju pārstrādi un zvejnieku dzīvi, tradīcijām, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Biedrībā ir 7 biedri.

Kalētu vietējās iniciatīvas grupa

 • Adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads novads
 • Kontaktpersona: Elita Jaunzeme
 • E-pasts: elitajaun@inbox.lv
 • Tālrunis: 28303698
 • Darbības jomas: pilsoniskās sabiedrības attīstība,veselības veicināšana, izglītības veicināšana, vides aizsardzība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, kultūras un sporta veicināšana
Biedrības mērķis ir veicināt un iesaistīt sabiedrības iesaistīšanos Kalētu pagasta attīstībā. Darbības jomas: pilsoniskās sabiedrības attīstība, veselības veicināšana, izglītības veicināšana, vides aizsardzība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, kultūras un sporta veicināšana. Biedrības uzdevums koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Kalētu pagasta attīstībai.  Biedrībā ir 14 biedri.

Kultūras mantojuma biedrība "Vecpils"

 • Adrese: Vecpils pagasts
 • Kontaktpersonas: Gunta Zara, Dzintra Lāce
 • E-pasts: vecpils.kmb@gmail.com
 • Tālrunis: 29495732, 26405200
 • Darbības jomas: kultūras mantojums, izglītība, tūrisms.
Biedrība ir dibināta salīdzinoši nesen, 2023. gadā. Darbības jomas un uzdevumi ir sekmēt Vecpils pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un infrastruktūras labiekārtošanu. Turpināt kultūrvēsturisko objektu padziļinātu izpēti, informācijas izplatīšana par Vecpils pagasta kultūrvēsturisko mantojumu. Biedrība piedāvā ekskursiju pa Vecpili, senlietu krātuvi, Dižlāņu muižu. Par minimālām izmaksām vara piedāvāt badapankūku meistarklasi eksperimentālajā ķēķī. Biedrībā ir 5 biedri.

Kuršu iniciatīvu fonds

 • Adrese: "Mikjāņi", Pape, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads
 • Kontaktpersona: Māris Muitenieks
 • E-pasts: kursu.fonds@gmail.com
 • Tālrunis: 26759199
 • Tīmekļa vietne: kursufonds.lv
 • Tīmekļa vietne: kursufonds.lv
 • Darbīnas jomas: kultūras mantojums, amatniecība, dabas aizsardzība
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu Baltijas jūras piekrastē. Biedrības mērķi: Ar konsultācijām un praktisko darbību palīdzēt saglabāt, uzturēt, apsaimniekot un labiekārtot kultūrvēsturiski unikālo zvejnieku ciemu - Papes Ķoņu ciems. ​Popularizēt piekrastes zvejniekciemu ikdienas dzīvi un tradīcijas. Radīt jaunas sinerģijas starp tūrismu un kultūras mantojumu, dabas aizsardzību, un piedāvāt aktīvus starptautiski konkurētspējīgus kultūras un dabas tūrisma produktus. Apzināt, pētīt, sakopt un labiekārtot piekrastes kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā un ārvalstīs. ​Veikt finansējuma piesaisti no Latvijas un ārvalstu fondiem, lai sekmētu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, izglītības, dabas aizsardzības, un praktisko restaurācijas darbu norisi un ieviešanu. ​​Sabiedrisku un izglītojošu pasākumu organizēšana un atbalstīšana. ​Informatīvu un izglītojošu materiālu izdošana, kā arī cita veida informācijas izplatīšana. ​​​Veidot izstādes un piedalīties vietējās un starptautiskās izstādēs. ​​Nodibinājuma valdījumā vai īpašumā esošo ēku apsaimniekošana. ​​​Piesaistot vēstures un kultūras mantojuma pētniecības institūcijas, zinātniekus un novadpētniekus: - konsultēt, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī privātos tiesību subjektus, kuru īpašumā vai turējumā atrodas kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, par to ilgtspējīgu izmantošanu; - veikt praktiskus koka būvgaldniecības restaurācijas darbus; - veikt vēsturisko ēku apsekošanu piekrastē; - veicināt un koordinēt sistemātisku piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, materiālu vākšanu un apkopošanu; Izveidot „materiālu banku” kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, uzturēšanai un atjaunošanai. Biedrība var piedāvāt telpas pasākumiem.

Latvijas Zvejnieku federācija

 • Adrese: O. Kalpaka iela 92-25, Liepāja
 • Kontaktpersona: Ēvalds Urtāns
 • E-pasts: federacija@apollo.lv
 • Tālrunis: 29268311
 • Darbības jomas: vides un profesionālā izglītība, zivsaimniecības politika Latvijā, ES projektu realizācija
Biedrība ir dibināta 1999. gadā. Darbības jomas vides un profesionālā izglītība, zivsaimniecības politika Latvijā, ES projektu realizācija. Biedrības uzdevumi ir Latvijas un Eiropas Savienības līmenī saglabāt un palīdzēt juridiski mūsu biedriem. Palīdzēt rast iespēju nodarboties ar komerczveju Engures un Latgales ezeros, kā arī jūras piekrastes ūdeņos. Stimulēt katrai uzņēmējsabiedrībai sadarbību un godīgu EJZF fondu izmantošanu attīstībai. Biedrība LIFE organizācijas biedri kopš 2020.gada. Biedrība piedāvā lekcijas, meistarklases, bezmaksas apmācības tīklu lāpīšanā. Iespējas piedalīties kopīgos ārzemju projektos, mentoringu un kouču. Biedrībā ir 34 biedri.

Nīcas novada attīstības biedrība

 • Adrese: Skolas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
 • Kontaktpersona: Ingars Kalējs
 • E-pasts: inkalejs@inbox.lv
 • Tālrunis: 29351687, 26174896
 • Darbības jomas: sports, izglītība, kultūra
Biedrība darojas 3 jomās, kas nav "peļņu nesošās" – izglītība, kultūra un sports. Visplāšāk biedrība uz doto brīdi darbojas sporta jomā, kur kā FK "NĪCA" darbojas Latvijas futbola federācijā. Darbības jomas un uzdevumi ir iesaistīt Nīcas apkārtnes iedzīvotājus izglītības, sporta un kultūras jomā, vaicināt sporta, izglītības un kultūras attīstību, iesasistīt šajās jomās aktīvos Nīcas puses iedzīvotājus. Biedrībā ir 5 biedri.

Rucavas tradīciju klubs

 • Adrese: "Zvanītāji", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads
 • Kontaktpersona: Māra Tapiņa, Natālija Grauduže
 • E-pasts: rtk23@inbox.lv
 • Tālrunis: 29618492, 26409823
 • Darbības jomas: tradicionālā kultūra
Rucavas tradīciju klubs pēta, glabā un popularizē Rucavai raksturīgo kultūras mantojumu. Ar gadu laikā apkopotajām zināšanām dalās dažādos kultūras pasākumos, aicina ciemos interesentus. Darbības jomas uzdevumi ir praktiski apgūt un popularizēt tradicionālās kultūras mantojumu, īpaši kopt Rucavas tradīcijas. Biedrība var piedāvāt telpas, stāstījumu par tradicionālās kultūras mantojumu. Biedrībā ir 40 biedri.

Sabiedriskā labuma biedrība "RUMULA"

 • Adrese: Kurši-15, Purmsāti, Virgas pagsts
 • Kontaktpersona: Daira Šalma
 • E-pasts: dairasalma@gmail.com
 • Tālrunis: 26528782
 • Facebook: Rumula
 • Darbības jomas: labdarība, kultūrvides sakārtošana pagastā
Sabiedriskā labuma biedrība. Darbības jomas un uzdevumi ir lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšana, veidojot pievilcīgu dzīves un kultūrvidi. Labdarība un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. Biedrība var piedāvāt telpas pasākumiem. Biedrībā ir 4 biedri.

Sabiedriskā vides pārvalde "DURBE"

 • Adrese: Skolas iela 3, Durbe
 • Kontaktpersona: Santa Brāle
 • E-pasts: santabrale@inbox.lv
 • Tālrunis: 29164833
 • Darbības jomas: vides aizsardzība un izglītība
Biedrība "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE", kas darbojas jau no 1998. gada, sadarbībā ar pašvaldību apsaimnieko Durbes ezeru. Tā ir īstenojusi vairākus projektus, kas veicina tūrisma attīstību pie Durbes ezera, ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, zivju mazuļu atjaunošanu. Biedrība ieviesusi ezerā licencēto makšķerēšanu, organizē ezera uzraudzību un citas aktivitātes. Izveidota Durbes ezera istaba, kas sniedz plašu ieskatu par Durbes ezera floru un faunu, par ezera izcelšanos un ekoloģiskostāvokli. Ir iespēja bērniem, skolēniem un citiem interesentiem ekskursijas un praktiskas nodarbības ar augu un dzīvotņu izpēti un sugu noteikšanu. Darbības jomas ir vides aizsardzība un izglītība. Biedrības uzdevums ir Durbes ezera apsaimniekošana, zivju resursu papildināšana,uzraudzība, licencētās makšķerēšanas organizēšana, ES finanšu piesaiste ezera attīstībai un bioloģisko vērtību saglabāšanai. Biedrība piedāvā bezmaksas "Durbes ezera istabas" apmeklējumi-ekskursijas. Biedrībā ir 29 biedri.

Sporta biedrība "Sporta klubs Aizpute"

 • Adrese: Robežu iela 27, Aizpute
 • Kontaktpersona: Baiba Embrika
 • E-pasts: baibaembrika@gmail.com
 • Tālrunis: 28868191
 • Facebook: VK Aizpute
 • Instagram: VK Aizpute </a
 • Darbības jomas: sporta joma
Biedrība izveidota ar mērķi attīstīt un atbalstīt Aizputes volejbola komandu. Darbības jomas uzdevumi ir nodrošināt volejbola komandas dalību sporta sacensībās. Biedrība var piedāvāt telpas pasākumiem. Biedrībā ir 26 biedri.

Tabitas sirds

 • Adrese: Liepu iela 1a, Grobiņas pagasts, Robežnieki
 • Kontaktpersona: Kristīne Vidzeniece, Inita Reņģe
 • E-pasts: tabitas.sirds@gmail.com
 • Tālrunis: 26142827, 29143411
 • Facebook: Tabitas Sirds
 • Darbības jomas: sociālā joma, labdarība
Biedrība Tabitas sirds ir kristīga labdarības biedrība ar mērķi sniegt palīdzību cilvēkiem īslaicīgas vai ilglaicīgas krīzes situācijā ar prakstisku vai exmocionālu atbalstu. Biedrība sniedz prakstisku palīdzību bāreņiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, ukraiņu bēgļiem, rīko tematiskās labdarības akcijas, organizē izglītojošus seminārus un sadarbojas, atbalstot citas organizācijas ar līdzīgiem mērķiem. Darbības jomas ir sociālā joma un labdarība. Biedrības biedri brīvprātīgi sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem. BIedrība bez maksas piedāvā pieredzes apmaiņubrīvprātīgo piesaistē un labdarības darbu organizēšanā, telpu atbalsts biedru sapulcēm, meistarklasēm, noliktavā pieejamie ziedojumi-mēbeles, trauki Biedrībā ir 21 biedrs.

Ziemupīte

 • Adrese: Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, Ziemupe, Vērgales pagasts
 • Kontaktpersona: Daiga Kadeģe
 • E-pasts: ziemupiite@inbox.lv
 • Tālrunis: 29400470
 • Tīmekļa vietne: ziemupiite.lv
 • Darbības jomas: kultūra, dažādi pasākumi, tautas tradīcijas, ēdināšana, tirdzniecība, ekskursijas un pārgājieni, vides izglītība, semināri, lekcijas, tūrisms, kopienas stratēģijas veidošana
Biedrība darbojas kopš 2010. gada gan Ziemupē, gan citviet Latvijā. Biedrībai ir svarīgs Ziemupes ciemata vēsture un nākotne – dabas skaistums, jūras un piekrastes vides tīrība, klusums, nepārblīvēti tūrisma objekti. Tajā pašā laikā biedrība ir mūsdienīga, veicinot vietējo iedzīvotāju iespēju izglītoties, apgūt jaunas prasmes un izpratni par dabu. Darbības jomas ir kultūra, dažādi pasākumi, tautas tradīcijas, ēdināšana, tirdzniecība, ekskursijas, pārgājieni, vides izglītība, semināri, lekcijas, tūrisms un kopienas stratēģijas veidošana. Biedrības uzdevums ir kultūrvides veidošana, lokālpatriotisma audzināšana, vides saglabāšana, sociālā joma un tūrisms.  Biedrībā ir 5 biedri.