5. februāris, 2021 – ELFLA 2015–2020 projektu konkursi

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 8. marta līdz 8.aprīlim.

8. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 271 335,36 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Rīcība M3/R1EJZF
Rīcības nosaukums:Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un
uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Mērķis:Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums: EUR 271 335,36
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam70 000 EUR ar ražošanu un pārstrādi saistītam projektiem;
50 000 EUR pārējiem;
Maksimālā atbalsta intensitāte70% inovatīvam projektam;
80% ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem;
60% ar tūrismu saistītiem projektiem;
50% pārējiem;
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts: 1. aktivitāte Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.

2. aktivitāte Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs-darbību dažādošana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.
PretendentiJuridiska persona, kuras saimnieciskā darbība saistīta ar piekrastes zvejniecību (atbilstoši MK 605. noteikumu 3.6. punktam) un jūras resursu pārstrādi.
Projektu īstenošanas teritorijaPāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

Inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai;

 • 3.6. ar piekrastes zvejniecību saistīts projekts ir projekts, ko iesniedz zvejas kuģa īpašnieks, ja tam:
  • 3.6.1. ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un zvejas atļauja (licence) piekrastes zvejai;
  • 3.6.2. vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;
   3.6.3. ir spēkā esošs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
  • 3.6.4. ir zvejas kuģis, kas iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā;
  • 3.6.5. iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no zivsaimniecības pārsniedz 50 procentus no zvejas kuģa īpašnieka kopējā neto apgrozījuma vai kopējiem ieņēmumiem;
  • 3.6.6. iepriekšējā pārskata gada nozveja Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē pārsniedz 50 procentus no kopējās zvejas kuģa īpašnieka nozvejas.

Pievienotie dokumenti:

 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content