12. janvāris, 2020 – Aktualitātes

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 10. februāra līdz 10. martam.

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 457 716.15 EUR.

7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M2/R2 – Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 127 502.35 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
    par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
    par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Konkurss izsludināts rīcībai M1/R1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai
Rīcība M1/R1ELFLA LEADER
Rīcības nosaukums:Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai
Mērķis:Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā
Kārtai piešķirtais finansējums:457 716.15 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam50 000 EUR ar būvniecību saistītiem projektiem (izņemot jaunu būvniecību)
30 000 EUR pārējiem
Maksimālā atbalsta intensitāte70% privātajiem
70% kopprojektiem
Aktivitāšu apraksts.Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Netiks atbalstīta jauna būvniecība. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības. Projektā minēto sasniedzamo rādītāju izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam
Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāteVietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2.lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
Projektu īstenošanas teritorijaGrobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi.
Konkurss izsludināts rīcībai M2/R2 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai
Rīcība M2/R2ELFLA
Rīcības nosaukums:Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis:Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.
Kārtai piešķirtais finansējums:127 502.35 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam20 000 eiro projektiem pamatlīdzekļu iegādei
Maksimālā atbalsta intensitāte85% - sabiedriskā labuma projektiem
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:1.aktivitāte: Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Mūžizglītības iespējas; interešu izglītības iespējas visos vecumos; sociālo pakalpojumu attīstība vai uzlabošana; brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide; jauniešu centri; aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra iegāde, kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi; tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem, nometņu, apmācību organizēšana.
Šajā rīcībā tiek atbalstīti sabiedriskā labuma projekti, kuriem nav komerciāla rakstura, tas nekvalificējas kā valsts atbalsts, par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa. Projektiem ir jābūt publiski pieejamiem. Netiek atbalstīta būvniecība.
Projektu īstenošanas teritorijaGrobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un Aizputes novadi.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000021.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content