Vispārīga informācija

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2014.- 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 19. oktobra līdz 19. novembrim.

6. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:

  • M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.
    Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums: 566 832,21 EUR
  • M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
    Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF) finansējums: 377 888,14 EUR

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

1. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R1EJZF
Rīcības nosaukums:Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Mērķis:Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums:EUR 566 832,21EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam100 000 EUR projektiem, kuros vismaz 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas ir būvniecībai
50 000 EUR pārējiem projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte30 % lielajiem uzņēmumiem un zvejas kuģu dzinēja nomaiņai
70 % inovatīvam projektam
80 % ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem
50 % pārējiem projektiem
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:1.aktivitāte. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.

2.aktivitāte. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs-darbību dažādošana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.
Projektu īstenošanas teritorijaPāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

2. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R2EJZF
Rīcības nosaukums:Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Mērķis:Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums:EUR 377 888,14EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam250 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem
50 000 EUR pārējiem projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte30 % lielajiem uzņēmumiem un zvejas kuģu dzinēja nomaiņai
50 % pārējiem projektiem
80 % ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem
85 % - pašvaldību un uzņēmēju sabiedriskā labuma projektiem
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:1. aktivitāte. Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti.
Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
2. aktivitāte. Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
Projektu īstenošanas teritorijaPāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

 “Liepājas rajona partnerības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000002

logo-2024-kopa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Copyright © 2024
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Partnerības mājas lapā tiek izmantas sīkdatnes – Sīkdatņu politika un Personas datu apstrādes privātuma politika.
Piekrītu
Skip to content