27. septembris, 2022 – Aktualitātes

Pa LEADER pēdām: Ieskats Dienvidkurzemes teritorijas attīstībā

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”, izstrādājot vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam, noteica vairākas vajadzības:

  1. infrastruktūras uzlabošana (piemēram, aktīvās atpūtas vietas, brīvā laika pavadīšanas vietas u. c.; iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem piemērota infrastruktūra; jebkuram pieejama sporta infrastruktūra; videi draudzīga infrastruktūra piekrastē; sakārtota piekrastes vide, lai uzlabotu piekļuvi; kultūras, dabas mantojuma, vides resursu saglabāšana);
  2. uzņēmējdarbības (t. sk. zivsaimniecības) attīstības veicināšana (piemēram, jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu pilnveidošana, t. sk. mājražošanas attīstība; uzņēmējdarbības dažādošana, pievienotās vērtības veidošana visos zvejas un akvakultūras produktos; samazināta sezonalitātes ietekme uz uzņēmējdarbību; darbinieku apmācības jaunu prasmju un zināšanu apgūšanai; jaunu darbavietu radīšana zivsaimniecības nozarē; sadarbība starp zivsaimniecības uzņēmējiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem; ar zivsaimniecību saistīto objektu atjaunošana un pielāgošana tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai);
  3. tūrisma attīstība, t. sk. dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamība (piemēram, sadarbība starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un vietējo produktu ražotājiem; dažādība tūrisma pakalpojumu piedāvājumā; samazināta sezonalitātes ietekme tūrisma jomā; aktīvā tūrisma attīstība; tradīciju, dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamība; kompleksi tūrisma piedāvājumi).

Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, kā arī apmierinātu konstatētās vajadzības, biedrība “Liepājas rajona partnerība” SVVA stratēģijas īstenošanas laikā no 2015. gada līdz 2021. gada rudenim ir izsludinājusi 8 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projektu konkursa kārtas un 9 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk– EJZF) projektu konkursa kārtas.

Vairāk lasi Dienvidkuzemes novada informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme” (Nr. 14 – 9/2022) no no 16. līdz 19. lpp.

logo_ELFLA_EJZF_leja

Copyright © 2021
biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Skip to content